Detall de Procediment

Oferta concertada en la modalitat "Viu l'Estiu" per a estades de 2024

Codi SIA:: 1993150
Codi GVA:: 19976
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
(08-02-2024
15-08-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Esmena

  • Desistiment

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de servicis a la joventut per al compliment dels seus objectius així com oferir els servicis d'acampada a grups juvenils i entitats que el sol·liciten, per a la pràctica d'activitats d'oci educatiu.

Requisits

Requisits

El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. Les persones participants, exclòs l'equip d'animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen activitats d'oci educatiu, sense ànim de lucre.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Hauran dos terminis per a presentar sol·licituds: Primer termini d'inscripció: Es podran presentar sol·licituds, de manera telemàtica, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV Número 9783, de 07/02/2024 des del 08/02/2024 fins al dia 15/08/2024, amb el que el termini de sol·licitud serà des del dia 08/02/2024 fins al 07/03/2024. Una mateixa entitat únicament podrà presentar una sol·licitud i es prendrà com a vàlida l'última sol·licitud presentada. Les sol·licituds s'ordenaran per data de presentació, es publicaran en la web de l'IVAJ i s'obrirà un període de 10 dies hàbils per a presentar qualsevol al·legació. Amb el sorteig, es determinarà a partir de quina sol·licitud s'inicia l'adjudicació. Les entitats adjudicatàries han de formalitzar la reserva com a data límit el dia 03 de maig de 2024. Segon termini d'inscripció de sol·licituds: S'obrirà termini de presentació a partir del 07/03/2024, i fins al 15/08/2024, s'adjudicaran els torns i les places per orde d'entrada en el registre electrònic de l'IVAJ, . S'admetran d'una mateixa entitat en total 2 sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

Formularis documentació

Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat: l'annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada, havent d'emplenar tots els apartats. Si a les sol·licituds presentades els faltara documentació, es requerirà als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils esmenen o completen la documentació de manera telemàtica, mitjançant este enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=95535 esmena d'estiu. Aportació de documentació per les entitats adjudicatàries o interessats: a) Dins dels 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places: - Resguard de l'ingrés de 10,00 € per plaça, (haurà de fer constar el número de la reserva adjudicada). - Imprés de la reserva signada, amb la liquidació dels pagaments que s'han d'efectuar i els terminis establits . - Acreditació de la persona que subscriu de la sol·licitud com a representant de l'entitat o el grup sol·licitant. Si no autoritza la consulta de la seua identitat, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del DNI. b) Fins a 1 mes abans del començament de l'estada o activitat: - Llista dels integrants de l'equip d'animació. - Resguard del 30% de l'import total de les places adjudicades, del qual es restarà l'acompte abonat en concepte de reserva, (haurà de fer constar el número de la reserva adjudicada). c) Fins a 15 dies naturals abans del començament de l'estada o activitat: - Llista dels participants. - Resguard del 70% de l'import total de les places adjudicades, (haurà de fer constar el número de la reserva adjudicada).

Presentació

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: · Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19976 Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona "tramitar amb certificat". Haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació, haurà de seguir els passos següents per a la tramitació: 1. "Heu de saber": breu explicació dels passos a seguir per a completar el procés. Començar. 2. "Emplenar": Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar. 3. "Documentar": cal tindre en compte el següent: -Annexar. 4. En l'apartat "pagar" no s'ha de fer cap actuació. 5. Registrar el formulari presentat. 6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant l'Administració. En cas de dubtes en quant a la gestió de la tramitació o de la resolució de L'Oferta Concertada de l'IVAJ, els números de telèfon als quals poden cridar són els següents: Tel.: 963108522 Tel.: 963108524 Tel.:963839498 i l'enllaç web és el següent: https://ivaj.gva.es/es/oferta-concertada

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: Les sol·licituds es presentaran telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV Núm. 9783 de data 07/02/2024, el termini de presentació començarà des del 08/02/2024 fins a un mes abans del començament de l'estada. Oferta Concertada "VIU L'ESTIU": http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19976&version=amp QUANTIA I COBRAMENT - La quota per persona és la indicada en l'ANNEX VIII. - Els servicis extres prestats durant l'activitat es facturaran per separat i s'hauran d'abonar en la instal·lació corresponent. S'entenen per extres els prestats a persones no incloses en les places adjudicades o els servicis de menjar o sopar no inclosos en els dies de duració del torn. Procediment de cobrament: - Les entitats hauran de fer un primer pagament de 10 euros per plaça en concepte de reserva i enviar a l'IVAJ una còpia del justificant bancari, dins dels 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació o notificació. - 30% de l'import, menys l'import de la reserva, 1 mes abans de l'inici de l'estada. - 70% de l'import, 15 dies naturals abans de l'inici de l'estada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
OBERT

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de la convocatòria de la campanya Viu Jove, en la modalitat "*Viu L'Estiu" d'Oferta Concertada per a reserves d'estiu. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de la persona interessada o aportació de documentació. - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'Administració

Termini

Termini

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Documentació

Documentació

Quan siga per iniciativa de la persona interessada, aportarà la documentació que considere pertinent, i a més els annexos: III Sol·licitud IV (Relació de participants), V (Relació de l'equip d'animació), VI (Renúncia total o parcial de places), VII (Sol·licitud de devolució d'ingressos), VIII (Tarifes) IX (Períodes d'estades) Si es tracta de requeriment administratiu, la que se li sol·licite en este.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les instàncies es presentaran a través de mitjans electrònics, mitjançant la seua presentació via telemàtica.

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació