Detall de Procediment

ECOTDI 2021- Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa

Codi SIA:: 1997921
Codi GVA:: 20006
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-01-2021
01-09-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Persones o entitats beneficiàries: entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes.

Nombre de beneficiàries previstes: 50 beneficiaris/àries

Quantia/pressupost: 500.000 euros.

Requisits

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

 

EXCLUSIONS:

* En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

* Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

 

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 

REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

* La contractació s'ha d'efectuar en 2021, amb posterioritat a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria.

* La contractació ha de representar un increment net de la plantilla de persones treballadores de l'entitat ocupadora en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el manteniment d'aquest quan el lloc haja quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, defunció, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

 

 

EXCLUSIONS:

Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes de caràcter indefinit; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes la jornada dels quals siga inferior a 15 hores setmanals, amb independència del percentatge que representen sobre la jornada habitual.

c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.

h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOGV núm. 8339, 16.07.2018)
  • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  • Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. XXX, de XX/XX/XXXX).
  • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
  • Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 de setembre de 2021. DOGV Núm. 9000 de 19 de gener de 2021

 

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars. c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió. d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació. e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió. f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003. g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. h) Si és el cas, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental. i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte. j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona treballadora. k) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció. Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant. b) Comunicació al servei d'ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció. c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada. d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Acreditació que la persona contractada va romandre aturada i inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació. f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018. g) Prestacions socials públiques, incapacitat temporal, maternitat i paternitat.

Presentació

Presentació

Presencial

Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOTDI 2021 Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa".

 

Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en l'apartat anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa han d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de LABORA (labora.gva.es) en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOTDI 2021), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, cas en què s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

 

Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a ciutadans (si la sol·licitud l'efectuen persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. 4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de LABORA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. 8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb el grau de discapacitat més alt i, en defecte d'això, per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball, els contractes per obra o servei i la durada estimada expressada en mesos complets. c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys el període de temps establit en el contracte objecte de subvenció. A aquest efecte, resultarà aplicable, en el cas dels contractes formatius, el que disposen els articles 11.1.b i 11.2.b de l'Estatut dels Treballadors, en què s'estableix que "Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere interrompran el còmput de la duració del contracte". d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la defunció, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. A aquest efecte, es compararà la plantilla mitjana del període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació amb la que resulte dels informes a què fa referència la lletra e. e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment. f) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. g) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests. i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra e d'aquest apartat. j) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionades. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. k) Aportar, en el termini indicat en la lletra e d'aquest resolc, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior. l) Facilitar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre 10/2018. En aquest sentit, la persona o l'entitat beneficiària ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca a l'Espai LABORA, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

Observacions

Observacions

Les resolucions posaran fi a la via administrativa i, contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, computat en els termes ja esmentats, davant del jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/11998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Resultarà subvencionable la contractació, per un període d'entre 3 i 12 mesos, de les persones a què fa referència el resolc quart. L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 942,08 euros pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte. En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge, l'import que cal multiplicar pel nombre mínim de mesos de manteniment del contracte serà 831,25 euros. Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la subvenció. La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació resoldrà, per delegació, sobre les sol·licituds presentades.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.