Detall de Procediment

EAUTOE 2021 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors

Codi SIA:: 1998184
Codi GVA:: 20014
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-01-2021
01-09-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

 

- projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;

- activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;

- idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

Observacions

Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 650 beneficiaris.

 

Quantia/pressupost: 2.000.000 euros.

Requisits

Requisits

a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

 

b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

 

La concessió de la subvenció requereix:

 

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2021. A aquest efecte, es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037).

b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

EXCLUSIONS:

 

Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

 

L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29.09.2017)
  • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 9001, de 20/01/2021).
  • Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment de l'ocupació en el treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 9001, de 20/01/2021).
  • RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa i distribueix l'import global màxim establit en la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.(DOGV núm 9218, de 18/11/2021)
  • Extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa i distribueix l'import global màxim establit en la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.(DOGV núm 9218, de 18/11/2021)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9001, de 20/01/2021) i finalitzarà l'1 de setembre de 2021.

 

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris. En el cas que l'alta haja tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l'endemà de la publicació.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars. c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió. d) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat. e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat. f) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. g) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera. h) Declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació. i) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d'exercents s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el Cens d'obligats tributaris. En el cas que conste oposició expressa de la persona sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recapte, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, determinada informació, haurà d'aportar la documentació acreditativa del següent: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant. b) Vida laboral, certificada per la Tresoreria General de la Seguretat Social. c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. d) Acreditació de no haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom. e) Inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'INFORME RELATIU AL PROJECTE INNOVADOR I DE VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA: Projecte innovador: Projecte empresarial en què la producció de béns i serveis està relacionada amb activitats econòmiques emergents o que, dins d'una activitat tradicional de la zona d'implantació, cobrisca necessitats no satisfetes en l'estructura existent. El model "Annex per a l'ocupació autònoma", que ha d'omplir la persona sol·licitant de la subvenció, recull en l'apartat 4 si l'activitat econòmica constitueix: a) Alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents. b) Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori. c) Idees de negoci en sectors madurs que donen resposta a necessitats no cobertes. Podran dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local del respectiu àmbit territorial per a l'elaboració gratuïta de l'informe, que podran consultar en l'enllaç següent: http://consulta-de-aedl Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana http://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/ Les entitats que presten serveis a l'emprenedoria a la Comunitat Valenciana i no apareguen en el mapa d'entitats poden dirigir-se a l'adreça de correu electrònic marketing@ceei.net. Així mateix, s'ha habilitat en el mateix mapa un formulari de contacte per a aquesta finalitat.

Presentació

Presentació

Presencial

La sol·licitud (que comprenga, així mateix, la documentació exigida) s'ha de presentar preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOE 2021 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors".

 

En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania" estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).

 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

 

Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si la sol·licitud es presenta telemàticament per representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

Telemàtica
Sol·licitud d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. 4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de LABORA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. 8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulta possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds que presenten persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, dones. Si després d'aplicar aquests criteris l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d'efectes de l'alta en aquest règim. Durant aquest període, no podran integrar-se en les estructures a què fa referència el punt 3 del resolc tercer. b) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió. c) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions, relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. d) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. e) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests. f) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. g) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els mateixos termes, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades en general: 2.500 euros. b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros. c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros. d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros. Els imports establits en les lletres a, b i c s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones. La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre correspondrà a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan en què aquesta delegue.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.