Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis: eficiència energètica. Pla 2018-2021.

Codi SIA:: 1998367
Codi GVA:: 20050
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 25-03-2021
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la qualificació definitiva i el pagament de les subvencions concedides a la rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Observacions

Observacions

En cas de necessitar atenció presencial, poden dirigir-se a les Direccions Territorials de la Conselleria situades a l'avinguda Aguilera, 1 (03007, Alacant); avinguda del Mar, 16 (12003, Castelló de la Plana) i al PROP I, carrer Gregorio Gea, 27 (46009, València), si bé en aquesta última dependència serà mitjançant cita prèvia, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o en la pàgina d'Internet:

 

https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

Requisits

Requisits

Que les obres s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de l'any anterior al de la convocatòria (excepte aquells acolliments a les convocatòries de 2018 i 2019, que hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria) i amb posterioritat a la presentació telemàtica del IEEV.CV. Al seu torn, que les obres hagen conclòs amb posterioritat a la data de la sol·licitud de l'ajuda sense excedir el termini de 24 mesos comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (llevat que excepcionalment s'accedisca a les pròrrogues establides en el punt 2 de la base Sexta de l'Ordre de Bases Reguladores 8/2018, de 25 de juny)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut la resolució de concessió de les ajudes.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La sol·licitud de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes ha de sol·licitar-se en el termini màxim d'un mes des des de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de la concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cas que les obres acaben abans d'aquesta publicació.

Formularis documentació

Per a abonar la subvenció, la part beneficiària ho ha de sol·licitar telemàticament en el termini estipulat, per a la qual cosa ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació: a) Imprés normalitzat RHB-EE 90031 "Sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes de rehabilitació d'edificis: Eficiència energètica. Pla 2018-2021" (el número de l'expedient es pot consultar en la llista de concessió d'ajudes). b) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'ha d'aportar en aquest moment de la tramitació. En el cas que les actuacions no exigisquen projecte, s'aportarà una memòria descriptiva de l'actuació que incloga un pressupost detallat de les obres i els plans de l'estat inicial i reformat. En tot cas, el desglossament final en correspondència amb el FULL RESUM DE LES ACTUACIONS de la sol·licitud d'ajudes. En els dos casos, un tècnic competent ha de justificar la coherència de l'actuació proposada amb l'informe d'avaluació de l'edifici en vigor i l'adequació al Codi tècnic de l'edificació fins on siga viable, urbanísticament, tècnicament o econòmicament. c) Contracte a aquest efecte amb l'empresa que ha executat les obres. d) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació. e) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació (la terminació podrà acreditar-se amb la data d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte). f) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant un pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, cal aportar l'acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i l'acord de finançament subscrit per les parts. g) Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada. h) Justificació de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici en la situació prèvia i posterior a les actuacions executades o, si és el cas, del consum d'energia primària no renovable, amb els sistemes de càlcul i el compliment dels paràmetres de reducció de demanda en funció de la classificació climàtica de l'edifici, establits en la base reguladora setena de l'Ordre 8/2018, de 25 de juny. i) En el cas d'actuacions per a reduir la concentració de radó a l'interior de l'edifici, justificació de la concentració existent en la situació prèvia i posterior a les actuacions realitzades. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, i aquesta podrà ser minorada si de l'aplicació dels criteris establits en les bases reguladores resultara un import d'ajuda inferior al que s'ha previst inicialment. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina i la persona tramitadora s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'ACCV o del DNI electrònic. També pot efectuar el tràmit mitjançant el sistema de CL@VE-PERMANENTE de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. S'han d'indicar obligatòriament les dades de l'expedient per al qual s'aporta la documentació: nom i cognoms o raó social de la part beneficiària i el seu número de DNI, NIE o NIF, així com la identificació de l'expedient (que s'ha de triar entre les opcions que ofereix l'aplicació). 3. A continuació, s'han d'adjuntar els documents electrònics necessaris per a tramitar la sol·licitud (vegeu l'apartat "Quina documentació s'ha de tramitar?"). 4. Finalment s'ha de registrar d'entrada, per mitjà del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient i serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment de tramitació serà telemàtic. Les comunitats de propietaris o propietaris únics d'edificis han de presentar la sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes, una vegada hagen omplit i signat el formulari RHB-EE 90031 que apareix en "impresos associats", i incorporar-lo en format electrònic igual que la resta de la documentació requerida en les bases i que s'ha mencionat a títol indicatiu en l'apartat "Quina documentació s'ha de tramitar?". Els tècnics del Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació avaluaran la documentació i, si aquesta és correcta, tramitaran l'expedició de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

El Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa