Detall de Procediment

Ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat

Codi SIA:: 2093131
Codi GVA:: 20270
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-07-2023
24-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Mitjançant aquesta convocatòria es concediran un màxim de 350 ajudes per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'administració de la Generalitat inclosos en l'oferta d'ocupació pública de 2023 i en les ofertes anteriors convocades que es troben en fase de tramitació, per a personal de l'administració de la Generalitat.

 

De les 350 ajudes previstes, es reservarà un 7% a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen amb la resta de requisits exigits per a l'accés a l'ocupació pública.

Observacions

Observacions

En el formulari de sol·licitud general de la subvenció, no cal canviar la Naturalesa Jurídica que sale per defecte, ni completar el CNAE.

 

Els llistats provisionals d'autobaremació, en ordre decreixent, es publicaran en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es i en el portal web de l'IVAP (http://ivap.gva.es/es/altres-ajudes-i-subvencions) i es concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades que s'indique, per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats en la sol·licitud.

Requisits

Requisits

Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

 

a) No ser major de 35 anys.

b) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. En el cas de ciutadanes i ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars, persones beneficiàries dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser persones treballadores per compte propi o alié.

A aquest efecte, tindran la consideració de «familiars» l'o el cònjuge o la parella de fet formalitzada, així com ascendents directes a càrrec i descendents directes a càrrec, menors de 21 anys. En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats d'aquestes persones a Espanya i la seua integració social.

c) Estar en possessió de titulació universitària de llicenciatura o grau.

d) No estar gaudint d'ajudes o subvencions per al mateix objecte convocades per altres òrgans de la Generalitat ni d'altres ens públics ni privats, ni haver-lo fet durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria, ni haver incomplit les obligacions determinades en l'article 15 de les bases reguladores en alguna convocatòria anterior.

e) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.

f) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació, o començar la preparació a l'inici del període subvencionable determinat en cada convocatòria.

g) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11.1.a. de les bases reguladores.

h) Estar empadronada i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys cinc anys dels últims deu, requerint-se, així mateix, el certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditació de membres de la unitat familiar per a la valoració de la seua situació econòmica.

i) Les persones sol·licitants que opten a la reserva específica establida en el resolc quart deuran a més acreditar un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% així com el compliment de la resta de requisits exigits.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques de fins a 35 anys d'edat que estiguen en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau i complisquen els requisits de la convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9635, de 10/07/2023)

Presentació

Presentació

Telemàtica
Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a les sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels llistats provisionals, en funció de la puntuació al·legada, conforme al que es disposa en el resolc nové punt 2. Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de signatura electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent. La presentació de la sol·licitud es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit pel registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis des de la data d'entrada consignada en aquest rebut. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça a les anteriors sol·licituds. La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases per les quals es regeix la convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa