Detall de Procediment

Subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, durant els mesos de desembre de 2023 a novembre de 2024

Codi SIA:: 2093189
Codi GVA:: 20308
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-05-2024
29-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquestes subvencions tenen com a finalitat millorar la dotació de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a enriquir l'oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.

Requisits

Requisits

a) Que, en el moment en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, figuren inscrites en el registre que corresponga legalment com a associacions o fundacions sense ànim de lucre, i la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música.

b) Que el seu domicili social estiga radicat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

c) Que forme part, com a entitat associada, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) o bé que demostre l'existència i l'activitat d'una agrupació musical lligada a l'associació sol·licitant, almenys durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de la convocatòria d'ajudes.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a obtindre la condició d'entitat beneficiària d'aquestes ajudes, cal ajustar-se al que estableix l'article 2 de l'ordre de bases.

Així, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions musicals que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals durant el període de la present convocatòria i complisquen els requisits següents:

a) Que, en el moment en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, figuren inscrites en el registre que corresponga legalment com a associacions o fundacions sense ànim de lucre, i la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música.

b) Que el seu domicili social estiga radicat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

c) Que formen part, com a entitat associada, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) o bé que demostren l'existència i l'activitat d'una agrupació musical lligada a l'associació sol·licitant, almenys durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de la convocatòria d'ajudes.

 

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV número 9844 de 8.05.2024)

Formularis documentació

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu del Institut Valencià de Cultura. Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la web https://sede.ivc.gva.es/. Per a això, l'entitat o el seu representant legal hauran de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet esta aplicació, En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir per mitjà d'enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge, o a servicis d'allotjament d'arxius, tenint-se estos documents no presentats. Les sol·licituds es consideraran efectivament presentades, a l'efecte de la comprovació i còmput de terminis, en el moment en el qual l'entitat sol·licitant obtinga el justificant de presentació que genere el registre electrònic que s'establisca en la corresponent convocatòria. Les sol·licituds hauran d'emplenar-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta a esta resolució com a annex I, que inclou els punts detallats a continuació, i que haurà d'acompanyar-se obligatòriament dels documents o certificats a què estos fan referència, quan siga el cas: a) Projecte detallat de l'adquisició per a la qual se sol·licita la subvenció, en el qual s'especificaran marques, models i altres característiques tècniques rellevants de l'instrument o instruments que s'han adquirit o es pretenen adquirir durant el període de la convocatòria (annex I, apartat B). b) Pressupost detallat de les despeses d'adquisició (annex I, apartat C). De conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el cas que este pressupost supere la suma de 15.000 euros, sense comptar amb l'import de l'IVA aplicable, caldrà tindre en compte que, en cas de resultar beneficiari de l'ajuda, caldrà acreditar la sol·licitud de, com a mínim, tres oferixes/pressupostos diferents de tres proveïdors diferents, amb caràcter previ a l'adquisició del compromís per a la compra, llevat que per les característiques especials no existisca en el mercat més que una empresa subministradora o la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció. c) Justificació de la necessitat d'adquirir els instruments, amb indicació de l'ús al qual seran destinats, especificant si la compra ve motivada per la necessitat d'ampliar l'inventari de l'entitat sol·licitant, o bé de la seua renovació. En este sentit s'haurà d'especificar si van majoritàriament destinats a la banda, a l'escola o quin és el seu destí principal (annex I, apartat D). d) Un inventari actualitzat d'instruments de l'entitat (annex I, apartat E). e) Memòria de les activitats pedagògiques i musicals realitzades en el curs acadèmic immediatament anterior i la prevista per al corresponent a la present convocatòria (annex I, apartat F). f) Circumstàncies de l'associació musical respecte a la seua condició de beneficiari (annex I, apartat H). g) Característiques de l'agrupació musical (annex I, apartat I). h) Declaració responsable d'ajudes d'estat: relació i import de quantes subvencions, ajudes, ingressos o recursos s'hagen sol·licitat a altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, per a la mateixa finalitat i durant l'exercici fiscal en curs, i declaració responsable de no obtenció de cap mena d'ajuda, subvenció, ingrés o recurs per a l'adquisició d'estos mateixos instruments, procedent d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, durant eixe mateix període (annex I, apartat J). i) Declaració responsable d'ajudes de minimis de l'exercici fiscal present i dels dos anteriors (annex I, apartat K). j) D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol Administració Pública, excepte les dades tributàries que requerixen autorització expressa (estes opcions figuren en el model de sol·licitud, annex I, apartat L) respecte a aquells que es proposen com a beneficiaris, i que per a este procediment són els següents: 1r Dades d'identitat (NIF, o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que exercisca la representació legal amb facultat per a obrar davant l'Administració. 2n Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions. 3r Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions. 4t Certificació de l'Agència Tributaria Valenciana (ATV), que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat. 5é Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite la seua inscripció en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on conste la qualificació de l'activitat econòmica de l'entitat o, alternativament l'alta en l'impost d'activitats econòmiques. En cas de manifestar, en l'imprés de sol·licitud, oposició a la seua obtenció per l'Administració, o no autoritzar l'accés a les dades tributàries, seran els interessats els qui hagen d'aportar els citats documents i certificats. k) Declaració responsable en la qual es manifeste que (annex I, apartat M): 1r L'òrgan competent de l'entitat, segons els seus estatuts, ha acordat formular la sol·licitud de la subvenció, havent-se d'indicar la data d'este acord. 2n L'òrgan competent de l'entitat ha acordat facultar a la persona que té la representació legal d'esta per a subscriure la sol·licitud de subvenció i realitzar tots els tràmits relacionats. 3r En el moment de la presentació de la sol·licitud, l'entitat figura inscrita en el registre que legalment correspon, com a associació, o fundació, sense ànim de lucre, sent la seua finalitat la divulgació i promoció cultural de la música. 4t El domicili social està radicat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i que així s'arreplega en els seus estatuts. 5é L'entitat sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari especificades en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en els termes que establix l'article 13.7 del cos legal esmentat. 6é L'entitat disposa, per al present exercici, de recursos econòmics propis o procedents de fonts de finançament diferents a esta convocatòria, destinats a la mateixa adquisició d'instruments musicals que motiva esta sol·licitud, i que estos recursos representen, com a mínim, el 35% de l'import total del pressupost. 7é L'entitat complix tots els requisits i totes les obligacions exigits en les bases d'esta convocatòria de subvencions, que disposa de tota la documentació que així ho acredita, i que es compromet al compliment de les obligacions derivades de la concessió de la subvenció, en cas de resultar beneficiària i durant el temps determinat en les bases indicades i en la Llei General de Subvencions i el seu Reglament. 8é L'entitat complix la normativa relativa al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o, si és el cas, declaració de l'exempció d'esta obligació, d'acord amb el que es disposa en l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, 11.04.2003), i en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004). l) Les sol·licituds s'acompanyaran de la següent documentació (annex I, apartat N): 1r El certificat d'inscripció en el Registre d'Associacions o, si és el cas, de Fundacions. 2n Relació actualitzada de membres de la Junta Directiva. 3r Alta en l'IAE o, alternativament alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció. 4t Estatuts vigents.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la web https://sede.ivc.gva.es/. Per a això, l'entitat o el seu representant legal hauran de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet esta aplicació, En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir per mitjà d'enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge, o a servicis d'allotjament d'arxius, tenint-se estos documents no presentats. Les sol·licituds es consideraran efectivament presentades, a l'efecte de la comprovació i còmput de terminis, en el moment en el qual l'entitat sol·licitant obtinga el justificant de presentació que genere el registre electrònic que s'establisca en la corresponent convocatòria.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

D'acord amb el que s'establix en l'article 6.1 de l'orde de bases, l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el Servici d'Ajudes del IVC, que, en qualsevol moment d'este, podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es podrà fer pública en la web del IVC https://ivc.gva.es/es/ivc/ayudas-2024/ayudas-musica-2024/instrumentos-solicitud-2024, una llista provisional de sol·licituds admeses i excloses, així com els motius de l'exclusió, en cada caso.as quals ha de pronunciar-se la resolució.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Per a l'elaboració del seu informe, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els criteris de valoració, així com les puntuacions mínimes i màximes exigides, que conté l'article 15 de l'orde de bases i que a continuació es detalla. Les sol·licituds i els projectes es puntuaran fins a un màxim de 100 punts i no podran proposar-se com a beneficiaris els titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no aconseguisquen, com a mínim, 50 punts. Projecte d'adquisició d'instruments. Màxim 60 punts. Mínim 30 punts Característiques tècniques i adequació 25 punts Capacitat organitzativa 25 punts Incidència en el desenvolupament soci cultural 10 punts Adequació al territori 30 punts Nombre d'integrants i antiguitat 20 punts Nombre d'habitants 10 punts Pressupost 10 punts Total puntuació màxima 100 punts

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

D'acord amb el que s'establix en l'article 3 de l'orde de bases reguladores, seran obligació de les entitats beneficiàries d'una ajuda: 1. Realitzar l'adquisició que fonamenta la concessió de la subvenció durant el període comprés entre l'1 de desembre de 2023 i el 30 de novembre de 2024, d'acord amb el projecte presentat. 2. Comunicar al Institut Valencià de Cultura qualsevol eventualitat o reformulació del projecte, o canvi de caràcter substancial, que puga afectar el desenvolupament del projecte d'adquisició objecte de subvenció. La realització de canvis substancials sense comunicació prèvia i autorització subsegüent per part del Institut Valencià de Cultura, podrà determinar la minoració o revocació de la subvenció, segons el que es disposa en el resolc dècim de la present resolució de convocatòria. 3. Justificar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el projecte presentat en la sol·licitud i en el termini i la forma indicats en el resolc dotzé de la present resolució, conservant els documents justificatius de l'aplicació dels fons concedits per a poder acreditar la despesa i atendre les actuacions de comprovació i control. En relació amb les ajudes concedides, les entitats beneficiàries se sotmetran a les actuacions de comprovació i control financer que corresponguen al pla de control establit en l'article 14 de l'orde de bases i en el resolc tretzé de la present resolució. 4. Acreditar la recepció dels instruments adquirits 5. Declarar responsablement el compromís de no transmetre a títol onerós ni gratuït, ni cedir, durant la seua vida musical, els instruments adquirits amb la subvenció. 6. Declarar responsablement la no percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos destinats a la mateixa finalitat i procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals. 7. A partir de la publicació de la resolució de concessió, els beneficiaris hauran de fer constar en la pàgina web de l'entitat, la col·laboració del Institut Valencià de Cultura, inserint, en lloc preferent i destacat, els logotips oficials, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'esta institució, que estan disponibles en la pàgina web https://ivc.gva.es/es/ivc/quienes-somos-ivc/logos. Quan així procedisca, es donarà publicitat al caràcter públic del finançament de l'adquisició, d'acord amb el que es disposa en l'article 18.4, de la LGS i en les circumstàncies i condicions previstes per l'article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. 8. Participar en aquelles activitats de foment, difusió o promoció cultural organitzades per la Generalitat relacionades amb les adquisicions subvencionades en les quals siguen requerides per a això les entitats beneficiàries, i autoritzar la difusió de les mateixes a través de la pàgina web del Institut Valencià de Cultura. 9. Comunicar per escrit la renúncia a l'ajuda concedida, quan no siga possible realitzar l'adquisició per a la qual haja sigut concedida o quan no es puguen complir les condicions previstes en esta convocatòria. 10. Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de les ajudes, així com en el moment de la justificació d'estes, estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en la forma que determinen la LGS i el RLGS. El compliment d'estes obligacions podrà verificar-se per l'òrgan instructor sempre que s'observe el que es disposa per l'article 28.2 de la LPAC i a l'article 95 k) de la Llei general tributària. 11. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la LGS, i d'acord amb el que establix l'article 172 de la LHIS. 12. Les de caràcter general a les quals fa referència l'article 14 de la LGS i altra normativa que resulte d'aplicació en la disposició de fons públics.

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s’hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació: 1. El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del president de l’IVC, en qualitat d’òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Una vegada verificat que la justificació d'una ajuda, presentada dins del termini i en la forma corresponent per part de l'entitat beneficiària, s'ajusta al que es disposa a este efecte en la present convocatòria, s'iniciaran els tràmits dirigits al pagament de la quantia corresponent.

Termini màxim

Termini màxim

En virtut de la resolució de la presidenta de l’Institut Valencià de Cultura de 31 de maig de 2023 (DOGV 9615 de 12.06.2023), la resolució de concessió o de denegació de les ajudes correspondrà a la persona que ostente la direcció general del Institut Valencià de Cultura. La resolució del procediment, que posarà fi a la via administrativa, es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. En tot cas, la citada resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 26 de la Llei general de subvencions i 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la pàgina web https://ivc.gva.es/es/ivc/ayudas-2024/ayudas-musica-2024/instrumentos-concesion-2024. En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini establit anteriorment, els interessats estaran legitimats per a entendre desestimades totes les sol·licituds per silenci administratiu negatiu, sense perjuí de l'obligació del Institut Valencià de Cultura de resoldre expressament sobre el procediment, inclosa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 de l'orde de bases. Així, el Institut Valencià de Cultura es reserva la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades als beneficiaris en esta resolució, així com en els terminis i condicions assenyalats, observant sempre els principis establits en el títol IV de la LGS i en els articles 173 a 175 de la LHIS.