Detall de Procediment

PROGRAMA MOVES-INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA 2020

Codi SIA:: 2094369
Codi GVA:: 20338
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(07-10-2020
07-10-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible a la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II), amb l'objectiu de fomentar la disminució de les emissions de CO? i d'altres emissions contaminants, millorar la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Observacions

Observacions

* INVERSIÓ ELEGIBLE Es considera inversió elegible del projecte: Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l'obra civil, els costos d'enginyeria i la direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat. No es considera elegible la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de facilitar les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer. En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com descriu l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l'obra civil, els ancoratges i les bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d'adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec. Per a l'actuació 4, Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, es considera inversió elegible del projecte, el cost associat a l'execució de les actuacions plantejades. El cost d'elaboració o modificació del PTT, així com del PMUS, si és el cas, serà subvencionable si aquest s'elaborara amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajuda, i sempre que l'elaboració d'aquest estiga acompanyada de la posada en marxa d'alguna de les seues actuacions de tal manera que s'aconseguisquen estalvis energètics. Per a les tres actuacions no es considera inversió elegible: - L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat. - Les despeses financeres conseqüència de la inversió, les de personal propi i les d'adquisició d'immobles i terrenys. - Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà. - Totes les despeses que no estiguen clarament definides, que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat de protecció mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, i serà, en tot cas, el criteri de l'IVACE el que prevaldrà davant de controvèrsia.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació: Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: a) Els professionals autònoms, que estiguen donats d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració tributària. b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, no incloses en l'anterior apartat. c) Les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3. d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal de la qual (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. e) Les entitats locals, d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, i per a l'actuació 4, Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b i c, respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BOE núm. 41, de 16/02/2019)
  • Resolució d'1 d'octubre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV núm. 8920, de 06/10/2020)
  • Correcció d'errors de la Resolució d'1 d'octubre de 2020, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV nº 9105 de 11/06/2021)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà transcorregut un any comptat a partir de l'entrada en vigor de la convocatòria, termini a partir del qual no s'admetran més sol·licituds. No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que estableix l'article 2 d'aquesta convocatòria. (DOGV núm. 8920, de 06/10/2020)

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat, que s'ha de generar a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i de http://www.ivace.es. - Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons el model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). - Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents que cal presentar aniran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons indica l'article 10 de la convocatòria d'ajudes. - Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació del procediment serà electrònica. Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar davant del registre electrònic de la Generalitat. Una vegada presentada la sol·licitud davant del registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que l'entitat interessada podrà arxivar o imprimir, en els termes que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Una vegada examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera electrònica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada tindran validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les notificacions que es facen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats s'ha de fer a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquesta convocatòria. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les que descriu l'article 13 de la Resolució de 24 de maig de 2019.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, l'ajuda serà el 30 % del cost subvencionable per a empreses privades, del 40 % per a particulars, autònoms, comunitats de propietaris i entitats locals i sector públic. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria. Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, l'ajuda serà el 30 % del cost subvencionable. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria. Per a l'actuació 4, Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, l'ajuda serà del 40 % del cost subvencionable per als destinataris últims d'ajuda, excepte per als destinataris sense activitat comercial ni mercantil, cas en què l'ajuda serà del 50 %. S'estableix un límit d'ajuda de 200.000 euros per destinatari últim i convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració. La resolució motivada de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada. L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de dades nacional de subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. Així mateix, es considerarà que amb la recepció de la notificació de l'ajuda l'entitat beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions que preveu l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. La resolució de concessió i, si escau, denegació posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa