Detall de Procediment

Esmena d'expedients registrals, modificació de dades registrals i cancel·lació d'inscripció en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 2263067
Codi GVA:: 20618
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 12-02-2020
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Permet aportar documentació per VIA TELEMÀTICA en els procediments d'inscripció, actualització o modificació de dades registrals i cancel·lació de la inscripció del Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. L'aportació es pot fer: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament. - Per iniciativa de les entitats inscrites, per a actualitzar les dades registrals i sol·licitar la cancel·lació de la inscripció en el registre.

Observacions

Observacions

* SUSPENSIÓ DE LES INSCRIPCIONS 1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 15 del Decret 19/2020, que l'entitat no comunique, en el termini estipulat, les dades modificades que es preveuen en l'article 13 d'aquest decret i les dades que s'han d'actualitzar d'acord amb l'article 14, també d'aquest decret, pot produir la suspensió dels efectes de la inscripció. 2. Una vegada exhaurits els terminis establits per a la modificació o l'actualització de dades sense que l'entitat les haja comunicades, l'òrgan gestor emetrà un requeriment de modificació o actualització de les dades inscrites, amb la prevenció que si l'entitat corresponent no les modifica o actualitza en el termini d'un mes, es declararà d'ofici la suspensió de la inscripció en el Registre. En tot cas, la suspensió s'alçarà per mitjà d'una resolució de l'òrgan gestor, amb efecte des de la data en què s'aporte la documentació pendent. 3. En cas que amb la documentació aportada no n'hi haja prou per a resoldre l'alçament de la suspensió, cal fer-ho constar per mitjà d'una resolució, de manera que es mantinga la situació de suspensió corresponent. El termini màxim per a emetre l'alçament de la suspensió és d'un mes des de l'entrada de la documentació en l'òrgan gestor; passat aquest termini sense que l'òrgan gestor emeta cap resolució, s'entendrà estimada la sol·licitud d'alçament de la suspensió per silenci administratiu. 4. Si en un termini de sis mesos no s'alça la suspensió per mitjà de la presentació, la modificació o l'actualització de dades corresponent, l'òrgan gestor podrà iniciar, d'ofici, la cancel·lació de la inscripció que es preveu en l'article 16 del decret esmentat. 5. Durant el període de suspensió de la inscripció i mentre dure aquesta, l'entitat no es considerarà inscrita en el Registre a l'efecte de tramitació de sol·licituds de subvencions. Si la convocatòria de subvencions estableix com a requisit de concessió de subvencions que és obligatòria la inscripció en el Registre, i la inscripció de l'entitat estiguera suspesa en el moment de la resolució de concessió, l'entitat quedarà exclosa de la convocatòria. * CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D'OFICI La inscripció d'un agent de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana es pot cancel·lar d'ofici, i amb un tràmit d'audiència previ, en els següents casos: 1. Per extinció o dissolució de l'entitat, que s'acredite degudament. 2. Per incompliment dels requisits que s'exigeixen en els articles 21 i 22 de la Llei 18/2017 i en l'article 5 del Decret 19/2020, per a ser considerats agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 3. Per incompliment reiterat de les finalitats i obligacions que s'estableixen en la Llei 18/2017, o de les que es preveuen en el decret esmentat. 4. Per inactivitat de l'entitat durant un període de tres anys, degudament provada. 5. Per falsedat de dades o documents que consten en la inscripció, declarada per sentència judicial ferma. 6. Pel transcurs d'un termini de sis mesos en situació de suspensió. 7. Pel transcurs del termini establit en la disposició transitòria única del decret esmentat, sense que s'haja sol·licitat l'adaptació. La resolució d'inici de cancel·lació de la inscripció s'ha de notificar a l'entitat inscrita, i se li ha de donar un tràmit d'audiència de deu dies hàbils en el qual cal posar de manifest l'expedient i poden al·legar i presentar els documents i justificacions que consideren pertinents. Una vegada acabat aquest tràmit, l'òrgan gestor dictarà una resolució en què acordarà o denegarà la cancel·lació de la inscripció. Quan el procediment de cancel·lació s'haja iniciat d'ofici, el transcurs d'un termini de tres mesos farà que caduque el procediment.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Les entitats que hagen presentat una sol·licitud d'inscripció en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana a què s'haja requerit esmenar-ne la sol·licitud, o bé que aporten documentació per iniciativa pròpia. - Les entitats inscrites en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

* ESMENA Si s'ha rebut un requeriment, cal aportar la documentació en el termini que l'òrgan competent en matèria de cooperació al desenvolupament haja establit en el requeriment mateix. * MODIFICACIÓ DE DADES REGISTRALS La sol·licitud de modificació s'ha de presentar en el termini de tres mesos des que es produïsca qualsevol modificació relativa als documents i dades inscrites. * ACTUALITZACIÓ DE DADES REGISTRALS La sol·licitud d'actualització s'ha de presentar durant els primers nou mesos de cada any respecte a l'any natural anterior. * CANCEL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ La sol·licitud de cancel·lació de la inscripció a instància de part interessada es pot presentar durant tot l'any.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les entitats sol·licitants, atés el contingut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, han de presentar les sol·licituds exclusivament per via telemàtica mitjançant els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat i en el web de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, i adjuntar-hi la documentació prevista. Les sol·licituds que no es presenten telemàticament tal com es preveu en aquest apartat, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, tindran la consideració de no presentades. Per a poder fer la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica dels que admet la seu de la Generalitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

* MODIFICACIÓ DE LES DADES REGISTRALS Les entitats inscrites estan obligades a comunicar al registre qualsevol modificació respecte als documents i dades inscrites, en el termini de tres mesos des que es produïsca. A la sol·licitud de modificació, cal adjuntar-hi la documentació acreditativa d'aquesta modificació. En tot cas, les entitats inscrites han d'actualitzar les dades inscrites a què es refereixen les lletres j, k i, si és el cas, h o i, de l'article 11 del Decret 19/2020, mitjançant una sol·licitud d'actualització de dades, durant els primers nou mesos de cada any respecte a l'any natural anterior, i l'han d'acompanyar de la documentació necessària a l'efecte de l'actualització. Si la sol·licitud o la documentació que s'hi adjunte no reuneixen els requisits, o bé no s'aporta cap document preceptiu, es requerirà a l'entitat sol·licitant que en un termini de deu dies n'esmene la manca o hi adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera, se li considerarà desistida la petició, amb una resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que es preveuen en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de modificació de la inscripció és de tres mesos, a comptar de la data en què s'haja presentat la sol·licitud en el registre electrònic. Transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució expressa, l'entitat podrà entendre estimada la sol·licitud. * CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ La inscripció d'un agent de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana es pot cancel·lar d'ofici o per sol·licitud de l'entitat, manifestada per l'òrgan de govern d'aquesta. El termini per a resoldre i notificar la cancel·lació o la denegació de la inscripció és de tres mesos. Transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució expressa, l'entitat podrà entendre estimada la sol·licitud.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de modificació, cancel·lació o denegació de la cancel·lació es pot interposar un recurs d'alçada, en la forma i terminis que es preveuen en la Llei 39/2015.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de modificació de la inscripció és de tres mesos, a comptar de la data en què s'haja presentat la sol·licitud en el registre electrònic. Transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució expressa, l'entitat podrà entendre estimada la sol·licitud.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular del centre directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Estimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No