Detall de Procediment

Sol·licitud de renovació del certificat de competència professional per a l'exercici de l'activitat de taxista de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211021
Codi GVA:: 2085
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre la renovació del certificat de competència professional que capacita per a l'exercici d'esta activitat. Caduca als cinc any d'haver-ho obtingut.

Observacions

Observacions

* VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

El certificat de competència professional de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana tindrà una període de vigència de cinc anys. La renovació del certificat de competència professional de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana serà prorrogable pel mateix període, a sol·licitud de l'interessat.

 

Aquelles persones que obtingueren el certificat amb NIE hauran de comunicar l'obtenció del DNI a l'efecte de que s'actualitze la vigència per al càlcul dels 5 anys. La no comunicació d'aquest canvi pot suposar que la caducitat el certificat es produïsca sobre la base del NIE i no al DNI.

 

* CONDICIONS

- Si no es realitza la renovació del certificat de competència en el termini de cinc anys, es considerarà, l'endemà de la data de caducitat que apareix en aquest certificat, aquest caducat automàticament, havent-se de superar novament les proves de capacitació, per a poder tornar a obtindre el citat certificat.

- Els qui siguen titulars del certificat de competència professional i no hagen exercit l'activitat almenys 365 dies dins del període de vigència del certificat a renovar, hauran de passar novament les proves de capacitació.

Requisits

Requisits

- Estar en possessió del certificat de competència professional en alguna de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

 

- Pagar la taxa corresponent.

 

- Presentar la documentació requerida.

 

- Haver treballat en el taxi almenys 12 mesos en els últims 5 anys (no titulars d'autorización).

 

- Tindre el certificat a renovar en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars del certificat de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els titulars del certificat de competència professional en alguna de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana presentaran la sol·licitud de pròrroga l'any que els corresponga i d'acord amb el calendari següent:

 

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 1, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de gener, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 2, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de febrer, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 3, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de març, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 4, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes d'abril, ambdós inclosos .

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 5, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de maig, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 6, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de juny, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 7, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de juliol, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 8, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de setembre, ambdós inclosos .

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 9, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes d'octubre, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 0, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de novembre, ambdós inclosos.

NOTES:

- Cas de no presentar-se la sol·licitud de pròrroga, i transcorregut l'últim dia del mes en què corresponga, el carnet caducarà automàticament.

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud degudament omplit. - La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i del permís de conduir segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: ** Còpia del DNI o document equivalent en cas d'estrangers ** Còpia del permís de conduir - Document que acredite el pagament de la taxa corresponent - Vida laboral actualitzada

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- I 04: 2,08 euros

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

 

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració.

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I preferentment en:

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat, més informació respecte als certificats admesos en la Generalitat es pot veure en l'enllaç “Certificats admesos en la Generalitat”. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Aquesta inscripció la pot fer a través de Procediments relacionats “Registre de Representants”. 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana, a la qual pot accedir des de la secció d'enllaços. 3. Més informació sobre la tramitació telemàtica es pot trobar en l'enllaç “Preguntes Freqüents”. Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa direcció per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través de l'un dels correus electrònics detallats en la secció: “On consultar dubtes sobre el tràmit”. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es podran recuperar durant un temps o un altre depenent del tràmit sempre que no haja finalitzat el termini de sol·licitud, per a posteriorment acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació". Punxant en la icona superior" Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per la ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure apartat Enllaços d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud de renovació i documentació requerida. - Estudi i anàlisi de la documentació. - Expedició de la renovació.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa