Detall de Procediment

Ajudes a l'emmagatzematge privat de mantega poe el sistema d'ajuda fixada a compte (Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, Reglament d'execució (UE) de 30 d'abril 2020).

Codi SIA:: 2300716
Codi GVA:: 20936
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 07-05-2020
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de mantega.

Requisits

Requisits

L'ajuda només es concedirà per a la mantega produïda durant els 60 dies anteriors a la data de la sol·licitud, que reunisca els requisits de qualitat que s'indiquen en el punt IV, annex VI del Reglament delegat (UE) 2016/1238, entre els quals hi ha:

 

a) amb un contingut mínim de matèria grassa butírica del 80 % en pes, un contingut màxim d'extracte sec magre lacti del 2 % en pes i un contingut màxim d'aigua del 16 % en pes;

 

b) produïda durant els seixanta dies anteriors a la data de sol·licitud o a la de presentació de l'oferta.

 

L'envàs de la mantega ha d'indicar el pes net.

 

La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 10 tones de mantega.

 

Els períodes d'emmagatzematge contractual es fixen entre 90 i 180 dies. No obstant això, la Comissió es reserva la possibilitat d'aplicar el procediment que es preveu en el 229 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, si així ho considera, i acurtar el termini dels contractes amb l'ajust de l'ajuda corresponent.

 

L'import d'ajuda per a l'emmagatzematge s'ha fixat per endavant i serà de:

· 9,83 €/t per a despeses fixes d'emmagatzematge

· 0,43 €/t/dia d'emmagatzematge contractual.

Les sol·licituds s'han de referir a productes que ja hagen sigut emmagatzemats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els agents econòmics que presenten sol·licituds davant de les autoritats competents de les comunitats autònomes on radique el magatzem frigorífic en el qual s'emmagatzemaran els productes.

 

Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238.

 

Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

 

No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en què s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.
 • Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
 • Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
 • Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro.
 • Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/597, DE LA COMISSIÓ, de 30 d'abril de 2020, pel qual es concedeix una ajuda per a l'emmagatzematge privat de mantega i pel qual es fixa per endavant l'import de l'ajuda.
 • Circular de coordinació 9/2020. Procediment de Concessió d'Ajudes a l'Emmagatzematge Privat de mantega.
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/597, DE LA COMISSIÓ, de 30 d'abril de 2020, pel qual es concedeix una ajuda per a l'emmagatzematge privat de mantega i pel qual es fixa a compte l'import de l'ajuda.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

A partir del 7 de maig de 2020 fins al 30 de juny, els dos inclusivament.

 

Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

 

Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, Reglament d'execució (UE) de 30 d'abril 2020.

Formularis documentació

Sol·licitud d'ajuda (annex) Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, en el cas que no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa de la persona representant i els poders de representació. Acreditar que està al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les seues obligacions per reintegrament de subvencions, en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20936. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu?". "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una sol·licitud d'ajuda de mantega i indicar el període d'emmagatzematge, davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on se situe el magatzem frigorífic on es realitze l'emmagatzematge. Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud. La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció Territorial d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Secció de Mercats)

Observacions

Observacions

Recurs de reposició

Termini màxim

Termini màxim

- Si una sol·licitud és inadmissible, s'informarà el titular (agent econòmic) de què es tracte en un termini de tres dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud. - Si la sol·licitud és admissible, l'acceptació es notificarà al titular (agent econòmic) el huité dia hàbil següent a la data de recepció d'aquesta. No obstant això, la Comissió pot decidir: · suspendre l'aplicació del règim durant un màxim de cinc dies hàbils i no admetre les sol·licituds presentades durant aquest període; · fixar un percentatge únic de reducció de les quantitats a què es referisquen les sol·licituds, subjecte a l'observança de la quantitat contractual mínima, segons siga procedent; · desestimar les sol·licituds presentades abans del període de suspensió, la decisió d'acceptació de la qual s'haja hagut de prendre durant el període de suspensió. Amb caràcter general, una vegada presentades les ofertes, licitacions o sol·licituds no es podran modificar ni retirar. No obstant això, els agents econòmics als quals s'aplique un percentatge únic de reducció de les quantitats podran retirar les seues sol·licituds en un termini de deu dies hàbils a partir de la data d'entrada en vigor de la decisió per la qual es fixe el percentatge de reducció.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Servei de Control i Suport Tècnic)

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa