Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2024-2025

Codi SIA:: 211023
Codi GVA:: 2098
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
(31-05-2024
05-09-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es tracta del procediment d'accés i admissió de l'alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic 2024-2025 a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* CALENDARI DE PROVES 2024-2025

 

 

- Realització de la prova general ordinària: el 27 de juny de 2024.

 

- Realització de la prova específica ordinària: del 15 i 16 de juliol de 2024.

 

- Realització de la prova específica extraordinària: de l'11 i 12 de setembre de 2024.

 

Veure annex I de la RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Centres Docents

 

* Les característiques de les proves es troben en l'article 16.3 del Reial decret 596/2007, de 4 de maig, en l'Orde 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8278, 20/04/2018), i en la Resolució de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2024-2025.(DOGV 9799, 29.02.2024)

Requisits

Requisits

SENSE REQUISITS ACADÈMICS

 

GRAU MITJÀ

 

 

- Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny els qui, mancant dels requisits acadèmics d'accés, acrediten, mitjançant la superació d'una prova d'accés, que posseïxen els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament estes ensenyaments, a més de les aptituds i coneixements artístics necessaris i tinguen, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova.

 

GRAU SUPERIOR

 

- Podran accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny els qui, mancant dels requisits acadèmics d'accés, acrediten, mitjançant la superació d'una prova d'accés, que posseïxen la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat, a més de les aptituds i coneixements artístics necessaris i tinguen, com a mínim, 19 anys complits l'any de realització de la prova.

 

 

 

AMB REQUISITS ACADÈMICS

 

GRAU MITJÀ

 

- Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, o títol declarat equivalent.

 

A més podran accedir també amb:

 

- Títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.

 

- Superació dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs d'ensenyaments comuns del pla d'estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental.

 

- Títol de Tècnic Auxiliar o de Tècnic dels ensenyaments de Formació Professional.

- Superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

 

 

GRAU SUPERIOR

 

- Estar en possessió del títol de Batxiller, o títol declarat equivalent.

 

- Estar en possessió del títol de Tècnic o Tècnica de Formació Professional.

 

- Estar en possessió del títol de Tècnic o Tècnica d'Arts Plàstiques i Disseny.

 

A més podran accedir també, amb:

 

- Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

 

- Títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponents al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.

 

- Títol de Tècnic Especialista o de Tècnic Superior dels ensenyaments de Formació Professional.

 

- Superat altres estudis equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

 

- Titulació universitària o equivalent.

 

 

Per a accedir al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, a més dels requisits acadèmics arreplegats anteriorment, s'haurà de superar una prova o part específica d'accés que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracte.

EXEMPCIONS

 

Estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Així mateix, estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat:

 

- Per a l'accés als cicles de grau mitjà, la prova substitutòria del requisit del títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de la formació professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà. O bé que hagen superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional, dels ensenyaments esportius de grau superior o dels ensenyaments artístics superiors a la que fa referència l'article 69.5 de la LOE.

- Per a l'accés als cicles de grau superior, la prova d'accés substitutòria del requisit de títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional, als ensenyaments esportius de grau superior o als ensenyaments artístics superiors a la que fa referència l'article 69.5 de la LOE.

 

Exempts de realitzar la prova o part específica d'accés al GRAU MITJÀ:

 

- Estiguen en possessió d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

- Haver superat els cursos comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics dels plans d'estudis establits pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol, els establits amb caràcter experimental a l'empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març.

 

Exempts de realitzar la prova específica d'accés al GRAU SUPERIOR:

 

- Estiguen en possessió de qualsevol títol de tècnic o tècnica Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o títol declarat equivalent.

 

Exempts de realitzar la prova específica d'accés als GRAU MITJÀ I SUPERIOR:

 

- Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o Batxillerat artístic experimental.

 

- Una titulació oficial d'ensenyaments artístics superiors o ensenyament universitari en alguna de les següents disciplines d'àmbit artístic: arts plàstiques, disseny, conservació i restauració de béns culturals, belles arts o arquitectura.

- Títol superior d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny, en les seues diferents especialitats o títols declarats equivalents.

 

- Els qui, estant en possessió dels requisits acadèmics d'accés, acrediten tindre experiència laboral, d'almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau mitjà o superior al que es vol accedix, havent de presentar una certificació de l'empresa on haja adquirit l'experiència laboral, en la qual conste específicament la duració del contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps en el qual s'ha realitzat esta activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris. Certificat de vida laboral.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Convocatòria ordinària:

 

- Inscripció a la prova general: del 31 de maig al 14 de juny de 2024

 

- Inscripció a la prova específica: del 31 de maig a l'11 de juliol de 2024

 

Convocatòria extraordinària:

 

- Inscripció a la prova específica: del 02 de setembre al 05 de setembre de 2024

 

(Figura en l'annex I dels impresos associats)

 

Veure RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Centres Docents

Formularis documentació

De manera presencial. - L'interessat ha d'utilitzar el annex II, que es troba en impresos associats d'aquest tràmit. Una vegada omplit, s'ha d'entregar en la secretaria del respectiu centre docent, juntament amb la documentació que, si és el cas, siga necessària per a l'acreditació de les dades que s'hi han al·legat, i es tornarà a l'interessat una còpia segellada, datada i numerada, en el cas que es realitze presencial. Per correu electrònic - Si l'interessat formalitza la inscripció per correu electrònic, tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant. - En el moment de fer la prova, les persones interessades han de presentar davant del tribunal el document acreditatiu d'identificació i la còpia de la sol·licitud d'inscripció. A més, els aspirants han d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal. - El sol·licitant ha d'abonar les taxes i els preus públics que estableix la legislació vigent.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

Presentació

Presentació

Presencial

De manera presencial:

 

En les secretaries dels centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana, designats per a la realització de les proves d'accés, publicades en l'Annex VI de la RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024. (DOGV 9799, 29.02.2024)

Per correu electrònic:

Dirigit al correu electrònic dels centres docents especificats en l'annex VI de la RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, (DOGV 9799, 29.02.2024) on la persona interessada vaja a realitzar les proves.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- La sol·licitud d'inscripció serà única per a cada grau, siga mitjà o superior, independentment dels estudis que desitge realitzar posteriorment l'interessat.

 

2.- Al final del període establit per a la formalització de les inscripcions, la secretaria de cada centre docent publicarà una relació diferenciada per als graus mitjà i superior dels sol·licitants de la prova d'accés admesos i, si és el cas, dels exclosos, amb indicació de les causes de l'exclusió.

 

3.- En el moment de realitzar la prova, els interessats hauran de presentar davant el tribunal el seu document nacional d'identitat, NIE o document acreditatiu d'identificació, la còpia de la sol·licitud d'inscripció i el justificant de pagament de taxes. A més, els aspirants hauran d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal.

 

4.- El secretari del tribunal publicarà les actes en el tauler d'anuncis del centre en on es realitzen les proves, i entregarà als qui les superen el document acreditatiu.

 

5.- Els qui superen esta prova i desitgen cursar un cicle formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny, hauran d'emplenar la corresponent matrícula a l'escola d'art o centre docent privat autoritzat pel qual opte, en els terminis establits en el calendari, havent d'adjuntar a esta sol·licitud el document acreditatiu a què es referix el número anterior.

 

Veure calendari de la convocatòria del curs 2024-2025 (Annex I) de la Resolució de 20 de febrer de 2024

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

El que disposen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa