Detall de Procediment

Comunitats d'energies renovables 2024. Instal.lacions autoconsum elèctric col.lectiu

Codi SIA:: 2309637
Codi GVA:: 21040
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
(15-05-2024
28-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I REQUISITS DE LES INSTAL.LACIONS Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en règim de comunitat d'energies renovables, entenent-se per tals les instal·lacions amb autoconsums col·lectius en qualsevol de les modalitats descrites en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Aquestes instal·lacions podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les mateixes instal·lacions de generació Les instal·lacions podran incorporar sistemes d’acumulació, exclosa la tecnologia de plom-àcid. La potència de la instal·lació haurà de ser superior o igual a 5 kWp. També es consideren susceptibles de suport les ampliacions de les instal·lacions ja existents per major generació o per incorporació de sistemes d'emmagatzematge. S'entendrà que una ampliació d'una instal·lació és susceptible de suport si la instal·lació existent compleix els criteris per a ser secundada per la present convocatòria d'ajudes. Les instal·lacions susceptibles de suport han d’atendre les necessitats energètiques de 5 CUPS com a mínim. S'admet l'actuació per al subministrament a un únic consumidor, sempre que aquest passe a formar part d'un autoconsum col·lectiu existent la titularitat del qual siga una entitat beneficiària de les previstes en l'article 6, o es tracte d'alimentar els consums comuns d'una comunitat de propietaris. En el cas d'autoconsum col·lectius la quota màxima de participació en l'acord de repartiment de cada participant (CUPS) no podrà superar el 75%. Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d'instal·lacions. A l'efecte de determinació de la potència de les instal·lacions caldrà ajustar-se al que es disposa en la disposició final tercera del RD1183/2020, que modifica el RD244/2019. No es consideraran susceptibles de suport en cap cas: a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzematge energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria, Excepte quan es tracte d’una ampliació d’una instal·lació ja existent per incorporació d’emmagatzematge o d’ampliació del ja existent. b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzematge energètic que no compten amb equips de gestió intel·ligent de càrrega/descarrega destinats a l'optimització energètica/econòmica. c) Instal·lacions per a un únic consumidor amb les excepcions indicades en el punt 1 d'aquest article. d) Instal·lacions d'autoconsum col·lectiu en els quals donar servei a diversos consums (CUPS) d'un mateix titular. Garanties exigides als equips i instal·lacions: ─ Equips principals: almenys tres anys des de la data de l'adquisició. ─ Instal·lació: almenys tres anys des de la data de posada en marxa de la instal·lació. * COSTS DE REFERèNCIA. Vegeu article 3 de la resolució de convocatòria

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, ajuntaments, associacions veïnals, comunitats de regants, així com les comunitats de propietaris en les quals participen com a mínim cinc consumidors d'energia elèctrica amb les excepcions indicades en l'article 6 de la present convocatòria.

Enllaços

Enllaços

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 28 de juny de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV núm 9848 de 14/05/2024)

Formularis documentació

1.Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica per a tots els sol·licitants d'estes ajudes. 2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. La dita documentació igualment haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 7 de la convocatòria: L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats en l'article 7 de la convocatòria, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic accedint a l'adreça web

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La presentació electrònica requerirà que la comunitat energètica renovable sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat de qui assumisca la representació de l'agrupació, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans si qui assumeix la representació actua com a persona física en el projecte, tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic electrònic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web . La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s'haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. La sol·licitud i la memòria tècnica s'hauran d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web .

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit de la sol·licitud. - Els requeriments als quals fa referència l'article 7.4 de la convocatòria, així com qualsevol altre que puga realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjuí del que establix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic accedint a l'adreça web: http://www.ivace.es. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. - L'òrgan instructor verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i si resulten conformes a aquesta, procedirà a l'anàlisi dels projectes presentats i a l'aplicació dels criteris de valoració del programa; es desestimaran aquells projectes presentats per sol·licitants que no complisquen els requisits exigits en aquesta convocatòria. - L'òrgan instructor podrà requerir de la entitat sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. - Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 40 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2. - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una Comissió d'avaluació. - De les reunions de la Comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- al president de l'IVACE. - Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se les entitats beneficiàries. - La resolució motivada de concessió es notificarà de forma individualitzada de forma telemàtica. - L'adjudicació de les ajudes es publicarà a través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i podrà consultar-se en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index en compliment d'allò que s'ha establit en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtenir una puntuació global mínima de 40 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2. A. Característiques del projecte (màxim 85 punts). A1 Potència (màxim 20 punts). Entre 2 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor. S'atorgaran 20 punts als projectes amb potència major o igual a 5 i inferior o igual a 10 kWp. S'atorgaran 15 punts als projectes amb potència major de 10 i inferior o igual a 30 kWp. S'atorgaran 10 punts als projectes amb potència major de 30 i inferior o igual a 50 kWp. S'atorgaran 5 punts als projectes amb potència major de 50 kWp i inferior o igual a 100 kWp. S'atorgaran 2 punts als projectes amb potència superior a 100 kWp. En el cas de projectes d'instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica, es valoraran a més les hores equivalents de funcionament de l'aerogenerador, atorgant major puntuació a aquells projectes que tinguen major nombre d'hores equivalents de producció elèctrica. A2. Garantia de la instal·lació (màxim 5 punts) Es valoraran amb més puntuació els projectes que posseïsquen equips amb garanties superiors que les mínimes exigides per la present resolució. S’atorgaran 5 punts als projectes amb garanties superiors a les mínimes exigides. S’atorgaran 0 punts als projectes amb garanties iguals a les mínimes exigides. A3. Rendiment dels equips generadors (màxim 5 punts) Per a instal·lacions fotovoltaiques. Es valoraran amb més puntuació els projectes amb instal·lació de panells eficiència superior al 20 %. S’atorgaran 5 punts als projectes amb panells amb eficiència superior al 20 %. S’atorgaran 0 punts als projectes amb panells amb eficiència inferior o igual al 20 %. Per a altres tecnologies diferents de la solar fotovoltaica, s’assignaran 5 punts en este apartat. A4. Tipus de font energètica (màxim 10 punts) Entre 5 i 10 punts; s’assignarà més puntuació a les instal·lacions les fonts d’energia renovable de les quals siguen diferents de la fotovoltaica. S’atorgaran 10 punts als projectes amb tecnologia no fotovoltaica. S’atorgaran 5 punts als projectes amb tecnologia fotovoltaica. A5. Incorporació de sistemes d’acumulació (màxim 15 punts). S’atorgaran 15 punts als projectes en els quals s’incorporen sistemes d’acumulació d’energia amb una ràtio major de 2 kWh/kWp. S’atorgaran 10 punts als projectes en els quals s’incorporen sistemes d’acumulació d’energia amb una ràtio major a 1 kWh/kWp i menor o igual a 2 kWh/kWp. S’atorgaran 5 punts als projectes en els quals s’incorporen sistemes d’acumulació d’energia amb una ràtio major de 0,3 kWh/kWp i menor o igual a 1 kWh/kWp. S’atorgaran 0 punts als projectes que no incorporen sistemes d’acumulació d’energia o amb una ràtio menor a 0,3 kWh/kWp. A6 Autoconsum col·lectiu (màxim 20 punts) Entre 0 i 20 punts; s’assignarà més puntuació a les instal·lacions amb més consumidors associats a l’autoconsum col·lectiu enfront de les de més potència. S’atorgaran 20 punts als projectes en els quals participen més de 20 CUPS o als autoconsums de servicis comuns de comunitat de propietaris, i associacions veïnals. S’atorgaran 10 punts als projectes en els quals participen més de 10 i menys o igual a 20 CUPS, tots dos inclusivament. S’atorgaran 5 punts als projectes en els quals participen més o igual a 5 i menys o igual a 10 CUPS, o s’atenga un sol CUPS, si és el cas. A7 Proximitat (màxim 10 punts) Rebran el total de la puntuació corresponent a este criteri aquelles sol·licituds de comunitats energètiques els socis o els membres de les quals bé tinguen el seu domicili social o residisquen, com a màxim, a 25 km de l’emplaçament de la instal·lació subvencionable (determinada per les seues coordenades UTM indicades en la sol·licitud d’ajuda), o, bé, siguen titulars del punt de consum al qual se subministrarà energia elèctrica procedent de la instal·lació subvencionable, i que es troben com a màxim a la distància indicada de la instal·lació subvencionable. També s’atorgaran 10 punts en el cas de projectes per a un sol CUPS, si és el cas. 2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts). 2.1. Criteris de disseny i càlcul (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats per l'entitat beneficiària siguen coherents amb la mena de projecte.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45% del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, així com als ajuntaments, entitats públiques, i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques sempre que complisquen la condició de ser xicoteta empresa. La quantia màxima subvencionable per projecte no podrà excedir de 100.000 euros.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa