Detall de Procediment

Oferta concertada en la modalitat "Viu l'Hivern", per a estades de 2024-2025

Codi SIA:: 210561
Codi GVA:: 214
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
(08-02-2024
22-05-2025)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Esmena

  • Desistiment

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de servicis a la joventut per al compliment dels seus objectius així com oferir els servicis d'acampada a grups juvenils i entitats per a la pràctica d'activitats d'oci educatiu. Servicis que s'oferixen Estades de tardor i hivern: - De l'1 de juny de 2024 al 23 de juny de 2024 i - Del 15 de setembre de 2024 al 22 de juny de 2025.

Requisits

Requisits

El número de les places sol·licitades no podrà ser inferior a 25. Les persones participants, exclòs l'equip d'animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen activitats d'oci educatiu, sense ànim de lucre. Una mateixa entitat no podrà presentar més de dues sol·licituds. El número de les places sol·licitades no podrà ser inferior a 25.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9783 de data 07/02/2024 i fins a un mes abans del començament de l'estada. És a dir des del dia 08/02/2024 al 22/05/2025

Formularis documentació

Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat: l'annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada, havent d'emplenar tots els apartats. Si a les sol·licituds presentades els faltara documentació, es requerirà als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils esmenen o completen la documentació de manera telemàtica, mitjançant este enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19158 esmena d'hivern. Aportació de documentació per les entitats adjudicatorias o interessats: a) Dins dels 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació de les places: b) Per a formalitzar les adjudicacions, les entitats beneficiàries han de fer un primer pagament en concepte de reserva, en el termini de 10 dies naturals i remetre a l'IVAJ copia del justificant bancari. - Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona en el cas d'estada en els albergs o de 1,50 € per persona i dia,en el cas d'estades en campaments, (s'haurà de fer constar en el mateix el número de reserva adjudicada). - Imprés de la reserva signada per la persona representant, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits. - Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud com a representant . Si no autoritza la consulta de la seua identitat, haurà d'aportar fotocòpia autenticada del DNI. c) 15 dies naturals abans del començament de l'estada: - Resguard del pagament de la totalitat de la reserva - Relació dels integrants de l'equip d'animació que anirà en l'Annex V - Relació de participants que anirà en l'Annex IV Tota la documentació requerida, es presentarà telemàticament.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona "tramitar amb certificat". Haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació, haurà de seguir els passos següents per a la tramitació: 1. "Heu de saber": breu explicació dels passos a seguir per a completar el procés. Començar. 2. "Emplenar": completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar. 3. "Documentar": cal tindre en compte el següent: - Annexar. 4. En l'apartat "pagar" no s'ha de fer cap actuació. 5. Registrar el formulari presentat. 6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant l'Administració En cas de dubtes quant a la gestió de la tramitació o de la resolució de L'Oferta Concertada de l'IVAJ, els números de telèfon als quals poden cridar són els següents: Tel.: 963108522 Tel.: 963108524 Tel.:963839498 i l'enllaç web és el següent: https://ivaj.gva.es/es/oferta-concertada

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
OBERT

Presentació

Presentació

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quota per persona és la indicada en Annex VIII. Procediment de cobrament: Aportació de documentació: -Dins dels 7 dies naturals a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació de les places: a)Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona en el cas dels albergs o de 1,50€ per persona i dia en el cas dels campaments. b)Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar en els terminis establits, signada per la persona representant de l'entitat. El pagament de la resta de l'import es farà almenys 15 dies naturals abans de la data de començament de l'activitat. Quinze dies naturals abans del començament de l'estada: *Resguard del pagament de la totalitat de la reserva *Relació de les persones integrants de l'equip d'animació. *Relació de les persones participants.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de la convocatòria de la campanya Viu Jove, en la modalitat "Viu L'hivern" d'Oferta Concertada. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de la persona interessada o aportació de documentació. - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'Administració

Termini

Termini

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Documentació

Documentació

Quan siga per iniciativa de la persona interessada, aportarà la documentació que considere pertinent, i a més els annexos: III (Sol·licitud) IV (Relació de participants), V (Relació de l'equip d'animació), VI (Renúncia total o parcial de places), VII (Sol·licitud de devolució d'ingressos), VIII (Tarifes) IX (Períodes d'estades) Si es tracta de requeriment administratiu, la que se li sol·licite en este.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les instàncies es presentaran a través de mitjans electrònics, mitjançant la seua presentació via telemàtica.

Presentació

Presentació

Presentació

Presentació