Detall de Procediment

Programa d'ajudes per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els centres especials d'ocupació (foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2021 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Codi SIA:: 2402317
Codi GVA:: 21460
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-02-2021
29-10-2021)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Subvencionar l'adaptació dels llocs de treball ocupats per personal amb diversitat funcional / discapacitat en els centres especials d'ocupació o eliminar barreres arquitectòniques.

Observacions

Observacions

PERSONES DESTINATÀRIES FINALS DE L'ACCIÓ: Persones treballadores amb diversitat funcional.

 

NRE. BENEFICIARIS PREVISTOS: 7.000 persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat.

 

PRESSUPOST: 50.000 €.

Requisits

Requisits

Requisits generals:

1. No poden ser beneficiàries de les ajudes regulades en el present decret les persones o entitats que incórreguen en els supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (DOGV núm. 276, de 18 de novembre).

 

2. Tampoc podran ser beneficiàries de les ajudes les entitats que no reunisquen els requisits que estableix el Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE L 187, de 26.06.2014), en particular les empreses en crisi o les que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, segons el que preveu la disposició addicional tercera d'aquest decret.

 

3. Les entitats beneficiàries han de disposar d'un pla d'igualtat en vigor, en els supòsits en què hi estiguen obligades, d'acord amb el que disposen els articles 14 i 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23 de març), degudament visat, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (DOGV núm. 4474, de 4 d'abril).

 

4. Els CEO han d'estar qualificats i inscrits com a tals en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana.

 

5. Els CEO han d'estar inscrits com a entitats ocupadores en els règims de la Seguretat Social en els quals existisca afiliació de personal per compte d'altri.

 

 

Requisits específics:

 

1. Acreditació de la necessitat mitjançant la memòria escaient que aporte l'entitat i que ha de tindre un informe favorable de la Inspecció de Treball, sol·licitat pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 

2. Aquesta ajuda es destinarà a l'adaptació dels llocs de treball o la dotació d'equips de protecció personal necessaris per a evitar accidents laborals al personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat, o eliminar barreres o obstacles que impedisquen o dificulten el treball del personal amb diversitat funcional o discapacitat, de manera que no seran subvencionables les que estan obligades a realitzar per l'aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals i que s'haurien de dur a terme de la mateixa manera, siga personal amb diversitat funcional o discapacitat o no ho siga.

 

3. El personal amb diversitat funcional o discapacitat per al qual se sol·licita inicialment l'ajuda per a l'adaptació de lloc de treball ha d'estar en situació d'alta en la Seguretat Social i amb contracte vigent en el CEO en el moment en què es resolga la petició.

 

4. No resultarà subvencionable l'adaptació per treballadora o treballador, o lloc de treball pel qual ja s'haja obtingut una subvenció pel mateix concepte en els quatre anys immediatament anteriors, llevat que es tracte d'adaptacions necessàries per empitjorament de les deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials del personal o per desgast de l'anterior adaptació derivada de l'ús que se n'ha fet, degudament acreditat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars dels centres especials d'ocupació, inscrits com a tals en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana que duguen a terme l'activitat a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen en els centres especials d'ocupació (BOE núm. 189, de 8/08/1985).
 • Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de centres especials d'ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social del minusvàlid (BOE núm. 294, de 09/12/85).
 • Ordre d'MTAS 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom (BOE núm. 279, de 21/11/98). Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/2013).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (publicat en el DOUE L 352, de 24.12.2013), per a l'ajuda pels costos indirectes corresponents a l'informe auditor necessari per a la justificació de la despesa d'ajuda salarial.
 • DECRET 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i es convoquen les ajudes per a 2021.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques s'han de sol·licitar en el termini de l'1 al 26 de febrer de 2021.

 

En el cas de canvi de seu del centre de treball, regirà el termini d'un mes, a comptar de la comunicació d'obertura del centre de treball a l'organisme competent. En tot cas, si es presenten aquestes sol·licituds en l'exercici actual, no podran ser posteriors al 29 d'octubre de 2021.

 

En el cas que el centre especial d'ocupació no haja iniciat les seues activitats en el moment de la publicació d'aquest decret, el termini per a presentar sol·licituds serà d'un mes, a partir de la primera contractació de personal amb diversitat funcional o discapacitat, i el termini màxim per a la petició d'aquestes ajudes serà el dia 29 d'octubre de 2021.

Formularis documentació

Documentació general: a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha d'efectuar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon. En el cas de presentació de dades de domiciliació bancària noves, s'ha d'aportar un certificat de l'entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte. c) Declaració responsable subscrita per la representació legal del fet que l'entitat beneficiària no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, que no es troba en el supòsit de l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració responsable es troba inclosa en la mateixa sol·licitud general de subvencions. d) Declaració responsable acreditativa que l'entitat beneficiària reuneix els requisits que estableix el Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26/06/14), modificat pel REGLAMENT (UE) 2020/972, DE LA COMISSIÓ, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga d'aquest, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga d'aquest, i els ajustos pertinents (DOUE L 215/3, de 7.07.2020), i per tant, no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió incloses en aquest reglament i recollides en la disposició addicional tercera del decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2021. e) Declaració responsable del fet que l'import de les subvencions sol·licitades sobre la base d'aquest decret en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere els límits que estableix la disposició addicional tercera del decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2021. f) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, o l'òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest, i en vigor, o en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat, segons el que estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, modificat pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en el treball i l'ocupació. En el cas que el pla d'igualtat, degudament visat i en vigor, ja estiga en poder de l'òrgan instructor, han de comunicar aquesta circumstància, per a la qual cosa han de fer constar la data de presentació i l'expedient de destinació i així no resultarà necessari tornar-lo a presentar. g) Declaració responsable de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant de les ajudes acreditativa que ha informat les persones de les quals aporta dades o documentació, relativa entre altres coses, al tipus i el grau de diversitat funcional o discapacitat, dels aspectes següents: · La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment. · La possibilitat que l'Administració faça consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres aspectes, la veracitat d'aquestes. · Del dret d'oposició que l'assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, cas en què haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns. Així mateix, en el cas que aquesta consulta requerisca per llei una autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, l'entitat sol·licitant de les ajudes disposa d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. Aquesta declaració figura inclosa en la sol·licitud general de subvencions. Documentació específica: a) Memòria descriptiva de les necessitats d'adaptació del lloc o l'eliminació de barreres que es durà a terme, en què s'identifique el personal i el tipus de diversitat funcional o discapacitat, amb la indicació del cost que té. b) Pressupostos o factures proforma de la inversió que es farà o projecte tècnic, si escau. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la normativa reguladora de contractes del sector públic per al contracte menor d'obres o subministraments, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de la despesa, llevat que, per característiques especials de les despeses subvencionables -les quals s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció-, no existisca en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha de presentar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència, economia i responsabilitat social, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. c) En el cas de canvi de centre de treball, comunicació a l'organisme competent d'obertura del centre de treball. d) Documentació acreditativa del tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat, o acreditació de la condició de persona amb diversitat funcional o discapacitat d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona del present decret. e) En el cas d'adaptació per empitjorament de la diversitat funcional o discapacitat del personal prevista en l'article 17 del present decret, documentació acreditativa d'aquest empitjorament subscrita pels equips multiprofessionals corresponents.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds s';han de presentar de manera telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es), a través del procediment habilitat a aquest efecte, o bé a través de la web de LABORA Servei Valencià d';Ocupació i Formació https://labora.gva.es/va/centres-especials-d-ocupacio, en l';enllaç a la seu electrònica que hi ha associat a cada ajuda publicada. Per a això, s';ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut de representant d';entitat (persones jurídiques), bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), en el supòsit de persones autoritzades en el Registre de representants. Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l';entitat, s';han d';acompanyar de la documentació preceptiva, general i específica, per a la qual cosa s';han d';utilitzar, si és el cas, els models normalitzats disponibles en la pàgina web de LABORA. La presentació de la sol·licitud comportarà l';autorització de la sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d';Ocupació i Formació obtinga directament l';acreditació de les seues dades d';identitat, en cas de persona física, i de la representació legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, que preveu l';article 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, de manera que no és necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa. No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita a LABORA Servei Valencià d';Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest supòsit, s';ha de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatius del fet d';estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. Quant a l';acreditació d';estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, d';acord amb el que disposa l';art. 18 del Reglament de la Llei general de subvencions, la persona sol·licitant podrà autoritzar expressament LABORA Servei Valencià d';Ocupació i Formació per a l';obtenció directa d';aquesta informació, autorització que consta en la mateixa sol·licitud general de subvencions. A falta d';aquesta autorització expressa, hauran de presentar els certificats originals positius de l';Agència Estatal de l';Administració Tributària i de l';Institut Valencià d';Administració Tributària. La presentació de sol·licituds, segons aquest decret, suposa que l';entitat sol·licitant presta consentiment perquè LABORA Servei Valencià d';Ocupació i Formació puga sol·licitar la informació estrictament necessària dels òrgans competents de la Seguretat Social per a comprovar les altes, les baixes, els manteniments i les incidències de l';entitat que sol·licita les ajudes. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Subdirecció General d';Ocupació del Servei Valencià d';Ocupació i Formació. Una vegada rebuda la sol·licitud, juntament amb la documentació complementària, l';òrgan instructor comprovarà si reuneix els requisits i requerirà, si escau, l';aportació de la documentació que falte, per a la qual cosa atorgarà un termini de 10 dies per a l';esmena. Transcorregut aquest termini sense que l';entitat haja esmenat o presentat la documentació requerida, es dictarà la resolució que considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seua petició i ordenarà l';arxivament de l';expedient. La competència per a conéixer i resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d';Ocupació i Formació, o a l';òrgan en el qual delegue. El procediment s';iniciarà d';ofici, mitjançant la publicació íntegra del present decret en la Base de dades nacional de subvencions, així com la publicació íntegra del Decret i de l';extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d';acord amb el procediment establit en els articles 17 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Les sol·licituds s'han d'acompanyar, a més, de la documentació general i l'específica establida, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà pel procediment de concessió directa, d'acord amb el que es disposa en els articles 160 i 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. 3. El procediment s'iniciarà, per a cada tipus d'ajuda, d'ofici, amb la publicació íntegra d'aquest decret en la Base de dades nacional de subvencions i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 4. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Subdirecció General d'Ocupació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 5. La competència per a conéixer les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a l'òrgan en el qual delegue.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

No hi ha criteris de valoració de les sol·licituds, ja que la concessió d'aquestes es tramita pel procediment de concessió directa, per data i hora de sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Subdirecció General d'Ocupació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Obligacions

Obligacions

Les beneficiàries han de complir les obligacions generals previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i altres normes de general aplicació i, a més, les que, per a cada tipus d'acció, estableix el present decret, en particular: 1. Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 8 d'abril), en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 €. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionades. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web on fer la publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. 2. Les entitats definides com a CEO han de fer constar el seu caràcter de "centre especial d'ocupació qualificat pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació", mitjançant el cartell indicador corresponent en cada un dels centres de treball propis situats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, i en els supòsits de prestació de serveis en centres de treball aliens, el personal ha d'acreditar que pertany al centre especial d'ocupació en què està donat d'alta mitjançant la identificació en uniformes de treball. 3. Les entitats beneficiàries han de tindre la comptabilitat separada d'ingressos i despeses relatives als projectes subvencionats. 4. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, en relació amb el que estableixen els articles 91 a 93 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel Reial decret 887/2006, i amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 5. Els CEO han de comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini no superior a 30 dies, qualsevol alteració o modificació que es produïsca en relació amb la definició com a CEO; entre altres, els canvis de titularitat, la forma jurídica, les activitats, el domicili social, l'obertura de nous centres de treball, etc. 6. Els CEO han de prestar, a través de les unitats de suport, els serveis d'ajust personal i social que requerisquen els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat, segons el que disposa l'article 43 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i d'acord amb les instruccions de desplegament que puga establir el director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 8. Facilitar tota la informació relacionada amb la subvenció que li demane LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 9. Els beneficiaris d'ajudes regulades en el present decret han de conservar els registres detallats de la informació i la documentació de suport necessàries per a determinar el compliment de totes les condicions establides en el present decret i en els reglaments europeus aplicables. Aquests registres s'han de conservar durant deu anys a partir de la data de concessió de l'última ajuda en virtut del règim.

Observacions

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona que ocupe la Direcció del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'ajuda consisteix en una quantia màxima de 1.803 € per lloc de treball que s'adapte a les necessitats del personal amb diversitat funcional o discapacitat en plantilla. Les ajudes per adaptació de llocs o eliminació de barreres es lliuraran d'una sola vegada, segons la documentació presentada, i la data límit per a justificar-la serà el 31 d'octubre.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a conéixer les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a l'òrgan en el qual delegue.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Si es detectara alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei general de subvencions, se seguirà el procediment d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, la Llei de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que disposa l'apartat 1 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.