Detall de Procediment

Comunicació de la data de realització d'accions de vigilància i control de les instal·lacions subjectes a autoritzacions ambientals integrades.

Codi SIA:: 2405640
Codi GVA:: 21486
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació a la direcció general competent en matèria de qualitat i educació ambiental de la data de realització d'accions de vigilància i control de les instal·lacions subjectes a autoritzacions ambientals integrades a les quals es fa referència en l'article 75 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Disposició addicional novena de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa l'article 89 la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. (DOGV núm. 8987, de 31.12.2020)

Requisits

Requisits

Estar degudament inscrites en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana i acreditades per a l'exercici d'aquestes funcions, de conformitat amb el Decret 22/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les funcions i el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana o la normativa sectorial que el substituïsca.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La comunicació s'ha de presentar amb almenys set dies d'antelació al dia de realització de l'acció concreta de vigilància i control de les instal·lacions que es pretén comunicar.

Formularis documentació

S'ha de presentar la comunicació, per registre d'entrada, en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferentment en el que s'ha indicat en l'apartat anterior.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar la documentació telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21486. Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa