Detall de Procediment

Reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, Escoles Oficials d'Idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

Codi SIA:: 2405455
Codi GVA:: 21492
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-07-2021
26-08-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, Escoles Oficials d'Idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment selectiu per a la adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar:

 

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. Del 16 de febrer de 2021 a l'1 de març de 2021.

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes:10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. Del 16 de febrer de 2021 a l'1 de març de 2021.

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 29 d'abril de 2021 al 28 de maig de 2021.

- Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Primer dia d'obertura del tràmit 8 de juliol de 2021, últim dia el 9 d'agost de 2021. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

- Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Primer dia d'obertura del tràmit 16 de juliol de 2021, últim dia el 19 d'agost de 2021. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 27 de juliol de 2021 al 26 d'agost de 2021.

Formularis documentació

Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21162&version=amp). Per tant, en aquestes situacions s'han d'omplir i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible. En cas de tramitar un RECURS, el tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible no s'haurà d'omplir siga quina siga la situació de la persona. Tota la documentació que s'adjunte al RECURS s'ha d'entregar en el tràmit de presentació d'aquest.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa