Detall de Procediment

Procediment permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Codi SIA:: 2408778
Codi GVA:: 21610
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El present tràmit té per objecte convocar l'avaluació i acreditació d'unitats de competència professional, adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació, a través d'un procediment obert de manera permanent, en el qual s'ofereixen la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana, vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

 

DEFINICIONS:

A l'efecte del present procediment, s'entendrà per:

a) Competència Professional: el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

b) Qualificació Professional: el conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant vies formals de formació i a través de l'experiència laboral.

Les qualificacions professionals es recullen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i poden estar incloses en títols de formació professional i certificats de professionalitat.

c) Vies formals de formació: Processos formatius el contingut dels quals està explícitament dissenyat en un programa que condueix a una acreditació oficial.

d) Vies no formals de formació: Processos formatius no conduents a acreditacions oficials.

Observacions

Observacions

* UNITATS DE COMPETÈNCIA CONVOCADES

La totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

 

*OFERTA DE SEUS

En el seu moment en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales es mostrarà tota l'oferta.

 

 

* DUBTES O CONSULTES

Qualsevol dubte sobre la convocatòria serà atesa en el correu acredita@gva.es

Administració competent en Educació: Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVQP)

 

A través del 012 contactant amb:

L'Institut Valencià de Qualificacions Professionals, de la direcció General de Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

O a través del telèfon: 960038618

Requisits

Requisits

Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els següents requisits:

 

1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització de residència, o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

 

2. Edat: tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a unitats de competència de qualificacions de nivell I.

 

3. Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb el sector professional en el qual se sol·licite el reconeixement de la competència professional:

 

a) Experiència laboral: justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en la present convocatòria, per a unitats de competència de nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.

 

b) Formació no formal: justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en la present convocatòria, almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una duració inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.

 

Les persones candidates que reunisquen els requisits d'experiència laboral o formativa i que no puguen justificar-los mitjançant els documents a dalt assenyalats, si són majors de 25 anys, podran sol·licitar la seua inscripció en el procediment. En aqueix cas presentaran la justificació mitjançant alguna prova admesa en dret de la seua experiència laboral o aprenentatges no formals. El personal assessor del procediment estudiarà la documentació i determinaran, si escau la seua inscripció definitiva en aquest.

 

La falta d'acreditació del compliment dels requisits de participació comportarà l'exclusió de la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Dirigida a persones residents en la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol de les famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions, però que no disposen de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25/08/09).
  • Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59 de 2021, de 10/03/2021).
  • Resolució de 21 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procediment obert de manera permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (DOGV núm. 9136, de 27.07.2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Termini obert de manera permanent a partir de la publicació de l'enllaç d'inscripció en la pàgina web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació:

http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

Formularis documentació

La persona aspirant, presentarà en la primera entrevista amb una persona assessora, còpia dels documents que a continuació es detallen: a) Documentació per a acreditar els requisits de participació a.1) Per a l'experiència laboral - Com a treballador o treballadora assalariats: Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliades, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de Treball o certificació de l'empresa on hagen adquirit l'experiència laboral, en la qual conste específicament la duració dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha realitzat aquesta activitat. - Com a treballador autònom o per compte propi: Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i interval de temps en el qual s'ha realitzat la mateixa, i que haurà de contindre les mateixes dades que els del model DECLARACION AUTÒNOM. a.2) Per a la formació no formal Una certificació de l'entitat organitzadora en la qual consten els continguts, les hores de formació i la data d'aquesta. Les persones candidates que reunisquen els requisits d'experiència laboral o formativa i que no puguen justificar-los mitjançant els documents a dalt assenyalats, si són majors de 25 anys, podran sol·licitar igualment la seua inscripció en el procediment, però en aqueix cas presentaran la justificació de la seua experiència laboral o aprenentatges no formals, mitjançant alguna prova admesa en dret. El personal assessor del procediment estudiarà la documentació i determinaran, si escau la seua inscripció definitiva en aquest. a.3) Per a acreditar edat i residència. - En cas de ciutadà espanyol: DNI o passaport en vigor - En cas de ciutadà comunitari: Certificat de registre de ciutadà comunitari - En cas de familiar de ciutadà comunitari: Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea - En cas de ciutadà no comunitari: Autorització de residència o autorització de residència i treball En aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones sol·licitants es responsabilitzaran de la veracitat de la documentació aportada, podent presentar original o còpia. Si existiren dubtes sobre la veracitat d'alguna còpia, es podrà requerir a la persona participant els documents originals per a comprovar-la. Els models per a justificar els requisits de participació es trobaran en la pàgina web de qualificacions professionals: https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Per a inscriure's en el procediment no correspon abonar cap taxa prèvia.

Però una vegada comprovat que compleix els requisits de participació, per a accedir a l'assessorament cal abonar una taxa única i per a accedir a l'avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada.

Les citades taxes es fixen a l'empara del que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes i les exempcions o minoracions en l'import de les taxes són les contemplades en l'article 14.4-2 i 14.4-6 de la citada llei:

- Estan exempts del pagament de taxes "els contribuents que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció".

- Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra "els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent".

L'import de les taxes i els impresos per a abonar-les es pot consulten en el següent enllace Taxes. No obstant això, no ha de procedir-se a l'abonament d'aquestes fins que l'indique la Comissió de la Seu en la qual s'ha inscrit.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a inscriure's cal emplenar la sol·licitud que podrà trobar-se en la pàgina web de qualificacions professionals: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1r- La persona interessada s'inscriurà a través de l'enllaç que es trobarà en aquest mateix tràmit, i triarà família professional i seu. Ha de guardar-se còpia de la inscripció i imprimir-la per a entregar-la en el següent pas. 2n- Rebuda la sol·licitud en la seu, se li assignarà una persona assessora, que en el seu moment es posarà en contacte amb ella i la citarà a una primera reunió, presencial o telemàtica segons les circumstàncies personals i sanitàries, en la qual haurà d'aportar una còpia de la documentació que acredita els requisits de participació. 3r- Analitzada la documentació per la persona assessora informarà el candidat o candidata sobre si compleix o no els requisits de participació, sobre si està en la seu adequada i sobre les taxes que correspon abonar en el cas de seguir amb l'assessorament. 4t- En el procés d'assessorament, se l'ajudarà a definir les qualificacions professionals a les quals optar per al seu reconeixement i a recopilar evidències de la seua competència professional. Finalment, se li proposaran les Unitats de Competència Professional que han de ser avaluades. 5é- Finalitzada la fase d'assessorament, se li assignarà una persona avaluadora que en el seu moment es posarà en contacte amb ella i la citarà a una primera reunió, presencial o telemàtica segons les circumstàncies personals i sanitàries, en la qual haurà d'aportar una sol·licitud d'unitats de competència i el justificant de l'abonament de les taxes corresponents. 6é- En el procés d'avaluació s'avaluarà, a partir de la trajectòria professional i formativa i dels mitjans de contrast oportuns, l'adquisició de les unitats de competència professional de les qualificacions proposades. 7é- Finalitzada aquesta fase, l'òrgan competent acreditarà oficialment i remetrà a la persona candidata, les unitats de competència adquirides.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució de convocatòria del procediment, que no posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa