Detall de Procediment

TECG - Remissió de documentació relativa a l'ACORD PLENARI D'ADHESIÓ a l'AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

Codi SIA:: 2409234
Codi GVA:: 21702
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI AVPT
Termini de sol·licitud: OBERT des de 28-04-2021
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Remissió de la documentació relativa a l'adhesió de municipis del territori de la Comunitat Valenciana a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) perquè aquesta exercisca les competències pròpies dels ajuntaments en matèria de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable.

Requisits

Requisits

1. Haver adoptat per majoria absoluta un acord del ple de l'ajuntament d'adhesió a l'Agència en els termes esmentats en l'apartat anterior. 2. Haver dictat l'alcaldia el bàndol en el qual s'informa el veïnat de l'adhesió a l'Agència i de l'objecte i les conseqüències d'aquesta. 3. Haver designat l'ajuntament el càrrec electe que serà responsable davant de l'Agència de la correcta remissió dels documents requerits per aquesta, així com de l'adequada assistència sobre el terreny per a una eficaç execució dels expedients tramitats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar aquest tràmit els municipis del territori de la Comunitat Valenciana que hagen adoptat per majoria absoluta un acord del ple de l'ajuntament d'adhesió a l'Agència, en els termes que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) i en la forma i el contingut de l'acord tipus d'adhesió regulat en el decret del Consell pel qual s'aproven els estatuts de l'AVPT.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  • DECRET 52/2021, de 9 d'abril, del Consell, d'aprovació dels estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territor (DOGV núm.9070, de 27-04-2021)
  • Resolució de 2 de març de 2022, del director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, per la qual es confirmen les adhesions a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori dels municipis inclosos en l'annex I d'aquesta resolució. (DOCV núm. 9294 de 09.03.2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

El formulari d'ACORD PLENARI D'ADHESIÓ a l'AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI anirà acompanyat de la següent documentació: Certificat de la Secretaria de l'Ajuntament, que acredite l'adopció de l'Acord d'adhesió del Ple, data del Bàndol de l'Alcaldia i designació de representant electe responsable davant l'Agència (incorporada en el mateix formulari). De manera potestativa, es podrà acompanyar: - Bàndol municipal dictat per l'Alcaldia en el qual s'informe el veïnat de l'adhesió a l'Agència i de l'objecte i conseqüències d'aquesta. - Designació per l'Ajuntament de la persona representant electa que serà la responsable davant l'Agència de la correcta remissió dels documents requerits per aquesta, així com de l'adequada assistència sobre el terreny per a una eficaç execució dels expedients tramitats.

Presentació

Presentació

Presencial

La presentació de la documentació relativa a l'adhesió només es podrà tramitar de manera telemàtica, segons el formulari que figura en l'apartat "Impresos associats" degudament signat per les persones titulars de l'alcaldia i de la secretaria de l'ajuntament.

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: https://www.gva.es/es/proc17168 https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana : https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es 3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos - Presentació telemàtica del formulari i documentació que s'estime pertinent. - L'òrgan competent per a la confirmació de l'adhesió serà la Direcció Gerència de l'Agència. - Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició. - L'acord d'adhesió, una vegada confirmat per la Direcció Gerència, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per l'Agència. L'exercici efectiu de les competències per part de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori estarà condicionat a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord d'adhesió. Aquesta publicació determinarà l'assumpció efectiva de la competència municipal per l'Agència.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució de confirmació o contra la desestimació per silenci podran interposar-se els recursos que siguen procedents segons la legislació vigent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa