Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció, com a demandant d'habitatge, en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, modificació de la inscripció i baixa en el Registre de Demanda d'Habitatge

Codi SIA:: 2409082
Codi GVA:: 21712
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-10-2021
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte del tràmit és:

- La inscripció com a demandant d'habitatge en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar l'accés a habitatge protegit o del patrimoni públic de la Generalitat Valenciana, en qualsevol modalitat i règim d'ús o accés.

- La modificació de les dades dades inscrites en el Registre per al seu seguiment i actualització.

- La inscripció de la baixa en el Registre. La baixa de la inscripció en el registre comportarà el tancament de la fulla registral, llevat que la baixa es referisca exclusivament a una persona membre de la unitat de convivència que no coincidisca amb el representant.

Observacions

Observacions

1. La declaració responsable farà efecte des del dia de la presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

 

2. La inscripció en el Registre de demanda d'habitatge no atribueix a la unitat de convivència drets oposables davant de tercers, manca d'efectes substantius civils o mercantils i no prejutja en cap cas la resolució del procediment administratiu.

 

3. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de les dades de caràcter essencial, la falta d'acreditació o l'incompliment del deure de comunicar les modificacions, quan d'això resulte l'incompliment dels requisits exigits per a la inscripció, donarà lloc a la impossibilitat d'exercir el dret i a la baixa de la unitat de convivència del Registre de demanda d'habitatge.

 

La inscripció de la unitat de convivència en el Registre de demanda d'habitatge implicarà l'obertura d'un full registral i tindrà una vigència de dos anys a comptar de la data d'inscripció.

 

La unitat de convivència podrà sol·licitar la renovació de la inscripció dins del termini de vigència. La no renovació en el termini assenyalat suposarà la baixa d'ofici del registre.

 

 

Enllaç sol·licitud i Consulta d'inscripció en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana: http://www.evha.es/portal/valenciano/solicitud-reg-demandantes.php

Requisits

Requisits

1.- Requisits per a la inscripció:

 

A) De la persona representant de la unitat de convivència:

1. Ser major d'edat o emancipada i no haver sigut incapacitada judicialment per a obligar-se contractualment

2. Tindre residència habitual en la Comunitat Valenciana, o, si és el cas, residència temporal per motius d'arrelament d'acord amb la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya.

 

B) De la unitat de convivència:

Les unitats de convivència compliran els següents requisits per a inscriure's en el Registre de demanda d'habitatge:

1. Tindre necessitat d'habitatge.

2. Tindre una capacitat econòmica que no supere 6,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (IPREM), referit a 12 pagues, amb els ajustos i excepcions previstes en este decret.

3. Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la unitat de convivència adjudicatària, així com complir les obligacions de la persona usuària d'habitatge protegit.

 

C) De la necessitat d'habitatge

S'entendrà que existix necessitat d'habitatge quan cap de les persones integrants de la unitat de convivència siga titular d'un dret de propietat en ple domini o dret d'usdefruit o quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

1. Que la persona titular dels drets assenyalats anteriorment es trobe privada de l'ús i gaudi de l'habitatge per haver sigut assignada judicialment com a habitatge habitual del seu cònjuge després d'un procés de separació, divorci o nul·litat matrimonial o d'extinció d'unitats de fet.

2. Que una de les persones que integren la unitat de convivència acredite una situació de discapacitat, diversitat funcional o dependència per a la qual l'habitatge habitual no és accessible i no pot ser adaptada.

3. Que la persona titular de l'habitatge siga dona víctima de violència de gènere i necessite canviar de domicili per esta circumstància.

4. Que la persona titular de l'habitatge siga víctima de tràfic d'éssers humans o d'un delicte d'odi i necessite canviar de domicili per esta circumstància.

5. Que l'habitatge resulte inadequada per raó de superfície respecte a la unitat de convivència atesa la normativa vigent.

6. Que l'habitatge no complisca amb les exigències de *funcionabilidad, qualitat, habitabilitat, seguretat i accessibilitat en els termes previstos per la normativa aplicable i les deficiències no siguen corregibles.

7. Que la unitat de convivència siga titular del dret de reallotjament per actuacions urbanístiques d'iniciativa pública.

8. Que la unitat de convivència es trobe en circumstàncies de vulnerabilitat o risc d'exclusió que impedisquen l'ús de l'habitatge, acreditades per acte administratiu que així ho declare o sentència judicial.

 

2.- Requisits per a la modificació:

1. La persona representant de la unitat de convivència que presente la sol·licitud ha de:

- Ser major d'edat o emancipada i no haver sigut incapacitada judicialment per a obligar-se contractualment

- Tindre residència habitual en la Comunitat Valenciana, o, si és el cas, residència temporal per motius d'arrelament d'acord amb la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya.

2. La incorporació de noves persones en la unitat de convivència precisarà el consentiment de totes les persones

integrants majors d'edat o emancipades.

3. L'eixida de persones de la unitat de convivència requerirà únicament del consentiment exprés de les persones

sortints.

4. En cas de defunció o eixida de la persona representant de la unitat de convivència, haurà de designar-se una

nova persona representant.

 

3.- Requisits per a la baixa:

1. Estar prèviament inscrit en el Registre.

2. La persona sol·licitant o representant ha de ser major d'edat o estar emancipada, i no haver sigut incapacitada

judicialment per a obligar-se contractualment

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- En els casos d'inscripció i modificació, podrà realitzar el tràmit qualsevol persona física que represente a la unitat de convivència.

 

- En el cas de baixa en el Registre de Demanda el tràmit es realitzarà per la persona representant de la unitat de convivència, mitjançant sol·licitud signada per totes les persones majors d'edat i menors emancipades que formen part d'aquesta.

 

Es considerarà unitat de convivència a la persona o grup de persones físiques que convisquen o tinguen la intenció de conviure de manera habitual i permanent en el mateix habitatge, amb independència que tinguen o no relació de parentiu.

 

Cada persona només podrà formar part d'una unitat de convivència, amb excepció de les persones menors d'edat a càrrec que convisquen amb tots dos progenitors en règim de custòdia compartida.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La inscripció i la baixa en el Registre pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

 

La modificació de dades Registre ha de comunicar-se en el termini d'un mes des que es produïsca la seua variació.

 

NOTA: Els demandants, a mesura que hagen de renovar la seua inscripció, hauran de fer-ho a través d'aquest procediment.

 

Els altres tindran un termini de sis mesos per a inscriure's en el nou registre. El termini finalitza el dia 31 de març. A partir d'aqueix dia només existirà el nou registre de demandants.

Formularis documentació

La sol·licitud d'inscripció es realitzarà mitjançant declaració responsable, degudament emplenada, a través de mitjans electrònics. A la sol·licitud d'inscripció s'adjuntaran, degudament emplenats i signats, els impresos d'autorització per a la representació i declaració responsable i autorització per a la consulta interactiva de dades dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. A requeriment de l'Administració en qualsevol moment o amb caràcter previ a la proposta d'adjudicació, si és el cas, haurà d'aportar-se la següent documentació acreditativa: 1. Per a l'acreditació de les dades identificatives: a) El document acreditatiu de la identitat de la persona representant i dels altres integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. b) El llibre de família. c) El certificat d'empadronament o d'arrelament amb data d'alta de totes les persones integrants de la unitat de convivència. 2. Per a l'acreditació dels requisits econòmics de totes les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys: a) L'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de totes les persones integrants de la unitat de convivència o, en el cas de no estar obligat a presentar-la, certificació del Ministeri d'Hisenda de no haver-la presentat, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut. b) Informe de vida laboral. c) En cas de persones treballadores per compte d'altri: certificat d'ingressos del centre de treball dels últims 12 mesos o nòmines dels últims 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud o certificat de bases de cotització, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. d) En cas de persones treballadores per compte propi: pagaments fraccionats de l'IRPF, en els models normalitzats corresponents. e) En cas de desocupació: certificat expedit pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, amb indicació dels ingressos percebuts durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. f) En cas de percebre una prestació econòmica de l'acció protectora de la seguretat social: certificació emesa per l'organisme competent, amb indicació de la quantia concedida durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud o certificat negatiu, si és el cas. 3. Per a l'acreditació de la necessitat d'habitatge: a) Títol de propietat o dret d'ús o gaudi d'un habitatge i sentència judicial d'assignació com a habitatge habitual al cònjuge després del procés de separació, divorci o nul·litat matrimonial o d'extinció d'unitats de fet. b) Certificat de béns immobles del Cadastre o del Registre de la Propietat de totes les persones integrants de la unitat de convivència. 4. Per a l'acreditació de les situacions d'especial vulnerabilitat: a) Família monoparental o *monomarental: títol expedit segons la normativa. b) Família nombrosa: Títol de família nombrosa. c) Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que així ho acredite. d) Víctimes de tràfic d'éssers humans o d'un delicte d'odi: resolució judicial que així ho acredite. e) Víctima del terrorisme: documentació administrativa que acredite fefaentment esta circumstància. f) Diversitat funcional o discapacitat superior al 33%: resolució del grau de discapacitat emesa per la Conselleria competent en matèria de diversitat funcional, on conste el grau i la data de caducitat, o resolució de l'INSS d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa. g) Dependència: resolució de situació de dependència emesa per l'òrgan competent. h) Persona asilada o refugiada: resolució de concessió del dret d'asil o de la protecció subsidiària. i) Persones menors de 25 anys que hagen estat sota la guarda o tutela de la Generalitat: resolució de cessament de mesures emesa per la Conselleria competent. j) Persones sota la guarda o tutela de les administracions públiques en acolliment familiar: resolució emesa per la Conselleria competent. k) Persones afectades per processos de desnonament o llançament: documentació bancària o judicial que així ho acredite. l) Persones trans: documentació administrativa que així ho acredite, de conformitat amb la normativa aplicable. 5. En tot cas, en aquells casos en els quals els documents acreditatius a aportar es troben o hagen sigut elaborats per una administració pública, l'administració actuant podrà consultar o recaptar, directament, estos documents en les condicions establides en l'article 21 del Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatge..

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de la declaració responsable d'inscripció en el Registre de demanda d'habitatge suposarà l'adquisició per part de la unitat de convivència de la condició de demandant i la seua incorporació a la secció de demanda corresponent. La participació efectiva en procediments d'adjudicació d'habitatges inscrits en el Registre d'oferta d'habitatge es realitzarà en els termes d'este decret. La inscripció de l'habitatge es realitzarà, per mitjans electrònics, a través del tràmit corresponent. Per a tramitar la sol·licitud és necessari disposar del certificat de la ACCV o bé de cl@ve permanent (pot obtindre informació addicional en l'apartat d'informació complementària). La sol·licitud pot realitzar-se a través de representant, per a això s'haurà d'emplenar i signar l'imprés d'autorització per a la representació i, una vegada signat, escanejar-lo i adjuntar-lo al tràmit. Si Vosté no disposa de mitjans per a realitzar la inscripció telemàtica pot realitzar la seua sol·licitud a través d'organismes, entitats o administracions públiques que podran assistir-li en la realització del tràmit en qualitat de representants. Són entitats col·laboradores per a ajudar-lo amb este tràmit: - La xarxa d'oficines Xaloc: xarxa d'organismes col·laboradors de la Generalitat per a oferir a totes les persones de la Comunitat Valenciana un servici integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana. A través de l'enllaç: https://xarxaloc.es/ pot Vosté consultar com és l'oficina Xaloc més pròxima al seu domicili. - Alguns ajuntaments, per la qual cosa si vol fer-ho a través d'esta via, haurà de dirigir-se al seu ajuntament perquè li indiquen si estan autoritzats o no per a la seua realització. - L'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per a això hauran de sol·licitar cita prèvia per a poder acudir a les seues oficines en les quals el personal de l'entitat els facilitarà la realització del tràmit. Per a sol·licitar cita prèvia ha de posar-se en contacte amb l'Entitat a través del telèfon 961 964 700 o a través de la pàgina web de EVHA www.evha.es Si Vosté disposa dels mitjans d'accés necessaris per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Demanda i desitja fer-lo per si mateix, els passos a seguir són els següents: 1) Accedir mitjançant sistema electrònic d'identificació a la plataforma de tramitació electrònica disponible en l'enllaç corresponent. 2) Completar el contingut de la declaració responsable amb les dades de la persona representant i de la unitat de convivència. 3) Signar i registrar electrònicament la declaració responsable. Totes les persones integrants de la unitat de convivència majors d'edat o emancipades hauran de prestar el seu consentiment a la inscripció. 4) La presentació de la declaració responsable suposarà l'adquisició per part de la unitat de convivència de la condició de demandant, quedant automàticament inscrita la unitat de convivència.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La sol·licitud es realitzarà mitjançant declaració responsable presentada a través de mitjans electrònics, tal com s'ha exposat en l'apartat PRESENTACIÓ.

Observacions

Observacions

La inscripció és immediata i automàtica.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA)

Obligacions

Obligacions

La unitat de convivència haurà de comunicar, en el termini d'un mes des de la data en què es produïsca, qualsevol modificació de les dades consignades a través del corresponent procediment de modificació.

Observacions

Observacions

Contra la resolució que pose fi al procediment d'inscripció, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social, d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

No es preveuen sancions, quant a la inscripció o la modificació de dades, excepte la baixa en el Registre per incumplimento sobrevingut dels requisits d'inscripció