Detall de Procediment

Ajudes per a joves per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent

Codi SIA:: 2412221
Codi GVA:: 21792
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-06-2021
30-09-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l'accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana.

 

Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge subscrites durant el període comprés entre 1 any anterior a la data de la convocatòria fins a l'últim dia del termini de sol·licitud i el contracte de compravenda del qual es trobe pendent de formalitzar en el moment de sol·licitud de l'ajuda.

 

S'entén per municipi de xicoteta grandària el que tinga una població resident inferior als 5.000 habitants, dels quals la majoria estiguen integrats en el medi rural.

 

S'entén per nucli de població de xicoteta grandària:

- Els ens d'àmbit territorial inferior al municipi.

- Altres formes d'organització desconcentrada com caserius, consells, parròquies, llogarets, pedanies, llocs annexos.

- Altres anàlegs que tinguen una població resident inferior als 5.000 habitants, dels quals la majoria estiguen integrats en el medi rural, encara que formen part de municipis que tinguen una població resident superior als 5.000 habitants.

 

A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior es tindran en compte les xifres oficials del padró municipal d'habitants publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en la data de la convocatòria corresponent.

Observacions

Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

 

- L'ajuda a l'adquisició d'habitatge per a joves s'ha de destinar obligatòriament a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent localitzada en un municipi o nucli de població de grandària reduïda de la Comunitat Valenciana i serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte que atorgue qualsevol altra institució pública o privada sempre que l'import total de les ajudes rebudes no supere el cost total del preu de compra i sempre que la regulació de les altres ajudes, siguen d'àmbit nacional o europeu, ho admeten.

 

- Les ajudes que regulen aquestes bases no seran compatibles amb les ajudes per al lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 durant el mateix període subvencionat, però sí que poden resultar compatibles amb altres ajudes que es destinen a millorar la sostenibilitat energètica o a la rehabilitació de l'habitatge per a dotar-la de les condicions d'accessibilitat adequades.

 

La persona sol·licitant d'ajudes ha d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, amb la indicació, quan siga possible, de si ha sigut beneficiària, així com del tipus i l'import de l'ajuda rebuda.

Requisits

Requisits

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els següents requisits:

 

a) Tindre menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda; aquest requisit ha de concórrer en tots els compradors de l'habitatge, si en són diversos.

 

b) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris, han de tindre residència legal a Espanya.

 

c) Estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge localitzat en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge edificat, o a edificar sobre un dret de superfície la titularitat de la qual recaiga en un tercer.

 

d) Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

 

Aquest llindar serà de:

- 4 vegades l'IPREM quan es tracte de persones amb diversitat funcional o si la persona sol·licitant forma part d'una família nombrosa que en depenga;

- 5 vegades IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones sol·licitants amb discapacitat d'algun dels següents tipus: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100, ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.

 

e) Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades l'IPREM.

 

f) Que l'habitatge per adquirir constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries durant un termini mínim de 5 anys des de la data de l'adquisició, i ha de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del lliurament per la persona o entitat venedora.

 

El termini de 5 anys podrà ser inferior quan sobrevinguen canvis de domicili per raons laborals o quan s'aliene l'habitatge reinvertint el total de l'import obtingut amb l'alienació en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent que s'adeqüe a les noves circumstàncies familiars de la persona beneficiària. A aquest efecte, els beneficiaris de l'ajuda hauran de sol·licitar l'autorització de llibertat de cessió a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la província on se situe l'habitatge que resoldrà el que siga procedent.

 

I això sense perjudici del règim jurídic que puga derivar-se del pla estatal d'habitatge a l'empara del qual s'haja construït l'habitatge, si estiguera sotmés a algun règim de protecció pública.

 

g) Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 100.000 euros. Si la compravenda inclou annexos com garatge o traster, el preu de cada un haurà d'estar desglossat i ha de figurar el preu de cada un dels elements per separat.

 

Si en el preu total s'inclouen annexos com garatge i traster, i el preu de cada un d'aquests no estiguera desglossat, de manera que només figurara l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge; del 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

 

h) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

 

i) No estar incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant tinga la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya.

S'exceptuaran d'aquest requisit qui siguen titulars d'un habitatge però n'acrediten la no disponibilitat per causa de separació o divorci o la impossibilitat d'habitar-la per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat, o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que estiga en situació de dependència respecte de la unitat.

 

Quan la sol·licitud d'ajuda siga feta per diverses persones adquirents d'un habitatge, es computaran els ingressos de totes a l'efecte de determinar que la suma no supera els límits indicats en els apartats anteriors, i han de concórrer en tots els requisits establits en aquestes bases per a ser beneficiària de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els requisits indicats en l'apartat de "Requisits".

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
  • ORDRE 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i convocatòria corresponent a l'exercici 2021
  • Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores i convocatòria per a l'exercici 2021 de la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021. (DOGV núm 9241 de 23/12/21)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda és des del 28 de juny fins al 30 de setembre de 2021, els dos inclusivament (Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i convocatòria corresponent a l'exercici 2021.

 

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini que s'ha establit.

Formularis documentació

La sol·licitud d'ajuda degudament signada per la persona o persones peticionàries de l'ajuda s'ha d'acompanyar de la documentació següent: Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge subscrites durant el període comprés entre un any anterior a la data de la convocatòria fins a l'últim dia del termini de sol·licitud i el contracte de compravenda de la qual es trobe pendent de formalitzar en el moment de sol·licitud de l'ajuda. a) Còpia del contracte privat de compravenda, subscrit durant el període comprés entre 1 any anterior a la data de la convocatòria fins a l'últim dia del termini de sol·licitud i es trobe pendent de formalitzar en el moment de sol·licitud de l'ajuda. En el contracte s'identificarà qui compre l'habitatge, el percentatge de participació en l'adquisició, l'habitatge que s'adquireix, i s'hi han de fer constar per separat els preus de venda i les superfícies útils i construïdes de l'habitatge, garatge, trasters i annexos, si és el cas, així com dades registrals i referència cadastral. b) Declaració responsable de la persona o les persones adquirents del fet que es comprometen a incloure en l'escriptura pública els punts següents: 1r. Que l'habitatge objecte de la transmissió està subjecte a les limitacions establides en el Reial decret 106/2018 que regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 i, per consegüent, ha de destinar-se a domicili habitual i permanent de la persona o les persones beneficiàries de l'ajuda durant el termini de 5 anys a comptar de la data de la seua adquisició. 2n. Que qui adquireix s'obliga a ocupar l'habitatge en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la part venedora, llevat que hi haja una justa causa. 3r. Les persones beneficiàries de les ajudes no podran transmetre intervius ni cedir l'ús per cap títol dels habitatges per als quals hagen obtingut l'ajuda durant el termini de 5 anys a comptar de la data de l'escriptura de compravenda. c) Únicament en el cas de ser nou perceptor o perceptora d'ajudes de la Generalitat o canvi de número de compte bancari, ha de presentar l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit, en què es designe el compte en què es farà l'ingrés de les ajudes. d) Declaracions responsables de la persona o les persones adquirents referida als punts següents: - No tindre el ple domini o usdefruit d'algun habitatge a Espanya per qualsevol títol legal. Qui siga titular d'un habitatge però no dispose d'aquest per causa de separació o divorci, o no puga habitar-lo per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat, ho ha d'acreditar documentalment. - No tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona venedora de l'habitatge. - No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part venedora. - Complir els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a poder ser beneficiari d'una subvenció. e) Autorització de qui sol·licite les ajudes per a permetre a l'Administració de la Generalitat a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cada un dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys seran comprovades per l'Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats. Les declaracions responsables i autoritzacions han de ser signades en el document annex que acompanya el formulari de sol·licitud. En el cas que la persona o persones peticionàries de l'ajuda es trobara inclosa en algun dels grups d'especial atenció, s'assenyalarà aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud. L'Administració comprovarà d'ofici els aspectes esmentats a través de les plataformes d'interoperabilitat amb altres administracions públiques en els supòsits que s'indiquen en la sol·licitud. En els altres casos en què l'Administració no tinga accés per via telemàtica a la informació necessària o no s'autoritze l'Administració a obtindre-la en els termes assenyalats amb anterioritat, correspon al sol·licitant justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció mitjançant la presentació de la documentació següent: - Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental i família nombrosa: títol de família monoparental o certificat acreditatiu emés per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. - Sol·licituds presentades per dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància. - Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. - Sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 per 100: resolució o certificat acreditatiu emés per la titularitat de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. - Sol·licituds formulades per població jove extutelada: ordre de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. - Sol·licituds presentades per persones afectades per situacions catastròfiques: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. - Persones sol·licitants amb malaltia mental greu: informe del facultatiu emés per la unitat pública de salut mental. - Sol·licituds presentades per persones que hagen patit una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual o que hagen donat el seu habitatge habitual en pagament de deute amb origen en crèdit hipotecari o hagen sigut desnonades: documentació bancària o judicial que així ho acredite. - Dones en situació de necessitat o risc d'exclusió i persones sense llar: informe emés pels serveis socials municipals de l'ajuntament on residisquen acreditatiu d'aquestes circumstàncies.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.

 

Només es podrà presentar 1 sol·licitud per habitatge, per la qual cosa si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per a un mateix habitatge, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades i es mantindrà com a única sol·licitud la presentada en últim lloc.

 

Tant si es disposa de certificat digital com si no, totes les sol·licituds han de tramitar-se emplenant el formulari telemàtic indicat en els enllaços dels apartats a) i b) següents, segons el cas que corresponga.

a) Si es disposa de certificat digital, clique en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (situat al principi de la pàgina) emplene el formulari i adjunte tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud

 

Els ajuntaments i les mancomunitats, per si mateix o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament, mitjançant un certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el formulari corresponent.

b) Si no es disposa de certificat digital, clique en l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic" o la icona "Tramitar telemàticament" (situat al principi de la pàgina). Una vegada emplenat el formulari, haurà d'imprimir el justificant de presentació i l'imprés de sol·licitud (és un sol document), signar-lo i presentar-lo junt tota la documentació requerida. en els llocs que s'indica en l'apartat "On dirigir-se? Presencial", d'aquest tràmit.

 

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini que s'ha establit.

 

La sol·licitud de les ajudes implicarà l'autorització de les persones interessades perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes.

La presentació de la sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la convocatòria i de les condicions, els requisits i les obligacions que aquesta recull.

 

 

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

 

Els diversos tràmits que s'hagen d'omplir en el procediment es publicaran en la web oficial de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, publicació que es comunicarà a les persones interessades mitjançant un SMS al telèfon que hagen comunicat a l'Administració.

 

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no es presente amb la documentació exigida en l'ordre de bases i en la resolució de la convocatòria d'ajudes, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a la persona interessada que n'esmene la falta o presente els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en què s'indicarà el mitjà perquè cada persona sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió i el mitjà per a esmenar la documentació requerida.

 

La documentació aportada finalitzat el termini concedit no es tindrà en compte per a la concessió de l'ajuda.

 

A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es publicaran en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica les llistes provisionals de sol·licituds admeses i la d'excloses per resultar incompleta la documentació presentada o per no resultar acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda.

 

Qui haja facilitat en la seua sol·licitud un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de les llistes provisionals mitjançant un missatge de text SMS.

 

La publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica substituirà la notificació individual, segons el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

 

Les resolucions que es dicten inclouran una llista ordenada de totes les sol·licituds que complisquen amb les condicions administratives i tècniques que estableixen les bases reguladores per a adquirir la condició de persona beneficiària, però hagen sigut estimades per no superar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada una en funció dels criteris de valoració que preveuen les bases.

 

La resolució contindrà la indicació de les persones beneficiàries, la identificació de l'habitatge objecte de l'ajuda, la quantia de l'ajuda i el termini i la forma de justificació, així com les obligacions contretes i les altres especificacions que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta resolució es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual de la resolució, segons el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

 

Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.

 

Si es desestimaren sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de l'ordre, s'incrementaren els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'alliberara part del crèdit disponible inicialment, per renúncia de l'adjudicatari o per no haver aportat la persona beneficiària la preceptiva justificació dins del termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió d'ajuda a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit següents a aquella en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat el crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran fins a esgotar l'import màxim de la dotació econòmica prevista per a la convocatòria. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, es tindran en compte 3 criteris:

 

a) La ubicació de l'habitatge en un municipi en risc de despoblació. A aquest efecte, en cada convocatòria s'establirà com a annex la llista de municipis en els quals concórrega aquesta condició.

 

b) La possible inclusió de la persona o les persones sol·licitants en algun dels grups d'especial atenció.

 

c) El nivell d'ingressos de la persona o les persones sol·licitants.

 

Grups d'especial atenció.

Persones sol·licitants que es troben en alguna d'aquestes circumstàncies:

- Família monoparental.

- Formar part de famílies nombroses que depenguen d'ella

- Dona víctima de violència de gènere.

- Víctimes del terrorisme. Persones que hagen patit danys incapacitants a conseqüència de l'activitat terrorista, descendents de les víctimes mortes en actes terroristes, així com les persones amenaçades, en tots els casos durant els 2 anys anteriors a la convocatòria.

- Persona amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

- Població jove extutelada.

- Persones afectades per situacions catastròfiques.

- Persona amb trastorn mental greu.

- Persones que hagen patit una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual, o que hagen donat el seu habitatge habitual en pagament de deute amb origen en un crèdit hipotecari o hagen sigut desnonades.

- Dones en situació de necessitat o risc d'exclusió, circumstàncies acreditades mitjançant un informe emés pels serveis socials municipals de l'ajuntament on residisquen.

 

En cas que les sol·licituds presentades en una convocatòria, complint amb els límits d'ingressos, requerisquen una dotació d'ajudes superior als fons disponibles, i diverses sol·licituds hagen obtingut igualtat de puntuació, a l'efecte del desempat prevaldrà la sol·licitud presentada en data anterior. No obstant això, en cas que la sol·licitud estiga incompleta, la data determinant serà la de la presentació de la documentació que esmene aquesta omissió. En cas de persistir l'empat, aquest es dirimirà per sorteig.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, València i Castelló.

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en virtut de la seua condició de persones beneficiàries de les ajudes regulades en l'ordre que aprova les bases i convoca les ajudes, queden subjectes a les obligacions següents: - Complir la finalitat de l'ajuda i fer l'activitat subvencionada, en els termes i les condicions que estableix l'ordre de concessió. - Destinar l'import íntegre de l'ajuda al pagament de l'adquisició de l'habitatge. - Justificar, dins del termini i en la forma escaient, davant de l'òrgan concedent de les ajudes, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció, així com l'efectiva aplicació dels fons a la finalitat per a la qual van ser aprovats. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duga a terme l'òrgan concedent, per si o per terceres persones designades a l'efecte, així com a qualssevol altres activitats de verificació i control financer que puguen realitzar els òrgans competents, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. - Acreditar, abans de dictar-se la proposta d'ordre de concessió, que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, en matèria de reintegrament de subvencions i davant de la Seguretat Social. - Comunicar immediatament a l'òrgan competent que haja reconegut les ajudes qualsevol modificació de les condicions que van motivar aquest reconeixement, de conformitat amb les bases segona i tercera, determinen o no la pèrdua sobrevinguda del dret a aquesta. Aquesta obligació s'haurà d'observar fins i tot durant la tramitació de l'ajuda. La no comunicació d'aquestes modificacions serà causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguen haver cobrat indegudament, si és el cas. - Comunicar a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions l'obtenció de qualssevol altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, en el termini màxim de 10 dies a comptar de l'endemà de la notificació de la concessió d'aquestes; així com qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajuda. - Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts durant 4 anys a comptar del moment en què va véncer el termini per a presentar la justificació de l'ajuda.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge serà de fins a 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20 per 100 del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició. En el supòsit d'adquisició de la propietat d'un habitatge per més d'una persona propietària, l'import de l'ajuda que poguera rebre una beneficiària que adquireix una part d'aquesta es determinarà aplicant, a l'import de l'ajuda que correspondria a l'adquisició del 100 per 100 de l'habitatge, el percentatge de quota adquirida. En cas de no constar en el contracte privat de compravenda o en l'escriptura pública el percentatge de participació, es considerarà que s'adquireix per parts iguals. A l'efecte del càlcul de l'ajuda, només es tindrà en compte el preu de l'habitatge, que figurarà expressament en l'escriptura de compravenda i que haurà de coincidir amb el contracte presentat juntament amb la sol·licitud de les ajudes. En cas de discrepància en el preu de l'habitatge, s'atendrà el preu que conste en l'escriptura de compravenda, si aquest fora menor. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA I SOL·LICITUD D'ABONAMENT Les persones beneficiàries disposaran d'un termini de 3 mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'ordre de concessió de l'ajuda, per a presentar la sol·licitud d'abonament acompanyada de l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda redactat en els termes que s'indiquen a continuació. La documentació justificativa s'ha de presentar mitjançant un procediment telemàtic disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en la forma que s'establisca. L'ajuda només podrà ser abonada a la persona beneficiària quan s'aporte l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda que acredite l'adquisició de l'habitatge. En els dos casos podrà tractar-se de l'adquisició d'un habitatge ja construït o d'un habitatge en construcció, de manera que és necessari que, en aquest últim supòsit, en el contracte privat o l'escriptura pública de compravenda figure l'ajuda concedida com a part del lliurament a compte per a l'adquisició de l'habitatge. Aquesta ajuda no podrà concedir-se per a l'adquisició d'habitatges la construcció dels quals, acreditada amb el certificat d'inici d'obra subscrit per tècnic competent, s'inicie una vegada transcorregut el termini de 6 mesos des de la data de notificació de l'ordre de concessió de l'ajuda. En l'escriptura pública de compravenda ha de constar l'ajuda concedida com a part del pagament. A aquest efecte, la part venedora de l'habitatge i la beneficiària de l'ajuda podran acordar que l'abonament de l'ajuda el faça la Generalitat directament a aquesta entitat com a part d'aquest pagament, per a la qual cosa cal fer esment exprés d'aquesta circumstància en la sol·licitud d'abonament. En el supòsit de no aportar l'escriptura pública de compravenda, només es podrà abonar l'ajuda quan s'aporte el contracte privat en el qual conste l'ajuda com a part del pagament en la modalitat d'entregues a compte i el corresponent aval o l'assegurança sobre les entregues a compte exigides per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. En qualsevol supòsit en el qual no es perfeccione l'adquisició de l'habitatge i l'ajuda ja s'haja abonat a la persona beneficiària o a l'entitat que la va percebre per compte d'aquesta haurà de reintegrar-la mitjançant els procediments regulats amb caràcter general. CONTROL I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment de les obligacions que s'imposen en aquestes bases, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades que van servir de fonament a la seua concessió, o de les que estableixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc a la pèrdua total o parcial dels beneficis obtinguts, sense perjudici d'altres responsabilitats, de manera que es procedirà, si és el cas, a la revocació de les ajudes i al reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. D'acord amb el que preveu la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la llei esmentada. En el cas que es justifique una despesa subvencionable inferior a l'aprovada, es considerarà que existeix un incompliment parcial i procedirà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció en el percentatge corresponent a la despesa o inversió no justificada.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució que convoque les ajudes. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tal com disposa la llei esmentada, la desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent. Excepcionalment, podrà acordar-se l'ampliació d'aquests terminis en els supòsits que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment de les obligacions que s'imposen en aquestes bases, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades que van servir de fonament a la seua concessió, o de les que estableixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc a la pèrdua total o parcial dels beneficis obtinguts, sense perjudici d'altres responsabilitats, de manera que es procedirà, si és el cas, a la revocació de les ajudes i al reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. D'acord amb el que preveu la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la llei esmentada. En el cas que es justifique una despesa subvencionable inferior a l'aprovada, es considerarà que existeix un incompliment parcial i procedirà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció en el percentatge corresponent a la despesa o inversió no justificada.