Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització provisional de canvi d'ús d'unitats autoritzades de centres/escoles d'Educació Infantil de primer cicle.

Codi SIA:: 2445582
Codi GVA:: 21934
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-09-2023
29-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'autorització provisional de canvi d'ús d'unitats autoritzades dels centres/escoles infantils de primer cicle, se sotmetran al principi d'autorització administrativa sempre que reunisquen els requisits mínims legalment establits.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'autorització provisional de canvi d'ús d'unitats autoritzades d'un centre/escola:  - Tota persona física o jurídica de caràcter privat titular d'un centre privat d'Educació Infantil de primer cicle, sempre que reunisca els requisits establits per la legislació vigent, i estiguen autoritzats conforme al Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. - Tota entitat pública, diferent de la Generalitat Valenciana, titular d'una Escola Infantil de primer cicle, sempre que reunisca els requisits establits per la legislació vigent i estiguen autoritzades conforme al Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada iniciat el curs escolar anterior per al qual es pretén l'autorització provisional i abans de finalitzar el mes de febrer de cada any. (DOGV núm. 6477 de 10/03/2011)

Formularis documentació

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp “SOL·LICITUD”. Especifique la matèria objecte de la sol·licitud. Indique igualment l'àmbit geogràfic (servicis centrals). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament emplenada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat. DOCUMENTACIÓ QUE HA D'APORTAR 1. SOL·LICITUD d'autorització provisional de canvi d'ús de les unitats autoritzades d'educació infantil de primer cicle, dirigida a la Conselleria competent en matèria educativa, d'acord amb l'imprés associat a este procediment. 2.Acord del Ple o de la Junta de govern per la qual s'ha decidit la modificació provisional de l'escola (només en cas de ser de titularitat pública diferent de la Generalitat Valenciana). 3. Memòria explicativa de la sol·licitud d'autorització provisional en justificació d'atendre les necessitats de la demanda de llocs escolars en els diferents trams d'edat.

Presentació

Presentació

Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. Podran dirigir-se de manera presencial: - En els registres dels òrgans de la Generalitat, de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o entitats de l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. I preferentment, en: REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ,UNIVERSITATS I OCUPACIÓ. AV. CAMPANAR, 32 46015 València  Tel: 961970062 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ - ALACANT C/ CARRATALÀ, 47 03007 Alacant/Alacant  Tel: 012 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ - CASTELLÓ AV. DE LA MAR, 23 12003 Castelló de la Plana  Tel: 964333882 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ - VALÈNCIA C/ GREGORIO GEA, 14 46009 València  Tel: 012

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent per al tràmit telemàtic Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i tindre'ls preparats en el seu ordinador per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant l'enllaç superior de "Com es tramita telemàticament?", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp SOL·LICITUD: Sol·licitud d'autorització provisional de canvi d'ús d'unitats autoritzades de centres/escoles d'educació infantil de primer cicle. Especifique la matèria objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents privats" Indique l'àmbit geogràfic: "serveis centrals". c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. INICI - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents i preferentment en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'Av. Campanar, 32, 46015 València. - El Servei d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius revisarà la documentació aportada i comprovarà amb l'informe tècnic del Servei d'Infraestructures, que va ser emés per a l'autorització del centre/escola, que la configuració provisional sol·licitada pot ser autoritzada.  - En cas què la configuració sol·licitada no siga possible, es notificarà a l'interessat.  - En el cas que la configuració provisional siga favorable, la Direcció General de Centres Docents emetrà una Resolució per la qual es concedeix l'autorització provisional de canvi d'ús de les unitats autoritzades, que serà notificada a l'interessat i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - L'autorització provisional podrà prorrogar-se un màxim de 4 anys.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional, articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm 236, de 02.10.2015).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa