Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció d'habitatge en l'Inventari d'habitatges de protecció pública.

Codi SIA:: 2447729
Codi GVA:: 21963
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-10-2021
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la inscripció dels habitatges protegits, tant de promoció pública com privada, en l'Inventari d'habitatges qualificats de protecció pública, per al seu seguiment i l'actualització de dades.

Requisits

Requisits

Ser propietària o promotora d'un habitatge protegit de promoció pública o privada, o en el seu cas les entitats financeres, les seues filials immobiliàries i les entitats de gestió d'actius. La sol·licitud també es podrà presentar per mitjà d'una persona representant, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en aquest cas s'han de fer constar les dades de la persona representada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques, propietàries o promotores d'un habitatge protegit de promoció pública o privada, o en el seu cas les entitats financeres, les seues filials immobiliàries i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges (DOGV núm. 9173, de 14/09/2021)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la inscripció serà d'un mes a comptar de l'endemà de l'obtenció de la qualificació provisional o de l'adquisició de l'habitatge.

Formularis documentació

En el cas que la sol·licitud es realitze a través de representant, haurà d'omplir-se i aportar-se en el tràmit l'annex d'autorització per a la representació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La inscripció de l'habitatge s'ha de fer, per mitjans electrònics, a través del tràmit corresponent. Les persones jurídiques han de fer el tràmit exclusivament de manera telemàtica. Per a tramitar la sol·licitud, és necessari disposar del certificat de l'ACCV o bé de cl@ve permanent (podeu obtindre informació addicional en l'apartat d'informació complementària). La sol·licitud es pot fer a través de representant, per a això s'haurà d'omplir i signar l'imprés d'autorització per a la representació i, una vegada signat, escanejar-lo i adjuntar-lo al tràmit. Així mateix, podeu fer la vostra sol·licitud de manera presencial en l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per a la qual cosa cal acudir a les vostres oficines en les quals el personal de l'entitat us facilitarà la realització del tràmit. L'horari d'atenció és de 9.00 a 14.00 hores: Oficina València Av. de la Plata, 50 B. 46013 València Tel. 961 207 950 Fax 961 207 890 Oficina Alacant C/ Girona, 4 03001 Alacant Tel.96 593 82 55 Oficina Castelló Av. Germans Bou, 47 12003 Castelló Registre Actius Propis: 964 72 53 52 Registre Habitatge Social: 964 72 53 55 Atenció públic: 9.00 a 14.00 1) Accedir mitjançant sistema electrònic d'identificació a la plataforma de tramitació electrònica disponible en l'enllaç corresponent. 2) Completar el contingut de la sol·licitud amb les dades de la persona representant, si és el cas. 3) Signar i registrar electrònicament la declaració responsable. 4) Notificació de l'alta en l'inventari: l'alta en el registre es comunicarà al sol·licitant a través dels mitjans indicats.

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La inscripció en l'inventari s'ha d'efectuar mitjançant el full d'inventari corresponent que determinarà la subsecció i epígraf en la qual s'inscriu l'habitatge i la seua titularitat. 2. La inscripció dels habitatges protegits de promoció privada en l'Inventari d'habitatge de protecció pública s'ha de formalitzar a través d'una sol·licitud. 3. El procediment d'inscripció es durà a terme segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. La inscripció en l'Inventari d'habitatge de protecció pública implicarà l'obertura del full registral corresponent per cada habitatge. 5. Les persones físiques o jurídiques propietàries o promotores que sol·liciten la inscripció han de comunicar les variacions sobrevingudes de les dades consignades en la sol·licitud d'inscripció per a la seua corresponent actualització en el termini màxim d'un mes des que es produïsca la variació. Els canvis de titularitat d'habitatges inscrits s'han de comunicar en el termini màxim d'un mes. La no comunicació de la variació de dades que consten en la inscripció serà motiu de baixa en l'Inventari, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre derivades de l'aplicació de la legislació vigent. Quan en exercici de les facultats de comprovació, control i inspecció l'administració detecte dades no actualitzades, errònies o falses, les modificarà d'ofici i les comunicarà a la persona interessada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

Observacions

Observacions

Contra la resolució que pose fi al procediment d'inscripció, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social, d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori d'Habitatge i Regeneració Urbana

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

No es preveuen sancions, excepte la baixa en l'inventari per no complir els requisits d'inscripció.