Detall de Procediment

Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Activitat 4. Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Codi SIA:: 2862295
Codi GVA:: 22221
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-05-2022
12-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concessió d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. AQUESTES AJUDES ES CONCEDEIXEN EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

Observacions

Observacions

INFORMACIÓ ADDICIONAL Les resolucions de concessió es dictaran per l'ordre de presentació de les sol·licituds fins a l'esgotament del crèdit. En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haja expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que puguen alliberar pressupost o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant fins que no es valide la sol·licitud. OBLIGACIONS DE LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES BENEFICIÀRIES a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, per a la qual cosa cal presentar la documentació requerida d'acord amb l'activitat o les activitats per a les quals se sol·licite ajuda. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, l'Administració de l'Estat i la Comissió Europea, i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida. d) Acceptar les condicions fixades en les bases de la convocatòria i les directrius que la direcció general amb competències en matèria de transports puga establir per a la seua aplicació i seguiment, segons l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i l'Ordre HFP 1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius, i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. e) Comunicar a la conselleria competent en matèria de transports l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats. f) Complir amb la resta d'obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. g) Complir el que estableix l'article 2.1.d de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, de conformitat amb els articles 6, 7 i 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tal com indica l'article 8.4 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altres obligacions que establisca la normativa aplicable en matèria de transparència. h) Mantindre a la disposició de l'administració concedent de les ajudes, durant almenys els quatre anys següents al pagament final de la subvenció, els documents justificants de liquidació de les despeses subvencionades i dels ingressos per les ajudes percebudes. i) Reintegrar els fons percebuts quan siga procedent segons el que estableixen els articles 36 i 37 i article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits

Requisits

Podran ser BENEFICIARIS de l'ajuda: · Les persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les autoritzacions de transport definides en l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 25 de març de 2022. L'autorització haurà d'estar en vigor a la data de la sol·licitud de les ajudes. · Les persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en el punt anterior. I a més complisquen els següents requisits: · Tindre la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana. · Dur a terme les actuacions corresponents per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, en els termes i condicions de l'Ordre 2/2022 de 25 de març de 2022. · Haver presentat simultàniament, o de manera prèvia en la mateixa convocatòria, sol·licitud d'ajuda per a adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament de vehicle elèctric (BEV), híbrid endollable (PHEV) o d'autonomia estesa (REEV), de categoria N2, N3, M2 o M3 (Activitat 2). També es podrà sol·licitar ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics en cas d'haver presentat simultàniament, o de manera prèvia en la mateixa convocatòria, sol·licitud d'ajuda per a la transformació de la forma de propulsió del vehicle perquè passe a funcionar íntegrament com a vehicle elèctric (BEV) (Activitat 3). No es podran sol·licitar ajudes per a un nombre de punts de connexió superior al d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni o per a la modificació de la forma de propulsió de vehicles. A més, la concessió de cada ajuda per a la implantació d'infraestructura de recàrrega vindrà supeditada a la concessió d'una o més ajudes a l'adquisició de vehicle elèctric o a la transformació a vehicle elèctric. No podran ser destinataris últims de les ajudes: · Les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014. · Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. · Les empreses que es troben subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que els haguera sigut atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol mena d'incompliment de les obligacions que li vingueren atribuïdes en la concessió. · Les empreses o entitats de titularitat pública que siguen prestadores del servei de transport públic urbà.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes: a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE. b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE. c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE. d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE. e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre. f) Persones jurídiques privades que a la data de la sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins al 31 de desembre de 2023.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud: a) Memòria descriptiva de les actuacions a escometre que continga, almenys, descripció i abast de l'actuació, inversió, i ajuda sol·licitada b) Declaració responsable per a la sol·licitud d'ajudes. Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. Document obligatori. c) Declaració de condició de l'empresa. Document obligatori. d) Declaració responsable sobre el compliment de no causar un perjudici significatiu als objectius mediambientals. Document obligatori. e) Acreditació de la persona representant, si escau. f) Justificant d'haver realitzat el procediment per a tramitar altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries, en el seu cas. Document obligatori. En tot cas, han d'indicar-se aqueixes dades en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic. - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, hi podeu entrar fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). 3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa. 2. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 15 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - Es durà a terme telemàticament en la Seu Electrònica de la Generalitat, fent referència al codi d'expedient que li haja sigut assignat. L'accés al tràmit concret d'aportació de documentació complementària podrà realitzar-se mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https:sede.gva.es), seleccionant el tràmit corresponent. La no aportació en termini de la corresponent documentació i la seua falta d'esmena determinarà l'exclusió de la sol·licitud. 3. INSTRUCCIÓ - La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General de Transport. 4. RESOLUCIÓ - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida a cada persona o entitat jurídica i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que hagen de subjectar-se la persona o entitat beneficiària. - Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre d'entrada, fins que finalitze el crèdit

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

- La quantia de les ajudes vindrà determinada pel nombre de punts de recàrrega instal·lats, sempre que reunisquen els requisits que s'estableixen en l'Ordre 2/2022, de 25 de març de 2022, i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, modificat pel Reial decret 188/2022, de 15 de març i l'Ordre TMA/138/2022, de 28 de febrer. - La quantia unitària d'ajuda fixa per a sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, per cada punt recarrega completament instal·lat en la Comunitat Valenciana i amb accés per al seu ús per vehicle pesant tipus N2, N3, M2 o M3, s'estableix en funció de la potència reflectida en la taula corresponent a l'Activitat 4, article 6 de l'Ordre 2/2022, de 25 de març de 2022. - No es podran sol·licitar ajudes per a un nombre de punts de recàrrega superior al d'ajudes per a l'adquisició de vehicles nous amb energies alternatives baixes en carboni (activitat 2) o transformació de la forma de propulsió de vehicles (activitat 3). - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis (6) mesos comptats des de la data de presentació dea sol·licitud. En cas de no haver-se notificat la resolució en aquest termini, es podrà entendre desestimada la sol·licitud. - Els beneficiaris de l'ajuda, una vegada realitzada l'activitat, deuran, en el termini màxim de díhuit (18) mesos comptats des de la notificació de la resolució de concessió, justificar la realització de la inversió requerida per a dur a terme l'actuació objecte d'ajuda, segons els termes establits en l'Ordre 2/2022 i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, modificat pel Reial decret 188/2022, de 15 de març i l'Ordre TMA/138/2022, de 28 de febrer. - La documentació que es presente per a justificar la realització de l'activitat, haurà de ser coherent amb la informació aportada en el formulari de sol·licitud de l'ajuda. - En el termini màxim de sis (6) mesos s'efectuarà la comprovació de l'execució de l'actuació per part de l'òrgan instructor. - Verificada l'execució de l'actuació per part dels subjectes que reben l'ajuda així com el lliurament de tota documentació exigida en l'Ordre 2/2022, de 25 de març de 2022, dins del termini establit, l'òrgan competent de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ordenarà el pagament de la subvenció, amb expressa referència a la procedència dels fons del PRTR, esmentant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, conforme al que poguera establir-se sobre aquest tema.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS (6) mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada. - La resolució no esgota la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de notificar-se, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Article 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.(DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).