Detall de Procediment

ECOGJU 2022 - Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Codi SIA:: 2847297
Codi GVA:: 22268
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-03-2022
31-05-2022)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional quan es trobe en possessió d'alguna de les següents titulacions:

a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d'Educació Secundària Obligatòria ni de Batxillerat.

g) Certificat de professionalitat.

Observacions

Observacions

BENEFICIARIS: qualsevol entitat ocupadora de naturalesa jurídica privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

 

PERSONES DESTINATÀRIES: les persones destinatàries finals són les persones joves majors de 16 anys que disposen d'una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

IMPACTE PREVIST: 440 persones.

 

PRESSUPOST: 11.700.000 euros.

Requisits

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

EXCLUSIONS

 

· En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

· Queden exclosos d'aquest programa els supòsits previstos en el resolc seté de la resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes.

· Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu NO es poden concedir a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

D'altra banda, l'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 

REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

· La contractació de la persona jove s'ha d'efectuar després de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2022.

· La contractació ha de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el manteniment d'aquest quan el lloc haja quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

· En tot cas, hi ha d'haver una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d'estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell.

 

EXCLUSIONS:

Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes a temps parcial.

c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els 6 mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagen sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.

h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (DOGV de 28/06/2018)
 • Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV núm. 9288, d'1/3/2022).
 • Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV núm. 9288, de 01/03/2022).
 • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • Extracte de la Resolució de 10 d'agost de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa i distribueix l'import global màxim establit en la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2022, el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 2 de març de 2022 i finalitzarà el 31 de maig de 2022. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció. (DOGV nº 9288, de 01/03/2022).

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars. Si la sol·licitud es presenta de manera telemàtica, es permetrà triar el compte bancari que es desitge per a la domiciliació d'entre les que es troben d'alta per al sol·licitant, però si la sol·licitud es presenta mitjançant representant i la representació no està acreditada, no es recuperarà cap compte, per la qual cosa hauran d'indicar-se les dades d'aquests en els camps corresponents. c) Contracte de treball que dona lloc a l'ajuda. d) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió (inclosa en l'annex de la sol·licitud). e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació (inclosa en l'annex de la sol·licitud). f) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió (inclosa en la sol·licitud de la subvenció). g) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 (inclosa en la sol·licitud de la subvenció) i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). h) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons model normalitzat (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció). i) Comunicació a la persona contractada que l'actuació resulta susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte (30 dies). k) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta en el període comprés entre els 30 dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona jove (31 dies, és a dir, afegint al període al qual es refereix l'informe indicat en la lletra anterior el dia de la contractació). La plantilla mitjana que figure en aquest informe de 31 dies és el que es compararà amb la plantilla mitjana de l'informe indicat en la lletra anterior a l'efecte de comprovar que la contractació suposa un increment net de la plantilla. l) Documentació acreditativa que indique que la persona jove posseeix alguna de les titulacions establides en el resolc quart. A aquest efecte, no s'admetran certificats de notes o documents anàlegs que no acrediten explícitament aquesta circumstància. m) Declaració responsable de la persona contractada en què indique que, en el moment de la contractació, manté els requisits per a tindre la condició de beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, autoritza la comprovació d'aquesta situació i fa constar que entén que, en el cas que no es mantinguen aquests requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatària final de les ajudes, segons el model normalitzat. n) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada en compliment de les obligacions derivades dels articles 16.1 i 42.1 i 2 del Reglament (UE) 2021/1060, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives a determinats fons europeus, entre aquests el Fons Social Europeu Plus i l'article 17 i l'annex I del Reglament (UE) 2021/1057, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+), els dos reglaments del Parlament Europeu i del Consell, de data 24 de juny de 2021. (En la web de LABORA relativa a l'ajuda ECOGJU 2022 està disponible l'enllaç per a procedir a omplir aquest formulari i el justificant que es generarà després del seu ompliment és el que cal aportar signat per la persona contractada). ny) Certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada. o) Si escau, acreditació de la condició de víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. p) Si escau, acreditació que la persona jove contractada es troba sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o d'haver estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat. q) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018. Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant. b) Comunicació al servei d'ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció. c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada. d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona jove contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018.

Presentació

Presentació

Presencial

Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOGJU 2022 - Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil".

 

Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOGJU 2022), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

 

Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Telemàtica
Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOGJU 2022 - Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a ciutadans (si la sol·licitud l'efectuen persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. 4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de LABORA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. 8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al seu torn, en funció del grau de discapacitat més alt) i, en defecte d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Obligacions

Obligacions

a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no pot disminuir la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la discapacitat sobrevinguda, la mort, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. A aquest efecte, es compararà la plantilla mitjana del període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació (el de 31 dies) amb la que resulte dels informes a què fa referència la lletra d). d) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, dos informes de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta que, comprenguen un període de 12 mesos cada un i abasten tot el període de manteniment (24 mesos). e) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions relacionades amb les subvencions concedides que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. f) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests. h) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini que s'indica en la lletra d, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada. i) Mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant el termini que establisca la normativa europea que resulte aplicable. j) A l'efecte de difusió pública, mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que establisca la normativa europea que resulte aplicable. En aquest sentit, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea. Així mateix, la persona o entitat beneficiària estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat recollides en la normativa europea sobre la matèria que resulte aplicable. k) Complir les següents obligacions de transparència i en matèria de publicitat activa, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril, sense perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions i la resta de legislació aplicable: 1) En cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa que recull el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. 2) Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionades. La difusió de la informació que estableix aquesta obligació s'haurà de fer a través de la seua pàgina web durant tot el període d'execució de l'ajuda, o bé a través de la plataforma TEP - Transparència entitats privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en https://gvaoberta.gva.es/va/tep l) Aportar, en el termini indicat en la lletra d, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior. m) Facilitar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre 8/2018. En aquest sentit, la persona o l'entitat beneficiària ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al centre LABORA, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els termes ja esmentats, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció ascendirà a 25.200 euros. Si la persona contractada concorre, addicionalment, en la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 26.600 euros. Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complisca una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat, o d'una dona jove víctima de violència sobre la dona, l'import ascendirà a 28.000 euros. La liquidació de les ajudes es farà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i les condicions establides, i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en els registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació resoldrà, per delegació, sobre les sol·licituds presentades.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.