Detall de Procediment

Aportació documental a la sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència ACT.4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Codi SIA:: 2862297
Codi GVA:: 22416
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Requisits

Requisits

Haver rebut una notificació electrònica assignant un codi d'expedient a la seua sol·licitud o haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud. En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes: a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE. b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE. c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE. d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE. e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre f) Persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

Formularis documentació

- Formulari telemàtic de petició. - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits en la seua sol·licitud d'esmena.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: https://www.gva.es/es/proc17168 https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana : https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es 3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntar els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment, s'ha de registrar d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa