Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026. Convocatòria 2022.

Codi SIA:: 2868199
Codi GVA:: 22498
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-05-2022
20-06-2022)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes, mitjançant un procediment obert en règim de concurrència competitiva, amb el finançament de la realització d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació denominats entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de la Comunitat Valenciana.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les actuacions subvencionables amb càrrec a aquest programa són:

a) Les actuacions de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial per a habitatge amb els límits que estableix la base següent, sempre que s'obtinga una reducció d'almenys el 30 % del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica. No seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzen combustible d'origen fòssil.

En edificis situats en les zones climàtiques C, D i E també s'ha d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons corresponga, d'almenys:

- Zones climàtiques D i E: un 35 %.

- Zona climàtica C: un 25 %.

Per als edificis protegits oficialment perquè són part d'un entorn declarat o per raó del particular valor arquitectònic o històric que tenen, així com per als edificis en els quals s'hagen realitzat en els últims quatre anys intervencions de millora de l'eficiència energètica, s'atendrà el que s'especifica en la base setena de la Resolució de 8 d'abril de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri.

b) Les actuacions d'urbanització, reurbanització o millora de l'entorn físic en l'àmbit delimitat per l'ERRP complementàries al desenvolupament de les actuacions de millora de l'eficiència energètica en els edificis residencials.

c) La prestació de serveis d'oficina de rehabilitació (finestreta única) que facilite la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades en l'ERRP.

Entre les actuacions subvencionables s'inclouran les despeses necessàries per al desenvolupament del conjunt d'actuacions anteriors, incloses les de la gestió inherent al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades, les d'honoraris dels professionals que hi intervenen, les de redacció dels projectes i direcció d'obra, certificats i informes tècnics, les derivades de la tramitació administrativa, les actuacions de reallotjament temporal d'ocupants, l'acompanyament social i altres similars, vinculades a les actuacions de desenvolupament de l'ERRP. No es consideren costos subvencionables els que corresponguen a llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA o l'impost indirecte equivalent es podran considerar elegibles sempre que no puguen ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

Necessàriament, les actuacions de millora o rehabilitació d'edificis hauran d'incloure les actuacions qualificades d'urgents en l'IEEV.CV, excepte per motius excepcionals, degudament justificats, que impedisquen executar alguna d'aquestes actuacions.

Observacions

Observacions

Termini per a l'execució i la justificació de les actuacions Les obres subvencionables podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica de l'IEEV.CV preceptiu, si és el cas, ni abans de l'1 de febrer de 2020. Les obres no podran estar finalitzades en la data de publicació de la convocatòria. S'entendrà per data de fi d'obres la que conste en el certificat final d'obra. Les actuacions objecte de finançament per mitjà d'aquest programa han d'estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026. Així mateix, per tal de donar suport al compliment dels objectius núm. 27, 28 i 29 de CID indicats en la base primera, en data anterior al 30 de novembre de 2023, els ajuntaments que hagen resultat beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de presentar un informe de l'estat d'evolució de les obres, amb la indicació del percentatge d'execució d'aquestes. La no finalització de les actuacions abans del 30 de juny de 2026, així com un retard substancial injustificat en l'avanç de les obres a la vista de l'informe d'evolució, podrà derivar en la pèrdua de l'ajuda obtinguda i en el corresponent reintegrament dels imports abonats. Criteris de valoració de les propostes Per a determinar la prioritat de les sol·licituds presentades, es valoraran d'acord amb els criteris que es descriuen en aquest apartat. 1. Necessitat d'habitatge (ANHA). Puntuació màxima: 15 punts - ANHA (ponderada) alta: 15 punts - ANHA (ponderada) mitjana: 10 punts - ANHA (ponderada) baixa: 5 punts 2. Risc de despoblació i dimensió del municipi. Puntuació màxima: 10 punts Les sol·licituds que es troben en municipis inclosos en la llista de municipis en risc de despoblació vigent, publicada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, obtindran un total de 10 punts. Les actuacions no incloses en la llista de municipis en risc de despoblació, però que es troben en municipis amb una població menor o igual de 20.000 habitants, obtindran la puntuació següent: de 0 a 500 habitants: 6 punts. de 501 a 2.000 habitants: 5 punts. de 2.001 a 5.000 habitants: 4 punts. de 5.001 a 10.000 habitants: 3 punts. de 10.001 a 15.000 habitants: 2 punts. de 15.001 a 20.000 habitants: 1 punt. 3. Perspectiva de gènere i propostes innovadores. Puntuació màxima: 10 punts 4. Cofinançament municipal més alt. Puntuació màxima: 15 punts Es valorarà que el cofinançament de l'ajuntament de les actuacions de rehabilitació ho siga en un percentatge superior al que estableix la base novena, segons la puntuació següent: - Cofinançament municipal total igual o superior al 15 %: 15 punts - Cofinançament municipal total igual o superior al 10 %: 10 punts 5. Acord comunitat propietaris. Puntuació màxima: 5 punts La puntuació es calcularà proporcionalment i s'obtindrà un màxim de 5 punts en cas que el 100 % dels habitatges dispose d'aquest acord, o que aquest siga innecessari perquè es tracta d'un edifici de propietari únic. 6. Percentatge d'edificis amb IEE.CV i certificació energètica. Puntuació màxima: 5 punts La puntuació es calcularà proporcionalment i s'obtindrà un màxim de 5 punts en cas que el 100 % dels habitatges disposen d'aquests documents. 7. Eficiència de les actuacions. Puntuació màxima: 20 punts Estalvi energètic previst ............................................... Ajuda Ministeri prevista/habitatge 30 % <= ACep,nrenv < 45 % ................... <= 3.240 euros, 20p ...... <= 4.860 euros, 10p ...... <= 6.480 euros, 5p 45% <= ACep,nrenv < 60 % .................... <= 5.800 euros, 20p ...... <= 8.700 euros, 10p ...... <= 11.600 euros, 5p ACep,nrenv >= 60 % .......................... <= 8.560 euros, 20p ...... <= 12.840 euros, 10p ..... <= 17.120 euros, 5p Tramitació de les actuacions després de la subscripció de l'Acord bilateral 1. Oficina de gestió. L'ajuntament haurà de disposar d'una oficina municipal específica per a gestionar les actuacions previstes en l'ERRP i designar l'òrgan competent responsable de la certificació de les actuacions efectuades i els tècnics responsables per a la tramitació de les ajudes. L'oficina de gestió del barri tindrà les funcions, entre altres, d'informar i assessorar els propietaris o les comunitats de propietaris dels edificis inclosos en l'ERRP, gestionar els expedients de cadascun dels edificis que es rehabilitaran i recaptar els justificants de les despeses de material i de personal adscrit a l'oficina de gestió. 2. Qualificació de les actuacions En el cas d'actuacions de rehabilitació d'edificis, l'oficina de gestió de l'ERRP haurà de recollir la documentació necessària per a poder obtindre la qualificació provisional i definitiva de les obres. L'ajuntament, en la condició de beneficiari de la subvenció, haurà de custodiar la documentació justificativa de cadascun dels expedients, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de subvencions. Aquesta documentació inclourà, en tot cas, la memòria de les actuacions que són objecte de subvenció, la memòria econòmica o el pressupost justificatiu del cost d'aquestes, incloent-hi les factures corresponents o, si és el cas, els documents equivalents que acrediten els pagaments efectuats, així com tots els documents tècnics que constituïsquen el projecte d'execució de les obres, i les actes, els certificats, les llicències i la resta de la documentació explicativa de les actuacions que s'hagen dut a terme. La documentació referida es posarà a la disposició de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, a petició d'aquesta, per a les verificacions i comprovacions que aquesta estime procedent realitzar en qualsevol moment de l'execució de les actuacions previstes. El secretari municipal, o l'òrgan municipal equivalent amb capacitat jurídica per a fer-ho, certificarà que les comunitats de propietaris han aportat tota la documentació requerida per a tramitar els expedients i que l'obra compleix els requisits per a obtindre les ajudes d'acord amb el Reial decret 853/2021. El Servei Territorial d'Habitatge, a sol·licitud de l'ajuntament, qualificarà les actuacions de rehabilitació i d'urbanització. En la qualificació definitiva, una vegada aportats els justificants de la inversió de l'actuació o les factures de l'obra realment executada, es reajustarà l'import de la subvenció en el cas que el cost de l'obra siga inferior al previst inicialment, o en cas d'estalvi de consum d'energia primària no renovable obtingut inferior a l'estimat inicialment. Justificació de la despesa La justificació de la despesa es farà d'acord amb els certificats dels justificants de la inversió que s'ha fet, segons el model normalitzat publicat en el web de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que, almenys una vegada a l'any i amb anterioritat al 10 de novembre, hauran de ser presentats pel beneficiari davant de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la seua revisió i, si és el cas, la tramitació dels pagaments i lliuraments que corresponguen. Abonament de les ajudes L'abonament de les ajudes que corresponguen a cada actuació el durà a terme, respectant les anualitats aprovades, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la manera següent: a) Primer pagament o bestreta: la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica anticiparà el 50 % de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l'arrancada del pla d'actuació. Aquesta bestreta, de conformitat amb el que estableix l'art. 171.5 lletra a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, està exonerada de la constitució de garanties perquè es tracta d'algun dels supòsits de l'article 171.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. b) Pagaments parcials anuals: En correspondència amb les justificacions d'inversió presentades, es tramitaran pagaments parcials, almenys una vegada a l'any, sempre que la quantia de la subvenció certificada per al cobrament supere la bestreta abonada, sense que se superen les limitacions de cada una de les respectives anualitats concedides, i sense que se supere el 90 % de l'import total de la intervenció. c) Pagament final o de liquidació. El 10 % de l'import de la subvenció restant es tramitarà una vegada es dispose de la qualificació definitiva de les actuacions realitzades en l'ERRP. En cas que a 30 de juny de 2026 no s'hagen complit els requisits que es descriuen a continuació, la quantia de la subvenció serà la resultant d'aplicar els criteris del programa sobre els habitatges efectivament finalitzats, i s'hauran de retornar els recursos que en concepte de bestreta o abonaments a compte s'hagen entregat que corresponguen a actuacions no finalitzades en aquest termini. Els requisits que s'han de considerar són els següents: a) Haver finalitzat completament l'obra de rehabilitació, la qual cosa s'acreditarà amb l'aportació del certificat de fi d'obra corresponent. b) Tindre els certificats d'eficiència energètica dels edificis o dels habitatges unifamiliars ja finalitzats emesos, realitzats amb el mateix programa reconegut de certificació que el que s'utilitza per al certificat previ a la intervenció, signat pel tècnic competent i registrat degudament en l'administració competent, que confirmen els objectius d'estalvi en consum energètic compromesos. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, i aquesta es podrà minorar si de l'aplicació d'aquestes bases resulta un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst, o en cas d'estalvi de consum d'energia primària no renovable obtingut inferior a l'estimat inicialment. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'ha previst inicialment. L'import de la subvenció que es concedirà no podrà ser d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions públiques, de les compatibles segons aquestes bases, puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es done aquesta circumstància, es reduirà l'import de la subvenció.

Requisits

Requisits

REQUISITS DELS ENTORNS RESIDENCIALS DE REHABILITACIÓ PROGRAMADA (ERRP)

a) Ha de ser un barri o zona delimitat territorialment, amb caràcter continu o discontinu, per acord de l'administració autonòmica a proposta de l'administració local corresponent.

b) Almenys un 50 % de l'edificabilitat sobre rasant, amb possibilitat d'excloure'n les plantes baixes o plantes inferiors destinades a uns altres usos compatibles, existent dins de l'ERRP o de l'edificabilitat resultant, segons el planejament vigent, ha de tindre com a destinació l'ús residencial d'habitatge.

 

REQUISITS DELS EDIFICIS

a) Disposar del projecte de les actuacions que cal dur a terme. Quan les actuacions no exigisquen un projecte, caldrà justificar en una memòria subscrita per un tècnic competent l'adequació de l'actuació al Codi Tècnic de l'Edificació i la resta de la normativa aplicable.

Els projectes o les memòries hauran de disposar d'un annex en què es justifica, seguint la guia creada a aquest efecte, el compliment dels aspectes següents que preveu el Reial decret 853/2021:

a.1) Que el disseny de l'edifici i les tècniques de construcció donen suport a la circularitat i, en particular, es demostre, amb referència a l'ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com està dissenyat per a ser més eficient en l'ús de recursos, adaptable, flexible i desmuntable per a permetre la reutilització i el reciclatge.

a.2) Que el projecte inclou un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent pla de gestió de residus de construcció i demolició, segons el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, en què s'han de complir les condicions següents:

- Almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la llista europea de residus establida per la Decisió 2000/532 /EC) generats en el lloc de construcció es prepararan per a la reutilització, el reciclatge i la recuperació d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

- Els operadors han de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar-ne la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, per a la qual cosa s'utilitzaran els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s'establirà que la demolició es duga a terme preferiblement de manera selectiva i la classificació es faça de manera preferent en el lloc de generació dels residus.

a.3) Que queda justificat que el projecte de l'actuació proposada compleix el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH, per les seues sigles en anglés) i la seua normativa aplicable, tant nacional com europea, i, en particular, el que disposa el Pla de recuperació transformació i resiliència, el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència, i la seua normativa de desplegament, i el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, i d'acord amb la Guia tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi, per a la qual cosa cal omplir el model de declaració responsable a la disposició dels sol·licitants en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

a.4) Que queda justificat que el projecte compleix l'etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a l'actuació proposada sobre la base del certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en l'estat actual, amb el contingut que requereix el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per un tècnic competent i registrat en el Registre autonòmic de certificació d'eficiència energètica d'edificis.

b) Retirar de l'edifici que és objecte d'actuació els productes de construcció que continguen amiant. La retirada s'haurà de dur a terme d'acord amb el que estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, per una empresa autoritzada legalment. La gestió dels residus originats en el procés s'haurà de fer d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

c) L'edifici ha de disposar del corresponent informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV) i del certificat energètic d'estat actual, amb el contingut determinat sobre aquest tema per la conselleria competent en matèria d'habitatge, omplit i subscrit per un tècnic competent, així com del llibre de l'edifici rehabilitat existent o, en defecte d'això, d'un estudi sobre el potencial de millora de l'edifici o habitatge en relació amb els requisits bàsics definits en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, i d'un pla d'actuacions en el qual s'identifique l'actuació i millora proposada; tot això, de conformitat amb el que disposa l'annex I del Reial decret 853/2021.

d) En el cas d'edificis de tipologia residencial col·lectiva, que:

1r. Almenys el 50 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o les plantes inferiors, si té o tenen altres usos compatibles, tinga un ús residencial d'habitatge.

2n. Les actuacions disposen de l'acord de la comunitat o comunitats de propietaris de què es tracte, degudament agrupades, excepte en els casos d'edificis de propietari únic, i amb l'autorització o les autoritzacions administratives corresponents, quan siga preceptiu.

e) Almenys el 50 % dels habitatges dels edificis de tipologia residencial col·lectiva constituiran el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. En el cas d'habitatges unifamiliars, aquests hauran de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o usuaris. Aquestes circumstàncies s'acreditaran amb una declaració responsable emesa per l'ajuntament corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'Ajuntament que assumisca la responsabilitat integral de l'àmbit de l'ERRP delimitat per a l'actuació, amb mitjans propis o a través de la figura de l'agent o gestor de la rehabilitació.

Per agent o gestor de la rehabilitació s'entén la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que puga realitzar actuacions d'impuls, seguiment, gestió i percepció d'ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió de dret de cobrament o similars, accés al finançament, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora que puguen ser objecte de finançament.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Resolució de 8 d'abril de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026, i es procedeix a la convocatòria per a l'any 2022 (DOGV núm. 9320, de 19.04.2022).
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 239, de 6 d'octubre de 2021).
 • Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència. (DUE núm. L57, de 18 de febrer de 2021).
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2021).
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 234, de 30/09/2021).
 • Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 239, de 6 d'octubre de 2021).
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020).
 • Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a fer costat a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15 d'abril de 2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà el dia 9 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 20 de juny de 2022, inclusivament. L'incompliment del termini de sol·licitud determina automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

1. Sol·licitud en model normalitzat dirigit a la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana. 2. Acord municipal o resolució de l'òrgan competent sobre la presentació de la sol·licitud d'ajudes. 3. Acord municipal o resolució de l'òrgan competent sobre l'aprovació de la proposta de delimitació de l'àmbit d'actuació. 4. Document que justifique el nomenament del representant, si és el cas. 5. Proposta de delimitació de l'àmbit de l'actuació, que contindrà: - Delimitació cartogràfica de l'ERRP, tant en format digital com, si pot ser, en un fitxer «shape» georeferenciat. - Resum dels paràmetres principals de l'actuació. - Llista que permeta identificar inequívocament tots els edificis en els quals s'intervindrà, mitjançant l'adreça i la referència cadastral. - Documentació gràfica i complementària que reculla les determinacions estructurals i detallades del planejament vigent i els paràmetres urbanístics de l'àmbit delimitat o qualsevol altra informació urbanística de rellevància per a les actuacions proposades. Si hi ha un pla especial o instrument equivalent relatiu a la figura de protecció patrimonial declarada, de conformitat amb la Llei de patrimoni, s'haurà de fer un esment exprés d'aquesta circumstància i se'n delimitarà la superfície protegida i el grau de protecció. 6. Memòria-programa en la qual han de constar, almenys, els documents següents: - Un diagnòstic sobre la situació demogràfica, social, econòmica i ambiental de l'ERRP. - Un programa d'actuacions que incloga la descripció de les actuacions subvencionables, la idoneïtat tècnica i les formes de l'execució i la gestió d'aquestes, així com la programació temporal. S'hi inclouran també les mesures complementàries proposades en els àmbits social, econòmic i ambiental, en què s'especifiquen de manera detallada les institucions públiques i privades implicades i els compromisos establits per a la posada en marxa, el desenvolupament i el seguiment d'aquests. - Una memòria de viabilitat tècnica, que acredite la compatibilitat amb l'ordenació urbanística que té, i una altra de viabilitat econòmica, que analitze la rendibilitat i l'equilibri entre els beneficis i les càrregues derivades de l'actuació per als propietaris. - Una memòria tècnica en la qual s'identifiquen els objectius energètics i mediambientals de la proposta d'actuació, d'acord amb el contingut de l'informe d'avaluació de l'edifici, si és el cas. - Pla de reallotjament temporal i retorn, si és el cas, amb la indicació dels terminis i els costos dels reallotjaments i de les mesures socials complementàries previstes per a la població afectada. - Memòria de la descripció de com s'ha tingut en compte la perspectiva de gènere, tant en la selecció i la proposta d'actuació en els edificis d'habitatges que s'intervindran, com en la planificació i el disseny de les obres de millora del medi urbà. Es valoraran les propostes d'actuacions que garantisquen la participació, l'accessibilitat i la percepció de seguretat de les dones, entre altres aspectes, en els espais públics i en els edificis d'habitatges; així com totes les mesures adoptades per a reduir la desigualtat de gènere que hi puga haver. Es prendrà com a referència el "set per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà", publicat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i disponible en la seua pàgina. - Descripció de les propostes innovadores que milloren la qualitat edificatòria del parc d'habitatges i, per tant, la qualitat de vida dels seus futurs habitants sota criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat, conciliació familiar i laboral, o qualsevol altre que ajude a aconseguir aquests objectius, i que seran objecte de valoració segons la base tretzena. 7. Fitxes resum de l'actuació segons el model normalitzat que està a la disposició dels sol·licitants en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 8. Declaració responsable del compliment de la normativa relativa a ajudes d'estat, de minimis i doble finançament. 9. Declaració responsable, si és el cas, del fet que l'empresa no està en crisi, d'acord amb la definició d'«empresa en crisi» que estableix l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014. Aquesta declaració està inclosa en el formulari annex de la sol·licitud, per la qual cosa no serà necessari adjuntar-la en un document a part. 10. Declaració responsable relativa al compliment dels requisits i el compromís de les obligacions que estableixen els articles 13 i 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que disposa l'article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Aquesta declaració està inclosa en el formulari annex de la sol·licitud, per la qual cosa no serà necessari adjuntar-la en un document a part. 11. Declaració responsable relativa al fet que, com a mínim, el 50 % dels habitatges dels edificis de tipologia residencial col·lectiva constituiran el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. En el cas d'habitatges unifamiliars, aquests han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o usuaris. Aquesta declaració està inclosa en el formulari annex de la sol·licitud, per la qual cosa no serà necessari adjuntar-la en un document a part. 12. Declaració responsable que l'actuació proposada s'adequa al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH, per les sigles en anglés) i la seua normativa apIicable, tant nacional com europea, i, en particular, el que disposa el Pla de recuperació transformació i resiliència, el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència i la seua normativa de desplegament, i el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, i d'acord amb la Guia tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01), sobre l'aplicació d'aquest principi. 13. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el model A de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 14. Compromís exprés de concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les competències que tenen. 15. Declaració responsable: subministrament d'informació. 16. Model de domiciliació bancària. Potestativament, en el moment de la sol·licitud i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a la qualificació provisional, s'ha d'aportar: 1. Llista dels edificis que són objecte de rehabilitació, amb indicació del número de registre de l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE.CV) de cada un d'aquests. 2. De cada edifici en què es preveu intervindre, la certificació d'eficiència energètica de l'edifici existent en l'estat actual, degudament registrada. 3. De cada edifici en què es preveu intervindre, el llibre de l'edifici rehabilitat existent o, en defecte d'això, un estudi sobre el potencial de millora de l'edifici o habitatge en relació amb els requisits bàsics que defineix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació i un pla d'actuacions en el qual s'identifique l'actuació i la millora proposada; tot això, de conformitat amb el que disposa l'annex I del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 4. Projectes d'edificació o rehabilitació amb visat col·legial, d'acord amb el Reial decret 1000/2010, o amb l'informe de l'oficina de supervisió de projectes municipal corresponent. Ha d'incloure l'annex justificatiu segons el que s'ha indicat en la base tercera, així com l'estalvi de consum d'energia primària no renovable estimat respecte a la situació inicial. 5. De cada edifici en els quals es preveu intervindre, acord de la comunitat o comunitats de propietaris de què es tracte, degudament agrupades, excepte en els casos d'edificis de propietari únic, i amb l'autorització administrativa corresponent, quan siga preceptiva.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes té una capacitat total per expedient de 150 Mb. En el cas que la documentació que calga aportar excedisca aquesta capacitat, una vegada esgotada, podrà aportar-se la documentació restant de la manera següent: 1. Acabar de presentar la sol·licitud amb els documents que s'hagen pogut aportar. 2. Esperar a rebre un correu electrònic d'avís en el qual s'indique que l'expedient s'ha obert. 3. Afegir els documents que queden per aportar a l'expedient mitjançant el tràmit d'aportació documental per a aquesta ajuda, al qual es pot accedir a través de l'enllaç existent en l'apartat "Enllaços". Si, així i tot, no s'ha pogut completar la documentació, es prega que ho notifiquen a través de l'adreça de correu electrònic fondoseuropeosbarrios@gva.es, en què es facilitarà un mitjà alternatiu per a l'enviament de la documentació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos 1. Presentació de sol·licitud La sol·licitud la formalitzarà l'ajuntament que assumisca la responsabilitat integral de l'àmbit de l'ERRP delimitat per a l'actuació, amb mitjans propis o per mitjà de la figura de l'agent o gestor de la rehabilitació, en un model normalitzat dirigit a la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, i la presentació presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la convocatòria i les condicions, els requisits i les obligacions que conté. 2. Esmena de la sol·licitud La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica publicarà en la seua web la llista provisional de sol·licituds admeses a tràmit, amb la indicació de les que estan incompletes o pendents d'esmena, i assenyalarà la documentació que falta per aportar o esmenar, publicació que tindrà el caràcter de notificació a l'efecte d'aquesta resolució. El termini per a esmenar aquestes objeccions serà de deu dies hàbils a comptar de la data de publicació de la llista provisional d'admesos. En el cas que no s'esmenen les objeccions o es faça fora dels terminis assenyalats, s'entendrà que s'ha desistit de la petició d'ajudes, amb la resolució motivada prèviament. 3. Valoració de propostes Per a determinar la prioritat de les sol·licituds presentades, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que descriuen les bases reguladores. Se seleccionaran les propostes que tinguen més puntuació fins a esgotar el límit de la disponibilitat de fons del Ministeri i de la Generalitat. En cas d'empat, se seleccionarà la sol·licitud que tinga l'índex de necessitat d'habitatge ANHA (ponderat) més alt, i en cas de nou empat, es desempatarà per ordre de presentació de sol·licituds. No obstant això, si hi ha disponibilitat pressupostària per a totes les sol·licituds presentades, es procedirà a concedir ajudes a totes les sol·licituds sense fer baremació, sempre que complisquen els requisits exigits en aquestes bases. 4. Resolució de les ajudes El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, els sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu. La resolució de les ajudes es notificarà mitjançant una publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicació esmentada substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de la seua notificació individual. 5. Subscripció d'acord bilateral En les comissions bilaterals de seguiment, que preveu l'art.12 de l'RD 853/2021, se subscriuran, amb la participació de l'ajuntament en el terme municipal del qual se situe l'entorn residencial de rehabilitació programada (ERRP), els corresponents acords en els quals es definiran cada un dels que siguen objecte d'aquestes ajudes. En cas d'àmbits que afecten diversos municipis, els acords podran ser subscrits únicament pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat, i aquesta última ha d'acreditar la conformitat de tots els municipis afectats.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Subdirecció General d'Habitatge i Regeneració Urbana.

Obligacions

Obligacions

1. Els beneficiaris queden obligats a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. b) Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. c) Comprometre's per escrit a concedir, com a condició per a rebre els fons, els drets i l'accés necessaris perquè qui és competent per a ordenar, la Fiscalia Europea, respecte dels estats membres participants en la cooperació reforçada en virtut del Reglament (UE) 2017/1939, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes i, quan siga procedent, les autoritats nacionals competents exercisquen plenament les competències respectives que tenen. d) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. e) Mantindre un registre i conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i la resta de documentació relacionada amb el finançament, així com els registres i els documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament del saldo o, a falta d'aquest pagament, de l'operació. Així mateix, s'haurà d'actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. f) Subministrar les dades sobre el perceptor final dels fons. Per a fer-ho, i amb l'objectiu de fer un seguiment i una coordinació adequats d'aquest programa d'ajudes, es podran requerir periòdicament informes de seguiment i dades en format de full de càlcul Excel o CSV per al tractament oportú dels registres; per la qual cosa, l'ajuntament haurà de recaptar i custodiar la informació i la documentació detallada en l'annex II del Reial decret 853/2021, per mitjà del document PDF que estarà a la vostra disposició en l'apartat "Impresos associats" corresponent de la convocatòria. g) Els beneficiaris directes i els destinataris últims de les ajudes estan subjectes a les obligacions d'informació, comunicació i publicitat que estableix l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la normativa europea i nacional que el desplegue, corresponent a aquests programes d'ajudes, així com les que s'establisquen referents a això en la resolució de transferència de crèdit i acords de les comissions bilaterals que se subscriguen en cada cas. h) Complir amb totes i cada una de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. A l'efecte de complir el que preveu l'article 22.2.d de l'RMRR: - La subvenció s'haurà de registrar en la Base de dades nacional de subvencions segons el que preveu l'RD 130/2019. - L'Administració i tots els òrgans que preveu l'article 22 de l'RMRR podran accedir a la informació que conté el Registre de titularitats reals, creat per l'Ordre JUS/319/2018, o altres bases de dades de l'Administració que puguen subministrar aquestes dades sobre els titulars reals. - Es durà a terme la cessió d'informació entre aquests sistemes i el sistema de fons europeus, segons les previsions que conté la normativa europea i nacional aplicable. 3. En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar-ne la renda d'arrendament per les millores que s'hagen dut a terme amb la subvenció atorgada. 4. En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes, s'ha de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil i de la dictadura, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i de conformitat amb l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 5. S'ha d'incloure, de manera visible, la participació de la Unió Europea, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat i l'ajuntament corresponent, en els cartells descriptius exteriors de la promoció i en les plaques commemoratives permanents, que, si és el cas, s'instal·len.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de les ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o s'hi podrà interposar, directament, un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En els litigis entre administracions públiques no es podrà interposar cap recurs en via administrativa. No obstant això, quan una administració interpose un recurs contenciós administratiu contra una altra, podrà presentar una reclamació prèvia de les que preveuen els articles 44 i 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS a) En relació amb les actuacions de rehabilitació en edificis d'habitatges, la quantia màxima de les ajudes es determinarà atenent el cost total de les actuacions que cal desenvolupar, i estarà composta per una ajuda objectiva i una altra ajuda, si és el cas, personal, segons els criteris dels apartats següents: 1. Ajudes objectives La quantia màxima de la subvenció que es concedeix no podrà superar els límits resultants que es descriuen a continuació: 1.a) La quantitat obtinguda de multiplicar el percentatge màxim establit en la taula 1 pel cost de les actuacions subvencionables. 1.b) La quantitat obtinguda de multiplicar la quantia màxima de l'ajuda per habitatge, establida en la taula 1, pel nombre d'habitatges dels edificis, incrementada, si és el cas, per la quantia d'ajuda per metre quadrat de superfície construïda sobre rasant de local comercial o altres usos diferents d'habitatge, fixada en la mateixa taula, en funció del nivell d'estalvi en consum d'energia primària no renovable aconseguit mitjançant l'actuació. Per a poder computar la quantia establida per cada metre quadrat d'ús comercial o d'altres usos, caldrà que els predis corresponents participen en els costos d'execució de l'actuació. 1.c) La quantia procedent de fons del Ministeri s'incrementarà fins a un 5 % del cost subvencionable de les actuacions de rehabilitació en edificis i habitatges, amb càrrec a la Generalitat, amb un límit de 2.000 € per habitatge rehabilitat o 17 € per m² de locals comercials o altres usos, fins a esgotar la dotació pressupostària. 1.d) En els casos en què calga procedir a la retirada d'elements amb amiant, es podrà incrementar la quantia màxima de l'ajuda en la quantitat corresponent als costos causats per la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels residus d'amiant mitjançant empreses autoritzades, fins a un màxim de 1.000 euros per habitatge o 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació. La quantia de la subvenció concedida s'incrementarà amb un percentatge igual o superior al 5 % del cost subvencionable de les actuacions de rehabilitació en edificis amb càrrec als fons propis de l'ajuntament sol·licitant. Taula 1. Quantia màxima de l'ajuda del Ministeri A. Estalvi energètic ....................... B. % màxim ............... C. Quantia màx. per hab. .......... D. Quantia màxima per m² 30 % <= ACep, nrenv < 45 % ....... 40 % ............................ 8.100 euros .............................. 72 euros 45 % <= ACep, nrenv < 60 % ....... 65 % ............................ 14.500 euros............................ 130 euros ACep, nrenv >= 60 % .................... 80 % ............................ 21.400 euros ........................... 192 euros A. Estalvi energètic aconseguit amb l'actuació B. Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació (ajudes objectives) C. Habitatges. Quantia màxima de l'ajuda per habitatge (ajudes objectives) D. Locals comercials o altres usos. Quantia màxima de l'ajuda per m² 2. Ajudes personals Quan s'identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica en alguna de les unitats de convivència en què algun dels membres és propietari o usufructuari dels habitatges inclosos en l'entorn residencial definit, la Generalitat podrà, en un expedient a banda, i de manera exclusiva per al propietari o usufructuari de l'habitatge afectat, concedir una ajuda addicional que podrà arribar al 100 % del cost de l'actuació imputable a aquest propietari o usufructuari, d'acord amb els criteris que estableix la comissió bilateral de seguiment, i condicionada, en tot cas, al compliment dels requisits en matèria d'eficiència energètica que estableix la lletra a de la base anterior, de conformitat amb els límits que estableix la taula 2. Taula 2. Quantia màxima de l'ajuda del Ministeri en situació de vulnerabilitat econòmica: A. Estalvi energètic aconseguit ............................... B. Quantia màx. per habitatge vulnerable. 30 % <= ACep,nrenv < 45 % ..................................... 20.250 euros 45 % <= ACep,nrenv < 60 % ..................................... 22.308 euros ACep,nrenv >= 60 % .................................................. 26.750 euros A. Estalvi energètic aconseguit amb l'actuació B. Quantia màxima d'ajuda per habitatge en situació de vulnerabilitat econòmica (ajudes objectives i personals) Aquesta concessió d'ajuda personal es tramitarà en la corresponent qualificació provisional i definitiva de cada un dels edificis, encara que per a la sol·licitud s'ha de preveure el nombre d'habitatges amb unitats de convivència en situacions de vulnerabilitat, així com el coeficient de participació econòmic global d'aquests habitatges sobre el cost de rehabilitació corresponent. A l'efecte del que s'ha indicat en paràgraf anterior, es considera que una unitat de convivència és vulnerable quan la suma dels ingressos de tots els seus membres és inferior al nombre de vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) referit a 14 pagues, que s'indica en el quadre següent: Composició de la unitat de convivència ........................................................................ Ingressos unitat de convivència Sense menors o persones amb discapacitat ..................................................................... 2 IPREM Amb almenys 1 menor o persona amb un grau de discapacitat >= 33 % ........................ 2,5 IPREM Amb almenys 2 menors o persones amb un grau de discapacitat >= 33 % ..................... 2,7 IPREM Amb 3 o més menors o persones amb un grau de discapacitat >= 33 % ........................ 3 IPREM AJUDES A ACTUACIONS D'URBANITZACIÓ, REURBANITZACIÓ O MILLORA DE L'ENTORN FÍSIC b) Fins a un 15 % addicional sobre les quanties màximes de l'ajuda per habitatge que corresponguen d'acord amb les actuacions de rehabilitació realitzades en l'ERRP, atenent l'abast del nivell de millora d'eficiència energètica que estableix la taula 1. Aquesta quantia addicional no podrà superar, en el conjunt de l'ERRP, el 100 % dels costos de les actuacions d'urbanització, reurbanització o millora de l'entorn físic. AJUDES A L'ESTABLIMENT DE L'OFICINA DE REHABILITACIÓ c) Fins a 800 euros per habitatge efectivament rehabilitat per a finançar l'establiment de serveis d'oficina de rehabilitació, tipus "finestreta única", que facilite la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades en l'ERRP corresponents al cost de gestió i dels equips i les oficines de planejament, informació i acompanyament social; fins i tot, els costos de redacció de documents tècnics, amb el límit del 100 % dels costos que hi consten degudament acreditats. d) Per a determinar les quanties màximes d'ajuda indicades en els apartats anteriors, es podran considerar tots els costos degudament acreditats que corresponen a actuacions subvencionables segons el que es disposa en l'article anterior. No s'hi podran incloure els impostos, les taxes o els tributs. No obstant això, l'IVA o l'impost indirecte equivalent es podran considerar elegibles sempre que no puguen ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial. e) La suma de la quantia total concedida pel Ministeri i per la Generalitat, en cada convocatòria i per a cada municipi, a priori, no podrà superar la quantitat de 10.000.000 euros per a municipis amb més de 100.000 habitants, 7.500.000 euros per a municipis amb menys de 100.000 i més de 50.000 habitants, de 5.000.000 euros per a municipis amb menys de 50.000 i més de 10.000 habitants i 2.500.000 euros per a municipis de menys de 10.000 habitants. Tanmateix, aquests límits d'ajuda per municipis es podran obviar en cas que hi haja una disponibilitat pressupostària suficient. Aquesta adjudicació per damunt dels límits prèviament establits s'efectuarà amb els mateixos criteris de baremació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa