Detall de Procediment

Sol·licitud del Bo Digital per a col·lectius vulnerables.

Codi SIA:: 2870017
Codi GVA:: 22532
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-10-2022
07-09-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ajudes per a l'emissió de "bons digitals" destinats a finançar la contractació de nous serveis d'internet fixa o d'un augment en la velocitat ja contractada per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

 

La duració màxima és de 12 mesos des de la contractació del servei amb l'operador. Pel que la persona beneficiària, segons la data de formalització del contracte pot beneficiar-se de menys de 12 mesos.

Observacions

Observacions

Les ajudes que es regulen en la present ordre es regirà pel que aquesta disposa, pel que determina la respectiva convocatòria i resolució de concessió i per totes les normes vigents que per la seua naturalesa jurídica puguen resultar aplicables.

Requisits

Requisits

Per a ser beneficiàries del Bo Digital, les persones físiques hauran de complir les condicions següents:

 

- Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

b) Que l'habitatge en el qual s'instal·larà la connexió siga la residència habitual.

c) Pertànyer a un col·lectiu vulnerable. Qui?

- Les persones titulars o beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

- O bé les persones titulars o beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El Bo Digital el poden sol·licitar les persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

 

Només es podrà concedir un bo digital per persona física i per unitat de convivència, entenent per unitat de convivència el conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, tinguen o no llaços familiars entre elles.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, seran aplicables, en el que siga procedent, en tot el que siga compatible amb el que preveu especialment el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
 • Llei 8/2021, de 30 de desembre de 2021, de pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2022.
 • Reglament (UE) 2020/2094, del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.
 • Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència.
 • REGLAMENT (UE) 2020/852, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.
 • La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de "no causar un perjudici significatiu" en virtut del reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió Europea).
 • Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el Pla de recuperació, transformació i resiliència i la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.
 • Normativa relativa a la prevenció i la correcció del frau i la corrupció, la prevenció del conflicte d'interés i el doble finançament, d'acord amb les previsions del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 i (UE) 283/2014, i la Decisió 541/2014/UE, i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) 966/2012.
 • Ordre 9/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 • Ordre 14/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l'Ordre 9/2022.
 • RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.
 • ORDRE 3/2023, de 25 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l’Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGV 9374, 04.07.2022), i segona convocatòria de concessió d’ajudes del programa.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Segons el que s'estableix en l'Ordre 9 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOGV núm. 9374, de 04.07.2022), modificada per la la ordre 14/2022 (DOGV núm. 9454, de 21.10.2022), l'Ordre 3/2023 (DOGV 9374, 04.07.2022), i la resolució d'ampliació de terminis (DOGV núm. 9641, de 17.07.2023) els interessats podran presentar sol·licitud fins a:

 

- Fi de termini el 07 de setembre de 2023, inclusivament.

Formularis documentació

a) El formulari de sol·licitud (disponible en Impresos Associats) b) Fotocòpia del DNI/NIE. c) Resolució de reconeixement com a persona titular o beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió en la data de la sol·licitud. d) O bé, resolució de reconeixement com a persona titular o beneficiària de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital en la data de la sol·licitud. e) Certificat o volant d'empadronament. f) Acreditació de la representació, si escau. No serà necessari aportar aquella documentació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament, sempre que s'autoritze per a això. En cas de no poder acreditar-se a través de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat, s'acreditarà presentant certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social. En cas de no poder presentar la documentació o que no es puga comprovar per l'Administració i no obre en el poder de la persona sol·licitant, aquesta podrà realitzar una Declaració Responsable que l'obliga a presentar aqueixa documentació durant la instrucció del procediment. Davant qualsevol dubte o consulta pot trucar al telèfon 965 318 591 o 965 318 533 (de 9h a 14h) o enviar un email a bono_digital@gva.es.

Presentació

Presentació

Presencial

La sol·licitud del Bo Digital es pot tramitar de manera telemàtica o presencial:

 

a) de manera PRESENCIAL:

 

- En el registre de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital - Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital (Av. Jean Claude Combaldieu s/n, 03008, Alacant).

 

-En les oficines d'assistència en matèria de registre com les oficines PROP, pot consultar les oficines PROP a través del següent enllace https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/ac_que_es_prop

 

-En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, Administració de les Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials, Ajuntaments o en les entitats que integren l'Administració Local o en qualsevol organisme o entitat del sector públic institucional que funcionen com a "finestreta única".

 

-En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

-En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

b) de manera TELEMÀTICA

 

- La sol·licitud telemàtica es realitzarà a través del prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, per al que serà necessari comptar amb certificat electrònic.

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1-Aquestes ajudes es concediran en règim de concessió directa mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com amb els principis d'eficàcia i eficiència de la gestió d'aquestes. 2-IMPORTANT. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva. Això suposa que es tindrà en compte com a únic criteri la data de presentació de la sol·licitud de manera correcta: inclou sol·licitud i documentació exigida per la convocatòria. 3-Dues maneres de presentació: telemàtica i presencial a) PRESENCIAL: acudir a qualsevol dels llocs indicats en l'apartat "presencial" i presentar la documentació requerida. b) TELEMÀTICA: a través de l'enllaç del *prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, i anar *cumplementando les dades sol·licitades. Recorde que per a aquest tràmit serà necessari comptar amb signatura/certificat electrònic. 4-En tots dos casos, la documentació a aportar és la que apareix recollida en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?". 5-En el model de SOL·LICITUD, la persona sol·licitant, haurà d'indicar, per ordre de preferència, com a màxim tres operadors amb els quals està disposada a contractar el servei subvencionat. El desplegable només mostrarà aquells operadors que operen en el seu municipi pel que haurà de comprovar directament amb l'operador si li podrà donar servei en el seu domicili. a) Per a la sol·licitud TELEMÀTICA, els operadors apareixeran en un desplegable ja carregats i únicament els/les *intersados/as hauran de seleccionar els desitjats. b) Per a la sol·licitud PRESENCIAL, els/les interessats/as podran consultar en el següent enllace https://innova.gva.es/es/web/brecha-digital, els operadors adherits al programa que operen en el seu municipi. 6-Vista la documentació presentada, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital o persona en qui delegue dictarà resolució sobre l'adjudicació de les ajudes. 7-El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. 8-Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu. 9-Si la sol·licitud no reunira els requisits establits en la convocatòria, l'òrgan instructor requerirà l'esmena a la interessada o a l'interessat. 10-La documentació requerida serà presentada bé de manera presencial en les mateixes condicions que les indicades per a la sol·licitud presencial de l'ajuda, o bé de manera telemàtica a través del següent enllace https://www.gva.es/proc22424 11-Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el tràmit de sol·licitud del bo digital, tenen a la seua disposició el telèfon +34 960 99 25 95 (de 9h a 15h) o l'email a bo_digital@gva.es.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució de concessió del Bo Digital, que posarà fi al procediment i esgotarà la via administrativa, s'hi podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en la forma i els terminis que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Es tracta d'una bonificació mensual de 20 euros sobre el preu final (IVA inclòs) de la factura emesa (exclusivament sobre l'accés a internet fixa), fins a un màxim de 240 euros a repartir en dotze mensualitats. La quantia del bo es transfereix a l'operador que presta el servei pel que, al client, se li aplica directament la bonificació que es reflectirà en la factura. Finalitzat el gaudi del Bo Digital, l'operador que presta el servei es compromet a continuar prestant els serveis contractats durant almenys un any en les mateixes condicions. El que no inclou l'aplicació de la bonificació, però sí les tarifes especials establides en el contracte

Termini màxim

Termini màxim

Des de la data de presentació de la sol·licitud, l'Administració disposa d'un termini màxim de 6 mesos per a resoldre i notificar. El silenci administratiu s'entén com a desestimatori.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Com a persona sol·licitant de l'ajuda del bo digital, per a obtindre la condició de persona beneficiària, és requisit imprescindible l'emplenament, acceptació i signatura de les següents declaracions responsables (les quals es troben en el tràmit telemàtic) d'acord amb el que s'estableix en la legislació espanyola i europea: • Declaració responsable de no estar incurs en prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'ajuda del bo digital per a col·lectius vulnerables (Art. 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) • Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) • Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) L'acceptació de les esmentades declaracions responsables no suposa noves obligacions per a vosté, simplement és una qüestió d'acceptació de les normes que formen part del tràmit administratiu.

Termini

Termini

El termini de presentació de les declaracions responsables finalitza el dia 1 de juliol de 2024.

Presentació

Presentació

Presencial
D'acord amb l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, per la qual es regula el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: • En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. • En les oficines de correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. • En les oficines d'assistència en matèria de registres (oficines PROP de la Generalitat, ajuntaments amb finestreta única, Administració General de l'Estat o altres comunitats autònomes) • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.