Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament per a impartir ensenyaments de Formació Professional i/o ensenyaments de règim especial o de modificació d'esta, en centres privats.

Codi SIA:: 2887052
Codi GVA:: 22542
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es tramiten els següents ensenyaments:

a) Formació Professional: graus bàsic, mitjà i superior.

b) Ensenyaments esportius: graus mitjà i superior.

c) Ensenyaments artístics:

· ensenyaments elementals de música i de dansa

· ensenyaments artístics professionals (música i dansa, així com els graus mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny)

Requisits

Requisits

No podran ser titulars de centres docents privats:

 

a) Les persones que presten serveis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local.

b) Qui tinga antecedents penals per delictes dolosos.

c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici d'aquest dret per una sentència judicial ferma.

d) Les persones jurídiques en les quals les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20% o més del capital social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran iniciar el tràmit:

- Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Comunitat Europea, sempre que reunisca els requisits establits per la legislació vigent.

- Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de nacionalitat estrangera, sempre que s'ajuste al que resulte de la legislació vigent, dels acords internacionals, o, si escau, del principi de reciprocitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

IMPORTANT ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD HAURÀ DE TINDRE COMPLETATS I FIRMATS ELS IMPRESOS ASSOCIATS AL PRESENT TRÀMIT QUE PODRÀ TROBAR EN L'APARTAT DE "FORMULARIS". Només en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, la documentació podrà presentar-se en paper davant l'Administració. INICIACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "PRIMERA FASE" 1. SOL·LICITUD d'autorització administrativa per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais d'un centre privat (1a fase), d'acord amb el formulari associat a este tràmit. 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE, d'acord amb el formulari associat a este tràmit. Es presentarà declaració de NO trobar-se en cap dels supòsits següents, establits pel art 21 de la LODE. En el cas que el titular siga persona física: - No prestar servicis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local. - No tindre antecedents penals per delictes dolosos. - No trobar-se expressament privada de l'exercici del dret a ser titular d'un centre docent privat per sentència judicial ferma. Addicionalment a l'anterior, en el cas que el titular del centre siga persona jurídica: - Les jurídiques no es troben expressament privades de l'exercici d'este dret per sentència judicial ferma - Les persones incloses en l'apartat anterior no exercixen càrrecs rectors ni són titulars del 20% o més del capital social. 3. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 3.1 Escriptura de constitució i els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el Registre Mercantil corresponent. 3.2 Documentació acreditativa de la representació de la titularitat. 3.3 Document acreditatiu de la possibilitat d'ús de l'immoble afectat si no consta en la documentació anterior (arrendament, usdefruit, cessió, propietat). Reflectirà l'ús educatiu al qual es destinarà l'immoble. 3.4 Document que acredite la titularitat de les instal·lacions. 4- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (només en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics i s'opta per presentar la documentació en format paper, la documentació tècnica es presentarà per triplicat) En tots els casos tota la documentació es presentarà firmada per la direcció tècnica competent. Esta documentació demostrarà el compliment dels requisits mínims de les instal·lacions establits en la normativa específica de cada nivell d'ensenyament. La normativa d'aplicació es relaciona en l'apartat “Fonts jurídiques i/o documentals” d'este tràmit. 4.1 Memòria explicativa de la intervenció objecte del projecte per a la sol·licitud d'autorització. 4.2 Relació de tots els espais docents de què consta el centre, indicant les seues superfícies. 4.3 Memòria justificativa del compliment de la normativa en matèria d'accessibilitat per a l'edificació de pública concurrència. 4.4 Pla de SITUACIÓ 4.5 Plànol d'emplaçament, dels edificis de què consta el centre respecte al solar a escala 1/200-500, amb definició dels espais exteriors (pistes poliesportives, zones de jocs diferenciades per nivells educatius o conjuntes, especificant-lo en cada cas, jardineria, aparcaments, magatzems, etc.) 4.6 PLANTES dels edificis que integren la totalitat del centre educatiu a escala 1/100 o 1/200, amb especificació en cada dependència de: Superfície, usos i nivell educatiu. 4.7 ALÇATS de totes les façanes a escala 1/100-200 4.8 SECCIONS de cada edifici que integra el centre educatiu amb especificació de l'altura útil de les dependències a escala 1/100-200. En els plànols d'emplaçament, plantes, alçats i secció, es justificarà el compliment de la normativa d'accessibilitat vigent. Així mateix, s'indicarà en els següents elements, les dimensions i paràmetres exigits en la citada normativa (ample, altura, cercles justificatius d'espais de maniobra, pendents en rampes, etc.): a) Accessos a l'edifici des de l'exterior b) Corredors c) Rampes d) Ascensor e) Escales f) Portes g) Lavabo adaptat h) Vestuaris 5. Només en el cas de centres de nova creació: SOL·LICITUD D'ALTA USUARI D'ITACA, disponible en l'apartat "Formularis" CONTINUACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "SEGONA FASE" 1. SOL·LICITUD d'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament d'un centre docent privat (2a fase), utilitzant el formulari associat a este tràmit. 2. DOCUMENTACIÓ 2.1 RELACIÓ DEL PROFESSORAT de què disposarà el centre per cada curs, en el moment de l'inici de la seua activitat, amb indicació de les seues titulacions que li habiliten per a exercir i justificació documental (en defecte d'això, compromís d'aportar esta relació abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la seua Direcció Territorial). 2.2 CERTIFICAT que es reunixen les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat, de seguretat i compliment de la normativa vigent emés per tècnic competent. 2.3 Només per a centres que impartisquen formació professional: CONVENIS necessaris per a la impartició del mòdul de formació en CENTRES DE TREBALL (en defecte d'això, compromís d'aportar els convenis abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la seua Direcció Territorial 2.4 Només en el cas que s'hagen efectuat obres: LLICÈNCIA D'OBRES atorgada per l'Administració Local. Si les obres foren majors: CERTIFICAT FINAL D'OBRA emés pel director facultatiu.

Presentació

Presentació

Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en este cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet.

 

Podran dirigir-se de manera presencial:

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'este tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar el nom d'este tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, emplenar-los, firmar-los, si és el cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i tindre'ls preparats en el seu ordinador per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) -Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit -Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp SOL·LICITUD: Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament o de modificació d'esta, en centres docents de titularitat privada (centres privats) per a fP/ERE -Especifique la matèria objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents privats" -Indique l'àmbit geogràfic: "servicis centrals". c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

INICIACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "PRIMERA FASE" 1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents. 2. El Servici d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius sol·licitarà el preceptiu informe tècnic del Servici d'Infraestructures Educatives de la DG d'Infraestructures Educatives. 3. Els informes tècnics amb sentit desfavorable a la sol·licitud, es notificaran per a esmenar les deficiències o presentar desistiment per part de l'interessat. 4. Si el sentit de l'informe tècnic és favorable, la Direcció General de Centres Docents emetrà informe favorable respecte a la proposta d'instal·lacions i ús educatiu, que enviarà a la Direcció Territorial competent. 5. Esta fase finalitzarà amb la notificació a la persona interessada de l'emissió d'informe favorable o desfavorable d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais, o en defecte d'això, amb l'arxivament de l'expedient per caducitat o desistiment. CONTINUACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "SEGONA FASE" Notificat l'informe favorable d'aprovació de la proposta sol·licitada, i executades les obres d'acord amb els plans visats per l'Administració, se seguiran els següents passos. 1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Secció de Centres Docents de la Direcció Territorial de la seua província. 2. La Unitat Tècnica de Construccions inspeccionarà les instal·lacions comprovant que s'ajusten a la documentació tècnica aportada i visada pel Servici d'Infraestructures Educatives, i emetrà el corresponent informe. 3. La Inspecció d'Educació valorarà l'adequació de les titulacions del personal docent als ensenyaments l'autorització dels quals se sol·licita, emetent informe sobre aquest tema. 4. A la vista dels informes favorables de la Unitat Tècnica de Construccions i de la Inspecció Educativa, la Direcció Territorial elevarà la proposta de resolució a la Direcció General de Centres Docents. 5. La Direcció General de Centres Docents emetrà informe-proposta d'autorització o de modificació davant la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa o persona en qui delegue. 6. La resolució per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament o per la qual es modifica l'autorització, s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, es notificarà a l'interessat i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa