Detall de Procediment

ECOPDE 2022. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2022.

Codi SIA:: 2887763
Codi GVA:: 22600
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-06-2022
20-09-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació a jornada completa, durant almenys vint-i-quatre mesos, de les persones desocupades que pertanguen a algun dels col·lectius següents: Persones desfavorides: a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs. b) Joves entre 16 i 24 anys. c) Persones majors de 50 anys. Persones molt desfavorides: a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs. b) Joves entre 16 i 24 anys i persones majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs.

Observacions

Observacions

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions han de pertànyer en el moment de la seua contractació al col·lectiu de "persones desfavorides" o al col·lectiu de "persones molt desfavorides".

Requisits

Requisits

Resultarà objecte de subvenció la contractació ininterrompuda durant almenys vint-i-quatre mesos (mitjançant un o diversos contractes), a jornada completa, de les persones desocupades pertanyents al col·lectiu de persones desfavorides o al col·lectiu de persones molt desfavorides. En el cas de les persones amb diversitat funcional severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada d'almenys 15 hores setmanals. Les persones destinatàries finals han d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació (en el supòsit de pròrrogues de contractes temporals i en el supòsit de conversió a indefinit de contractes temporals, aquest requisit s'ha de complir en el moment del contracte inicial que es prorroga o que es converteix a indefinit). No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s'inicia la relació laboral. Condicions: 1. Les sol·licituds que es presenten han d'incloure almenys 20 contractes subvencionables. 2. Les contractacions hauran d'haver-se iniciat a partir de l'1 de gener de 2022. 3. La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els 12 mesos anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haja quedat vacant arran de la dimissió del treballador, de la seua discapacitat, de la seua jubilació per motius d'edat, de la reducció voluntària del temps de treball o del seu acomiadament disciplinari procedent i no de resultes del seu acomiadament. 4. Per a resultar subvencionables, els contractes temporals o les seues pròrrogues han de reflectir que la contractació s'estendrà almenys durant vint-i-quatre mesos o transformar-se en indefinits abans de presentar la sol·licitud. Exclusions: Queden exclosos de subvenció els supòsits següents: a) Contractes o modalitats contractuals que tinguen un període de prova igual o superior a 6 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar. * Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals. c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els 6 mesos previs a la contractació. d) Contractacions realitzades per empreses multiserveis i empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis. e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagen sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació. f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria laboral, prevenció de riscos laborals o Seguretat Social. g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors. h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet. i) Sol·licituds que no incloguen almenys 20 contractes subvencionables. Incompatibilitats: Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquestes subvencions resulten incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries: a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la corresponent declaració responsable. b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot quan no tinguen personalitat jurídica, puguen realitzar les actuacions subvencionables. c) Les persones treballadores autònomes. d) Les entitats sense ànim de lucre. e) Els centres especials d'ocupació (CEO). f) Les empreses d'inserció (EI).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 6/2019, de 24 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desafavorits. (DOGV 30.04.2019)
  • ORDRE 3/2021, d'11 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al manteniment de l'ocupació a la Comunitat Valenciana, que modifica (la seua disposició final segona) l'Ordre 6/2019 (DOGV 15.06.2021).
  • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits (DOGV núm. 9361, de 14.06.2022).
  • Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 el Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits (DOGV 9363, de 16/06/2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 20 de setembre de 2022 (DOGV núm. 9363, de 16/06/2022)

Formularis documentació

Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent: a) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). b) Declaració responsable del fet que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió (inclosa en el model normalitzat annex I disponible en la web de l'ajuda). c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció a aquesta obligació (inclosa en el model normalitzat annex I disponible en la web de l'ajuda). d) Declaració responsable del compliment del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny (inclosa en el model normalitzat annex I disponible en la web de l'ajuda). e) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). f) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els 12 mesos anteriors a la subscripció del contracte. g) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en el període comprés entre els 12 mesos previs a la contractació i el dia de la contractació de les persones contractades. h) Contractes de treball que donen lloc a la subvenció. Els contractes temporals o les seues pròrrogues han de reflectir que la contractació s'estendrà almenys durant vint-i-quatre mesos; els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. Llevat que conste l'oposició expressa de l'entitat sol·licitant (i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent: a) Comunicació al Servei d'Ocupació dels contractes de treball subvencionables. b) Alta en la Seguretat Social de les persones contractades. c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. d) Acreditació de l'edat i que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en l'Espai Labora fins a la seua contractació. e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 6/2019.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida) efectuada per les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) s'ha de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOPDE 2022. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2022". En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat. Qualsevol sol·licitud que es presente seguint un procediment diferent del que es descriu ací serà inadmesa.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. En cada direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat que emetrà periòdicament informes en què es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i de la resta de documentació exigida per la convocatòria). En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció, en primer lloc, per la contractació del nombre més alt de persones amb diversitat funcional (prioritzades al seu torn en funció del grau de discapacitat més alt); en segon lloc, per la contractació del nombre més alt de dones; en tercer lloc, per la contractació del nombre més alt de persones molt desfavorides i, en defecte d'això, de persones desfavorides; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent. La notificació de les resolucions i els actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per a la qual cosa el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A aquesta fi, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, en què s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la seu electrònica esmentada. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la notificació es considere plenament vàlida.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteri de valoració de les sol·licituds: La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i de la resta de documentació exigida per la convocatòria). En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció, en primer lloc, per la contractació del nombre més alt de persones amb diversitat funcional (prioritzades al seu torn en funció del grau de discapacitat més alt); en segon lloc, per la contractació del nombre més alt de dones; en tercer lloc, per la contractació del nombre més alt de persones molt desfavorides i, en defecte d'això, de persones desfavorides; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. En cada direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat que emetrà periòdicament informes en què es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, són obligacions de les entitats beneficiàries: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. Els contractes temporals o les seues pròrrogues han de reflectir que la contractació s'estendrà almenys durant vint-i-quatre mesos; els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no pot disminuir la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la discapacitat sobrevinguda, la mort, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. S'entendrà complida aquesta condició si la plantilla mitjana de l'informe indicat a continuació és igual o superior a la plantilla mitjana del període comprés entre els dotze mesos previs a la contractació i el dia de la contractació. d) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment. e) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions relacionades amb les subvencions concedides que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. f) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests. h) Comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual haurà d'aportar-se a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra d d'aquest article, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada. i) Complir les següents obligacions de transparència i en matèria de publicitat activa, de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 de la Llei general de subvencions i altra legislació aplicable: 1) Les entitats privades han de complir les obligacions de publicitat activa que recull el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan: a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros. b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana de l'article 3 de la Llei 1/2022 en una quantia superior a 50.000 euros. c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros. En particular, s'han de publicar en els termes que preveuen els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013, la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 d'aquesta. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP - transparència entitats privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep. Aquesta informació s'ha de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantindre's publicada durant almenys quatre anys naturals. 2. Sense perjudici de les obligacions que preveu l'apartat anterior, tots els beneficiaris de la subvenció hauran de fer la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol mena que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es faça de l'activitat subvencionada. . j) Aportar en el termini indicat en la lletra d d'aquest article una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

Observacions

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació (en el cas de persones amb diversitat funcional o de dones, el percentatge s'eleva al 50 %) per: a) 12 mesos, en el cas de persones treballadores desfavorides: 6.300 euros; si concorre addicionalment la condició de dona o diversitat funcional, 7.000 euros. b) 24 mesos en el cas de persones molt desfavorides: 12.600 euros; si concorre addicionalment la condició de dona o diversitat funcional, 14.000 euros. Els contractes d'almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda. La liquidació de les ajudes es farà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i les condicions establides, i s'entregarà en una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en els supòsits d'extinció de la relació laboral de la persona treballadora abans de completar el període de manteniment exigit (exceptuant el que es disposa per a la substitució) o de disminució de la plantilla mitjana de l'empresa durant aquest període, llevat que en aquest últim cas la situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora, cas en què no serà procedent el reintegrament ni tan sols parcial. En cas que l'entitat beneficiària no substituïra la persona contractada, s'aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l'ajuda concedida en funció del temps de manteniment que falte per completar, si l'extinció de la relació laboral de la persona contractada amb l'entitat beneficiària s'haguera produït per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment de les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, i la Llei 2/2015, podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.