Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions fixes de tractament de residus no perillosos, així com la seua ampliació, modificació substancial o trasllat (centre gestor de residus no perillosos, G04)

Codi SIA:: 3014264
Codi GVA:: 22758
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 19-05-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar a l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana l'autorització de les instal·lacions fixes (centre gestor) en les quals es vulguen desenvolupar operacions de tractament (valorització i/o eliminació) de residus no perillosos que estiguen situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com l'ampliació, modificació substancial o trasllat d'aquestes.

 

A l'efecte d'aquest procediment, s'entendrà per:

 

- «centre gestor o instal·lació de tractament de residus no perillosos»: unitat tècnica fixa, dins de la qual es duguen a terme una o més de les operacions de tractament enumerades en els annexos II i III de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

 

- «gestor de tractament de residus no perillosos»: persona física o jurídica que realitze operacions de tractament (valorització i/o eliminació) d’aquests residus en un centre gestor.

 

- «ampliació»: la incorporació de nous residus a les operacions i/o processos de tractament ja autoritzats.

 

- «modificació substancial»: la incorporació de noves operacions de tractament i/o processos a l'autorització ja concedida, així com l'increment de la capacitat de tractament de qualsevol de les operacions i/o processos de tractament autoritzats.

 

Queden exemptes del règim d'autorització que preveu aquest procediment les instal·lacions o parts d'aquestes utilitzades per a la investigació, el desenvolupament i l’experimentació de nous tractaments de residus situades a la Comunitat Valenciana. Tot i això, amb caràcter previ a la realització d'aquestes activitats, s'informarà d’aquestes a l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana mitjançant una declaració responsable, en la qual s'indique el tractament, el tipus i la quantitat de residu i el temps estimat d'aquesta activitat.

 

Observacions

Observacions

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius equivalents prèvia inspecció favorable per part de l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana.

 

- La informació de l'autorització s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, dependent del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 63 de la Llei 7/2022.

 

- La transmissió de les autoritzacions estarà subjecta a inspecció prèvia i comprovació, per l'autoritat competent, del fet que les persones físiques o jurídiques que duran a terme les operacions de tractament de residus i les instal·lacions en què aquelles es realitzen compleixen amb el que regula l’esmentada Llei 7/2022 i les seues normes de desplegament. Si es troba en aquest supòsit, no haurà de seguir aquest procediment, sinó el procediment administratiu específic per a això, que es troba en l’enllaç següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?idioma=ES&id_proc=2200

 

Requisits

Requisits

Les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització de la instal·lació com a centre gestor de residus no perillosos han de ser les titulars de la instal·lació.

 

Respecte de les persones físiques o jurídiques que vulguen fer les operacions de tractament en la instal·lació esmentada —tant si són titulars de la instal·lació com si no—, hauran de disposar de l'autorització, concedida per l'autoritat competent de la comunitat autònoma on tinguen la seua seu social, que les habilita per a desenvolupar les corresponents operacions de tractament.

 

En aquest sentit, en l'apartat E de la sol·licitud d'autorització de la instal·lació, s'ha d’indicar la persona física o jurídica que realitzarà les operacions de tractament en la instal·lació. En el cas dels gestors de tractament la seu social dels quals es trobe en una comunitat autònoma diferent de la valenciana, s'haurà d'aportar la còpia de la resolució d'autorització de gestor de tractament.

 

Si la persona física o jurídica que realitzarà les operacions de tractament té seu o domicili social a la Comunitat Valenciana i no disposa d'autorització de gestor de tractament, haurà de sol·licitar-la a l'autoritat competent d'aquesta comunitat autònoma a través del següent enllaç:

 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16562

 

En els casos en els quals la persona física o jurídica que sol·licite l'autorització per a fer operacions de tractament de residus siga titular de la instal·lació on es desenvoluparan aquestes operacions, l'autoritat competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana podrà concedir una autorització única que comprenga la de la instal·lació i la de gestor de tractament només quan el domicili o la seu social del gestor de tractament i la seua instal·lació se situen a la Comunitat Valenciana, segons el que preveu l'article 33.3. de la Llei 7/2022.

 

NO S’HA D'UTILITZAR AQUEST TRÀMIT PER A SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN LES QUALS NOMÉS ES FA L'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS NO PERILLOSOS EN L'ÀMBIT DE LA RECOLLIDA AMB CARÀCTER PROFESSIONAL, la qual s’ha de sol·licitar mitjançant el procediment específic disponible en la pàgina web de la Conselleria.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres gestors o instal·lacions fixes de tractament de residus no perillosos.

 

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l’any.

Formularis documentació

1) Imprés de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions fixes de tractament de residus no perillosos, segons model normalitzat. 2) Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signant de la sol·licitud, llevat que aquesta representació estiga inscrita formalment en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). 3) Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l’article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. 4) Certificat de compatibilitat urbanística. 5) En el cas de gestors de tractament amb la seu social en una comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana, còpia de la resolució d'autorització de gestor de tractament de residus. 6) Projecte de la instal·lació (en format PDF), subscrit per tècnic competent, amb la descripció detallada de la instal·lació i del lloc on es duran a terme les operacions de tractament i, en particular: - Ubicació de la instal·lació on es duran a terme les operacions de tractament de residus, identificada mitjançant l'adreça postal i les coordenades geogràfiques, definides segons el Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya (sistema de referència ETRS89). - Referència cadastral i plans de localització (escala 1.50.000). - Descripció detallada de les infraestructures i els equipaments: dimensions i superfícies (totals i parcials); característiques constructives de les naus i les soleres; zonificació de les activitats; llista dels equipaments disponibles i descripció de les seues característiques tècniques (bàscula, maquinària, equips, laboratori, cisalla, compactadora, etc.); disposició dels equipaments en la instal·lació; característiques de l'emmagatzematge dels residus (diferenciant entre l'emmagatzematge previ al tractament, l'emmagatzematge del residu tractat i l'emmagatzematge dels residus sotmesos a les operacions R13/D15); mesures de seguretat adoptades; sistemes de contenció i recollida de vessaments; condicions de ventilació i il·luminació; càrrega tèrmica, etc. Totes les instal·lacions han de disposar d'una bàscula que permeta portar un control del balanç de masses (entrades de residus i eixides de residus i/o productes). Les característiques de la bàscula (tipologia, dimensions, capacitat i rang de pesatge) han de ser concordes amb la capacitat de tractament sol·licitada. - Descripció detallada de cada un dels processos identificats mitjançant les operacions de tractament de residus que es duran a terme en la instal·lació, segons la codificació que estableixen els annexos II i III de la Llei 7/2022. S'hi han d’identificar les diferents fases que conformen cada una de les operacions de tractament, la duració de cada cicle de procés, règim de treball (hores/dia i dies/any), etc. A aquest efecte, es tindran en compte les exigències particulars que establisquen les normes reglamentàries que regulen la gestió de fluxos específics de residus (com ara, residus d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors, residus de construcció i demolició, pneumàtics al final de la seua vida útil, etc.). - Tipus de residus no perillosos que puguen tractar-se per a cada una de les operacions de tractament, identificats mitjançant els codis LER (segons la Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014) i/o els codis LER-RAEE identificats en el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, i les seues modificacions). - Capacitat de tractament (tones/hora i tones/any) de cada un dels processos que es durà a terme. En aquest sentit, s’hauran de justificar els càlculs realitzats per a determinar la capacitat de tractament pretesa, tenint en compte les dimensions de les zones destinades a la recepció de residus, al tractament i a l'emmagatzematge posttractament, així com el règim de treball de la instal·lació i el nombre d'operaris. - Per a cada una de les operacions de tractament que es realitzaran, s'especificaran els tipus de residus identificats mitjançant els codis LER i/o LER-RAEE i les capacitats d'emmagatzematge de residus previ al tractament i d'emmagatzematge del residu tractat (en tones), amb la justificació dels càlculs realitzats (superfícies, altures, densitats, etc.). - En el cas que en la instal·lació es facen les operacions R13/D15, tipus de residus que puguen emmagatzemar-se identificats mitjançant els codis LER. Així mateix, s’haurà d'indicar la capacitat d'emmagatzematge de la instal·lació (tones) i capacitat de tractament (tones/any). En aquest sentit, s’hauran de justificar els càlculs realitzats per a determinar les capacitats preteses, tenint en compte les superfícies de les zones destinades a la recepció i a l'emmagatzematge, els sistemes i formats d'emmagatzematge, les densitats dels residus, així com la duració dels cicles d'emmagatzematge. - Plànols a escala 1:500, amb la corresponent llegenda explicativa, de la instal·lació que justifiquen la capacitat màxima declarada de tractament i emmagatzematge. (Vegeu l’exemple de l'annex VI en impresos associats.) • Plànol de distribució de la instal·lació. • Plànols de detall de la zona de tractament, de la zona d'emmagatzematge previ al tractament i posttractament. En el cas dels residus per als quals només es realitzarà una operació R13/D15, pla de detall de la zona d'emmagatzematge. - Qualsevol altra exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que resulten aplicables a la sol·licitud (per exemple, residus d'aparells elèctrics i electrònics, residus de construcció i demolició, piles, acumuladors i bateries, etc.) 7) Resolució de l'avaluació d'impacte ambiental emesa per l'òrgan ambiental competent, quan així ho exigisca la normativa estatal o autonòmica aplicable sobre avaluació d'impacte ambiental. 8) ANNEX I - CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ. 9) ANNEX II - TRACTAMENT DE RESIDUS NO PERILLOSOS PER PROCÉS. 10) ANNEX III - EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS NO PERILLOSOS SOTMESOS A R13/D15 11) En les instal·lacions de tractament de RAEE, s'haurà d'aportar, a més: - ANNEX IV - TRACTAMENT ESPECÍFIC DE RAEE NO PERILLOSOS. - Projecte de prova o assaig (per cada tractament específic que es realitze G.1, G.6, G.7), en el qual es justifique el compliment dels objectius mínims de reciclatge i valorització que estableix l'annex XIV.A de l'RD 110/2015. Revisada la documentació, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental emetrà una resolució provisional per a les instal·lacions que no disposen d'autorització per a gestionar RAEE, amb la finalitat que es puga realitzar la prova o assaig. - Informe dels resultats de la/les prova/oves o assaig/ajos emesos per una OCA (organització col·laboradora de l'administració) que dispose d'acreditació segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. En aquest informe, es recolliran, a més dels resultats de les diferents proves (tantes com tractaments específics es realitzen), les conclusions en les quals quede reflectit si la instal·lació compleix amb els objectius mínims de reciclatge i valorització que estableix l'annex XIV.A de l'RD 110/2015. - ANNEX V – EMMAGATZEMATGE DE RAEE NO PERILLOSOS SOTMESOS A R13/D15

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: taxa per serveis administratius d?intervenció ambiental

Tipus de taxa: (9756) autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus.

Tipus de tarifa: autorització, ampliació o modificació substancial tractament residus no sotmesos a AAI (311,84 euros)

 

A. Obtenció del formulari a través de SARA:

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se sol·liciten i feu clic en el botó "Generar imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".

3. Una pantalla mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l?apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

Vegeu l?enllaç «Generació de taxes de medi ambient»

 

B. Pagament

1. A través del pagament telemàtic genèric.

Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran fer el pagament telemàticament.

Vegeu l?enllaç ?Pagament telemàtic genèric?.

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

3. En oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

Vegeu en enllaços: "Formes de pagament i entitats col·laboradores".

Presentació

Presentació

Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Es presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: https://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=22758. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), tots dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/es/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve-signatura per a les persones físiques. Atés que els sol·licitants d'aquest tràmit (persones físiques o jurídiques) estan obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, si la sol·licitud es realitza de manera presencial, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida. - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l’Administració considerara necessària l’ampliació de dades, es requerirà a l’interessat que ho esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Una vegada comprovada la suficiència i l’adequació de la documentació presentada, i prèvia visita de comprovació de la instal·lació, l’autoritat competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es concedisca l’autorització, i procedirà a la seua inscripció en el Registre general de gestors autoritzats de residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en les llistes de gestors de la pàgina web de la Conselleria a efectes informatius. - D'acord amb l'article 33.12 de la Llei 7/2022, el termini màxim establit per a dictar i notificar la resolució que pose fi al procediment d'autorització serà de 10 mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat la resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 19-05-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació d’al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

1) En el cas en què el titular de la instal·lació de tractament de residus no realitze les operacions de tractament de residus en la instal·lació, haurà de comunicar a l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana la identitat del gestor de tractament, així com qualsevol modificació que es produïsca en aquest aspecte. 2) Els gestors de tractament que operen en les instal·lacions de tractament de residus han de complir el règim d'obligacions que preveu l'article 23 de la Llei 7/2022 i la normativa de desplegament reglamentari i, en particular: - Disposar d'un arxiu electrònic en què es recullen, per ordre cronològic, la quantitat, la naturalesa i l’origen del residu generat i la quantitat de productes, materials o substàncies, i residus resultants de la preparació per a la reutilització, del reciclatge, d'altres operacions de valorització i d'operacions d'eliminació, i, quan siga procedent, s'inscriurà també la destinació, la freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament previst del residu resultant, així com la destinació de productes, materials i substàncies. Les inscripcions de l’arxiu cronològic es realitzaran, quan siga aplicable, per cadascuna de les operacions de tractament autoritzades de conformitat amb els annexos II i III. Per al supòsit de tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), el contingut mínim de l'arxiu serà el que estableix l'annex XI de l’RD 110/2015. Es guardarà la informació de l'arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys, i estarà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control. - Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades, els gestors que realitzen operacions de tractament de residus han d’enviar una memòria resum de la informació que conté l'arxiu cronològic, si és el cas, per cada una de les instal·lacions on operen i el desglossament de la informació per cada operació de tractament autoritzada amb, almenys, el contingut que figura en l'annex XV de la Llei 7/2022, a l'autoritat competent de la comunitat autònoma en la qual estiga situada la instal·lació. Per al supòsit de tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), el contingut mínim de la memòria serà el que figura en l'annex XII de l’RD 110/2015. 3) Quan cesse l'activitat de tractament de residus en la instal·lació, el titular d'aquesta haurà de presentar una declaració responsable davant de l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de donar de baixa l'autorització en el Registre general de gestors autoritzats de residus de la Comunitat Valenciana i en el Registre de producció i gestió de residus.

Observacions

Observacions

La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l’òrgan superior jeràrquic al que la va dictar en el termini d’un mes, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l’òrgan superior jeràrquic al que la va dictar en el termini d’un mes, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

El ejercicio de una actividad de gestión de residuos sin la preceptiva autorización, o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, constituyen infracciones graves o muy graves, y podrán dar lugar a la imposición de sanciones, según se establece en el artículo 108 y siguientes de la Ley 7/2022.