Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes de minimis destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca CIRIL

Codi SIA:: 2897744
Codi GVA:: 22880
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 27-09-2022
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar a les OPFH titulars de centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca CIRIL la sol·licitud de les ajudes per a pal·liar les pèrdues importants de facturació derivades de l'esmentat fenomen climatològic.

Requisits

Requisits

a) Que es troben reconegudes per a alguna de les categories de reconeixement que estableix l'annex III del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, que incloguen algun dels productes dels sectors de fruita de pinyol, fruita de llavor i/o fruita seca.

 

b) Que tinguen efectius productius a les comarques que recull l'annex o estiguen afectades per lliuraments de tercers procedents d'aquestes comarques.

 

c) Que acrediten haver patit una pèrdua en 2022 superior al 30 % del valor de producció comercialitzada, incloent-hi les produccions de tercers respecte a la mitjana de l'últim quinquenni 2017-2021, calculada segons l'apartat 3 d'aquest article.

 

d) Així mateix, els beneficiaris han de complir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar-ho OPFH titulars de centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca CIRIL.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
 • Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades, es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant a les sancions que han d'aplicar-se en aquests sectors i es modifica el Reglament d'execució (UE) núm. 543/2011, de la Comissió.
 • Reglament d'execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades.
 • Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.
 • Reial decret 749/2022, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals de minimis destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril.
 • Resolució de 22 de setembre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril.
 • Extracte de la Resolució de 22 de setembre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes destinades a les centrals de condicionament de fruita afectada per les gelades associades a la borrasca Ciril.
 • Resolució de 21 de febrer de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es concedeixen ajudes destinades a les organitzacions de productors de fuites i hortalisses titulars de centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril a la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 9544 / 01.03.2023).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria de les ajudes en el DOGV i fins al 30 de setembre inclòs (DOGV núm. 9435, de 26.09.2022).

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet següent: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22880 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). Quan les persones interessades necessiten donar d'alta o modificar un compte bancari per a la percepció de les ajudes convocades, aquesta actuació es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648), si bé estan obligats a fer-ho els subjectes que preveu l'article 6 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa