Detall de Procediment

Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyaments no formal de música, dependents d'entitats locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. (Sol·licitud, Esmena, Al·legacions, Justificació, Desestiment, Renúncia i Recurs)

Codi SIA:: 210567
Codi GVA:: 230
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-03-2024
02-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música, per a afavorir al sosteniment de l'activitat escolar, contribuint al seu finançament.

 

Les despeses subvencionables són els derivats de l'activitat docent i les despeses ordinàries de funcionament necessaris per a dur a terme l'activitat escolar del curs 2023-2024.

Requisits

Requisits

Les entitats sol·licitants han de complir els següents requisits:

 

a) No estar incurses en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

b) Constar com a titular de l'escola en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

 

c) Planificar l'activitat escolar conforme a la finalitat i condicions d'organització i funcionament que aquestes escoles tenen d'acord amb la normativa vigent que les regula.

 

d) Haver iniciat l'activitat escolar i disposar de tot el personal docent donat d'alta no més tard del primer dia hàbil del mes de novembre de l'any natural d'inici del curs escolar de la convocatòria.

 

e) Acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual que consten en el Registre central de delinqüents sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors en el centre educatiu, de conformitat amb l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

 

f) Haver informat terceres persones afectades de la comunicació i tractament de les seues dades personals per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats que complisquen els requisits establits en la base cinquena de les bases reguladores d'estes, continguts en l'annex de l'Orde 43/2021, de 9 de desembre, que siguen titulars de:

 

a) Escoles de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música.

b) Escoles de Música i Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa.

c) Escoles de Música i Arts Escèniques: imparteixen, a més d'ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 15 de març al 02 d'abril de 2024. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

 

Serà l'última sol·licitud presentada dins del termini l'única que es considerarà vàlida.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9809, de 14/03/2024.

Formularis documentació

Documentació que cal aportar i que s'adjunta durant la tramitació de la sol·licitud: En la tramitació telemàtica les entitats sol·licitants hauran d'aportar la documentació que s'indica en l'apartat de formularis, disponible a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=230 a) Annex IV. Relació nominal de l'alumnat matriculat en el curs 2023-2024, on haurà de figurar el DNI o *NIA, ensenyament, especialitat, edat i aportació anual d'este alumne/a. b) Annex V. Extracte de la Programació General Anual (PGA). c) Annex VI. Dades de baremació i pressupost de despeses ordinàries de funcionament. Les entitats privades que compartisquen infraestructures amb altres tipus d'ofertes socioculturals o educatives hauran de certificar en l'apartat C, quina part és la imputable a les despeses de l'escola. d) Annex VII. Horari individual del personal docent. Es deurà també aportar la següent documentació acreditativa del personal docent: - Contracte d'alta del curs 2023-2024 on figure les hores contractades, les funcions que s'exercixen en el lloc de treball i la data d'inici i finalització. - En el cas de professorat de nova incorporació, còpia de la titulació. - Cursos de formació, si escau. Hauran de correspondre a activitats superades que tinguen per objecte el perfeccionament sobre aspectes científics i didàctics dels mateixos ensenyaments o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, les administracions educatives de les comunitats autònomes, per institucions sense ànim de lucre sempre que estes activitats hagen sigut homologades o reconegudes per les administracions educatives, i també les organitzades per les universitats. A més, han de tindre una duració mínima de 15 hores de formació i haver-se realitzat a partir de l'1 de gener de 2020. Per a valorar el Projecte d'innovació o inclusió educativa , s'haurà de realitzar entorn a algun dels següents temes: a) Formació interna del conjunt del claustre del professorat del centre. b) Coordinació horària i curricular amb els ensenyaments obligatoris. c) Projectes col·laboratius entre institucions. d) Creació de continguts oberts i de lliure distribució. e) Recopilació i revitalització aspectes del patrimoni artístic valencià en el context local o comarcal, i la seua aplicació pràctica i creativa en el centre. f) Inclusió educativa. Les entitats locals que subcontracten l'execució de l'activitat escolar a través d'un tercer mitjançant concessió hauran d'aportar el contracte pel qual es licita este servici.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Per a poder realitzar la sol·licitud i garantir la gestió econòmica de cada expedient, el NIF del sol·licitant i el del titular de l'entitat ha de ser el mateix.

A més de realitzar-se directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

 

2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230&version=amp

 

Les entitats sol·licitants custodiaran una còpia en format PDF de l'el justificant del registre de la sol·licitud.

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria s'atendran través del correu electrònic: sogep@gva.es.

 

La presentació de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya per altres mitjans diferents dels previstos, determinarà l'exclusió d'ofici d'aquesta convocatòria.

 

 

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La comissió de valoració estudiarà les sol·licituds presentades i proposarà l’import de la subvenció d’acord amb el que s’establix en la base desena de les bases reguladores que conté els “Criteris objectius per a determinar la subvenció”.

 

1r. S'assignarà a les escoles d'àmbit supramunicipal un mòdul fix de 2.000 euros. (Hauràn de constar en el Registre de Centres de la Comunitat Valenciana)

 

2n. Amb la dotació restant, es farà un prorrateig que cobrirà fins al 33% de les despeses calculades per a cadascuna de les escoles, sempre que hi haja crèdit disponible per a fer-ho i no se supere el límit subvencionable.

 

3r .Si queda crèdit disponible, es realitzarà un altre prorrateig que cobrirà fins al 50% de les despeses calculades per a cadascuna de les escoles, sempre que hi haja crèdit disponible per a fer-ho i no se supere el límit subvencionable. Per a aquest prorrateig s'estableixen els següents criteris de baremació:

- Fins a 4 punts per la qualitat dels recursos humans que ofereix l'escola.

- Fins a 4 punts per la qualitat de l'oferta formativa.

- Fins a 2 punts per la realització de projectes d'innovació i d'inclusió educativa.

- Fins a 2 punts per escoles en localitats amb el risc de despoblació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Són obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció les següents: - Executar l'activitat escolar d'acord amb la normativa que regule aquestes escoles. - Mantindre la plantilla del personal docent en situació d'alta amb l'entitat beneficiària mentre dure el curs escolar de la convocatòria. -Poder acreditar, si es requereix, en cas de tindre contractat algun docent que a més exercisca com a personal al servei de les administracions públiques, la compatibilitat per a exercir un segon lloc de treball, de conformitat amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. - Conservar, almenys durant quatre anys a comptar des de la data de la presentació de la justificació, els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, en tant pogueren ser objecte de control, sent aquests originals o còpies certificades conformes amb aquests. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació mitjançant el pla de control d'aquestes subvencions a efectuar per l'òrgan concedent amb l'objecte i el destí de l'ajuda concedida. - Comunicar a l'òrgan concedent, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. - Justificar davant l'òrgan concedent, la subvenció en els termes i terminis previstos en la respectiva resolució de concessió. - Reintegrar els fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'article 12 de l'ordre de bases reguladores. - De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 de la Generalitat, les persones jurídiques privades que perceben, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, d'aquesta norma legal, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionats. Totes les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat escolar, incloent el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

Observacions

Observacions

Es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) Potestativament, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) Directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la presentació de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és d'11.300.000,00 euros , que es finançarà amb càrrec als crèdits del capítol IV del programa 422B00, línia pressupostària S0235 dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a presentar la justificació de la subvenció s'estipularà en la resolució de concessió de les subvencions .

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació:
des de: 04-07-2024
fins a: 17-07-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Justificació de la subvenció concedida a les escoles d'ensenyament no formal de música 2024.

Termini

Termini

El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà del 4 al 17 de juliol de 2024.

Observacions

Observacions

La documentació justificativa haurà de contindre els documents que apareixen en l'apartat tercer, punt 3, de la Resolució de 28 de juny de 2024. (DOGV 9884 / 03.07.2024)

Presentació

Presentació