Detall de Procediment

EAUTOP 2023 programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Codi SIA:: 2979514
Codi GVA:: 23170
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(25-01-2023
30-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquesta resolució té per objecte establir les bases i convocar per a l'exercici 2023 el programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”, pel qual es fomenta l'emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament, així com l'emprenedoria verda i digital a la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Observacions

Observacions

Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, enllaç per a omplir el formulari inicial d'indicadors, etc.), es pot consultar la convocatòria EAUTOP 2023 en l'apartat ajudes foment d'ocupació de la web de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania", en què, a més, tindreu accés, a:

 

- Errors més freqüents quan se sol·licita la subvenció i consells per a evitar-los.

- Instruccions per al compliment de les obligacions de publicitat i transparència.

- Instruccions per a omplir el formulari inicial d'indicadors.

 

Requisits

Requisits

- No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

- No haver resultat beneficiàries les persones treballadores autònomes de l'ajuda EAUTOE 2022 o de l'ajuda EAUTOP 2022.

- No haver mantingut les persones treballadores autònomes ininterrompudament l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de Gener de 2023, encara que inicien una nova activitat.

- Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els qui operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000 del Consell.

La concessió de la subvenció requerirà:

a) Haver iniciat l'activitat autònoma en el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2023. A aquest efecte es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037). En el cas que la persona sol·licitant ja haguera estat constituït

en personal treballador autònom amb anterioritat i, havent sigut baixa, torne a constituir-se en personal treballador autònom, es requerirà que l'activitat autònoma que inicia en el període indicat, siga diferent de la qual realitzava anteriorment, no podent simultanejar-se ambdues i havent d'aportar certificat de l'IAE de 2022 i de 2023 on

figuren les activitats desenvolupades.

b) Mantindre la inscripció en *

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s'inicia l'activitat autònoma.

c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

e) Complir almenys una de les següents condicions:

1) desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2022 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l'Annex;

2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transició digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

f) Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu» (principi «do no significant harm–DNSH»), d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision–CID) i en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 i la seua normativa de desenvolupament.

Aquestes ajudes estan subjectes a "minimis", per la qual cosa:

- per a les activitats que s'emmarquen en la producció primària de productes agrícoles, resultarà d'aplicació el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (*DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 20.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. L'import acumulat de les ajudes de minimis concedides per Espanya a empreses actives en la producció

primària de productes agrícoles durant un període qualsevol de tres exercicis fiscals no excedirà del topall nacional de 592.962.542 euros indicat en l'annex del Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió

- per a la resta d'activitats, resultarà d'aplicació el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa l'import total de les ajudes de minimis

concedides a una única empresa no excedirà de 200.000 euros; no obstant això, si l'activitat consisteix en operacions de transport de mercaderies per carretera aquest límit se situa en 100.000 euros.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries:

a) Les persones que concórreguen en alguna de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Les persones que hagen resultat beneficiàries de l'ajuda EAUTOE 2022 o de l'ajuda EAUTOP 2022.

c) Les persones treballadores autònomes que mantinguen ininterrompudament l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de gener de 2023, encara que inicien una nova activitat.

 

Queden excloses les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000, del Consell.

 

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

S'iniciarà el dia 25 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de juny de 2023. (DOGV núm. 9569, de 05/04/2023).

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d’un representant, l’acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària: en el cas que siga un nou compte bancari, haurà de comunicar-lo, preferentment de manera telemàtica a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), sense perjudici de poder adjuntar el model normalitzat (07000) disponible en la web de l'ajuda. c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits que estableix la normativa sobre ajudes de minimis (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció). d) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat (inclosa en el model de sol·licitud de la subvenció). e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons models normalitzats (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció). f) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera i, si és el cas, que contribuirà a la transició ecològica i digital, amb la justificació de qualsevol d'aquestes circumstàncies (que haurà d'incloure com a annex la fitxa resum disponible en la web de Labora). g) Declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació. h) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d'exercents s'ha d’acreditar mitjançant un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el Cens d'obligats tributaris. i) Declaració responsable d'adequació al principi de «no causar perjudici significatiu» (principi «do no significant harm-DNSH»), d'acord amb l'article 2.6 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, segons model normalitzat. Aquesta declaració se subjectarà a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», segons la Comunicació de la Comissió Europea (2021/C 58/01), en format normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). j) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors, que s’haurà d'aportar signat per la persona sol·licitant (en la web de Labora relativa a l'ajuda EAUTOP 2023 està disponible l'enllaç per a procedir a omplir aquest formulari i el justificant que es generarà després d’omplir-ho és el que cal aportar signat per la persona sol·licitant). Llevat que conste l’oposició expressa de la persona sol·licitant (cas en què haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant. b) Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social. c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. d) Inscripció en Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. e) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant. f) Qualsevol altra dada que puga resultar exigible, d'acord amb la normativa europea aplicable. g) Certificats tributaris d'IAE de 2022 i de 2023 en què figuren les activitats desenvolupades. La sol·licitud, els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions i l'enllaç per a omplir el formulari inicial d'indicadors (una vegada omplit es generarà un justificant, que s’haurà d'aportar signat per la persona sol·licitant) es troben disponibles en la web de Labora (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio-2023), en l'enllaç EAUTOP 2023.

Presentació

Presentació

Presencial

La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc seté) s’ha de presentar, preferentment, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “EAUTOP 2023, subvencions destinades a fomentar nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”.

 

En la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania" estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l’esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).

 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

 

 

Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Si la sol·licitud la presenta telemàticament un representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

 

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l’imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'Ocupació de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 4. L’òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l’aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de Labora del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe. 7. L’òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 8. En vista de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l’òrgan concedent. 9. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional (prioritzades segons el grau de discapacitat més alt); en defecte d'això, per dones (prioritzant, per aquest ordre, les dones víctimes de violència de gènere, de violència sexual i de tràfic de persones). Si, després d’aplicar aquests criteris l’empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d’aquesta manera tampoc es resolguera l’empat, en funció del número d’expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. Les direccions territorials de Labora duran a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l’article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent fins 6 mesos després de la data d'efectes de l'alta en aquest règim, i es podran integrar durant aquest període en les estructures a què fa referència el punt 3 del resolc tercer. b) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen aquesta concessió. c) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Per a donar complir qualsevol requeriment de documentació, aquesta s’haurà d'aportar a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp), que està disponible en la web de l'ajuda. d) Comunicar a Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. e) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Mecanisme de recuperació i resiliència, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un període de tres anys a partir del pagament del saldo, tal com defineix l'article 132 del Reglament financer al qual es remet l'article 22.2.f del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència. f) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Mecanisme de recuperació i resiliència, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació, comunicació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Entre aquestes normes, cal destacar que els perceptors d'aquests fons han de fer esment a l'origen d'aquest finançament i vetlar per donar-li visibilitat, fins i tot, quan siga procedent, mitjançant l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat que indique «Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU». g) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 de la Llei general de subvencions: 1. Totes les persones beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es faça de l'activitat subvencionada. 2. Les persones beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment de les obligacions que preveu la llei de transparència que aquesta requerisca, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que aquest s’haja atés, l’òrgan que ha realitzat el requeriment podrà acordar, amb un advertiment i una audiència previs a l’interessat, la imposició de multes coercitives en els termes que preveu l’article 5 de la Llei 1/2022. h) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior. Aquesta aportació de documentació haurà de realitzar-se a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp), que està disponible en la web de l'ajuda.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els mateixos termes, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària. La liquidació de les ajudes es farà una vegada s’hagen justificat les condicions establides i s’entregarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l’existència de crèdit suficient.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l’endemà de l’entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s’haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent. La persona titular de la Direcció General de Labora o l’òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.