Detall de Procediment

Tràmit per a participar en el procediment de constitució de borses extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Codi SIA:: 2971493
Codi GVA:: 23189
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-02-2023
23-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tràmit per a l'emplenament de dades, acreditació de requisits, i registre de la sol·licitud de participació en el procediment de constitució de borses extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Observacions

Observacions

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'administració en el moment en què s'haja completat tot el procés telemàtic. No seran admeses i, conseqüentment, quedaran excloses del procediment aquelles persones que, no hagen registrat la sol·licitud electrònicament. Les persones aspirants hauran de guardar el justificant de registre generat, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.

 

Aquelles sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica es consideraran no presentades en termini.

 

No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una borsa. En aquest cas, s'hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre de borses a les quals s'opte. Si es presenta més d'una sol·licitud per borsa, únicament serà vàlida l'última presentada.

 

La sol·licitud s'emplenarà d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de la present resolució.

 

El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presente. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni es podran considerar lesionats els seus interessos i drets per aquest motiu.

 

L'Administració podrà requerir les persones interessades en qualsevol moment perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.

 

Les persones aspirants que s'acullen a les situacions que es detallen a continuació hauran d'aportar la documentació justificativa d'aquesta situació tal com es detalla tot seguit:

 

- Les persones participants que desitgen ser tractades durant el procediment d'accés amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, hauran d'aportar, en el tràmit telemàtic, còpia de la targeta expedida pels òrgans competents.

 

- Les persones participants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, hauran d'aportar, en el tràmit telemàtic, algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà participar tot el personal que complisca els requisits de la base primera de la resolució de 7 de febrer de 2023 de la directora General de Personal Docent, per què es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel què s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
  • Resolució de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments de formació professional inicial, els ensenyaments artístics i ensenyaments d'idiomes, amb la finalitat de proveir els llocs de treball que es generen en centres dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  • RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2023 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

 

Pels problemes tècnics en la tramitació del dia 22/02/2023 el termini s'àmplia fins al 23/02/2023 fins a les 23.59.

Formularis documentació

Les persones participants en el procediment de constitució de borses extraordinàries hauran d'adjuntar al costat de la sol·licitud telemàtica, els documents que es recullen en l'annex III de la resolució de 7 de febrer de 2023.

Presentació

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponen (Tramitació amb certificat electrònic)

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els qui desitgen participar en el procediment de constitució de borses extraordinàries hauran d'emplenar la sol·licitud telemàtica, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatorias-extraordinarias-bolsas-2022-2023).Les sol·licituds hauran d'emplenar-se, obligatòriament, en seu electrònica i s'utilitzarà qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

 

Les persones interessades a participar en el procediment de constitució de borses extraordinàries hauran de realitzar el següent tràmit:

 

a) Cumplimentació i inscripció en línia del model oficial de sol·licitud.

b) Autorització per a la consulta de les dades d'identitat, dels requisits específics de titulació, de formació pedagògica i didàctica, informació de no haver estat condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i declaració responsable del compliment d'aquests i de la veracitat de la documentació adjunta.

c) Emplenament de la pantalla d'autobaremació.

d) Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits generals i específics de conformitat amb l'annex III.

e) Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats segons l'annex VI.

f) Registre electrònic de la sol·licitud.

 

Segons les condicions declarades en el tràmit telemàtic necessitaran la realització d'un tràmit addicional al d'inscripció. Els casos en què cal emplenar aquest tràmit complementari a la inscripció, es detallen en l'apartat INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Aquest tràmit complementari per si sol, NO SUPOSA la inscripció en el procediment selectiu.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa