Detall de Procediment

Subvencions per a la formació de tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores, per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins de la Component 26 al territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea -NextGeneration EU-

Codi SIA:: 2979619
Codi GVA:: 23214
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-04-2023
08-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sufragar totes aquelles despeses derivades del procés d'ensenyament per a la formació de dones tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores que afavorisca la incorporació de les alumnes en els cursos de tècnic esportiu, tècnic esportiu superior, cursos de formació d'entrenadors i entrenadores de nivell 1, 2 i 3, cicles de Formació Professional de la família professional d'activitat física i esportiva i cursos d'àrbitres i jutgesses.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les dones que complisquen amb els següents requisits:

- Tindre veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud.

- Acreditar que es troba matriculada i cursant els estudis corresponents durant l'any 2023, en qualsevol de les modalitats de cursos contemplades.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud de la subvenció formulada en el document model que figura com a Annex III, les sol·licitants hauran d'aportar necessàriament la següent documentació: a) DNI, en cas de no autoritzar a la seua consulta per part de l'administració. b) Certificat d'empadronament en un municipi de la Comunitat Valenciana, en cas de no autoritzar la seua consulta per part de l'administració. c) Certificat del centre educatiu o de la federació autonòmica o espanyola que organitze el curs que especifique que la persona interessada està matriculada o ha presentat sol·licitud de matrícula en un dels cursos indicats a la convocatòria. d) Dades de domiciliació bancària. Caldrà presentar el justificant de la presentació del tràmit d'alta del compte bancari. No serà necessari si el compte bancari en qüestió ja està donat d'alta en la Generalitat per haver-se presentat en una altra convocatòria. No obstant això, haurà d'indicar-se en la sol·licitud general de subvenció telemàtica el número de compte.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per mitjans electrònics, com s'indica en l'apartat de Sol·licitud, presentació autenticada.

 

Observacions

Observacions

Recursos que procedeixen contra la resolució: Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA a) Cursos de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior impartits per un centre autoritzat i que s'ajusten al que s'estableix en el Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que estableix l'ordenació general dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (BOE de 8 de novembre de 2007) en les modalitats esportives que es relacionen a continuació: Atletisme, Bàsquet, Busseig Esportiu, Handbol, Esports de Muntanya i Escalada, Esports d'Hivern, Esgrima, Espeleologia, Futbol i Futbol Sala, Hípica, Judo i Defensa Personal, Piragüisme, Salvament i Socorrisme i Vela. La quantia de les subvencions per a les alumnes dels cursos de tècnic esportiu superior no podrà ser superior a 1.000 euros ni inferior a 600 euros. Per a les alumnes dels cursos de tècnic esportiu no podrà ser superior a 800 euros ni inferior a 400 euros. b) Cursos de formació d'entrenadors i entrenadores de nivell 1, 2 i 3 del període transitori impartits per federacions esportives espanyoles o autonòmiques d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, en la resta de modalitats esportives sobre les quals no existeix un títol de Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu Superior i que compten amb un pla formatiu publicat en el BOE per resolució del Consell Superior d'Esports, així com els cursos d'entrenador en pilota valenciana desenvolupats conforme al que es disposa en l'Ordre 38/2018, de 20 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV de 27 de novembre de 2018). La quantia de les subvencions per a les alumnes dels cursos de formació d'entrenadors i entrenadores de nivell 3 del període transitori no podrà ser superior a 900 euros ni inferior a 500 euros. La quantia de les subvencions per a les alumnes dels cursos de formació d'entrenadors i entrenadores de nivell 2 del període transitori no podrà ser superior a 800 euros ni inferior a 400 euros. La quantia de les subvencions per a les alumnes dels cursos de formació d'entrenadors i entrenadores de nivell 1 del període transitori no podrà ser superior a 700 euros ni inferior a 300 euros. c) Cicles de Formació Professional de grau mitjà i grau superior de la família professional d'activitat física i esportiva impartits per centres educatius públics i privats. S'inclouen en aquest apartat els títols de Formació Professional de Grau Mitjà de Tècnic en Activitats Eqüestres i Tècnic en Guia en el Medi natural i de Temps Lliure i els títols de Formació Professional de Grau Superior de Tècnic Superior en Condicionament Físic i Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva. La quantia de les subvencions per a les alumnes dels Cicles de Formació Professional de grau superior de la família professional d'activitat física i esportiva no podrà ser superior a 1.000 euros ni inferior a 600 euros i per a les alumnes dels Cicles de Formació Professional de grau mitjà no podrà ser superior a 800 euros ni inferior a 400 euros. d) Cursos d'àrbitres i jutgesses de qualsevol modalitat esportiva reconeguda impartits per federacions esportives espanyoles o autonòmiques. La quantia de les subvencions per a les alumnes d'estos cursos no podrà ser superior a 500 euros ni inferior a 200 euros. PAGAMENT Una vegada resolta la convocatòria i efectuats els tràmits comptables preceptius, el pagament de les quanties s'efectuarà en un únic pagament al compte bancari obert a nom de la beneficiària que s'haja consignat a través del tràmit automatitzat de domiciliació bancària.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.