Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu voluntari de responsabilitat ampliada del productor del productor (SCVRAP)

Codi SIA:: 2982972
Codi GVA:: 23279
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 14-03-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar compliment voluntari a les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor del producte.

Requisits

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per, almenys, dos productors del producte.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor del producte conforme a la definició donada en l'article 3.ac) de la Llei 7/2022.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació prevista en l'annex XIII de la Llei 7/2022.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental Tipus de taxa: (9756) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la normativa estatal sobre residus i sòls contaminats. Tipus de tarifa: Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,95 euros.

Presentació

Presentació

Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del qual la va dictar en el termini d'un mes.

Termini màxim

Termini màxim

Sis (6) mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No