Detall de Procediment

Sol·licitud de reclamació de qualificacions. (Infantil; Primària; ESO; Batxillerat; Formació Professional; Ensenyances elementals i professionals de Música i de Dansa; Ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny; Ensenyances d'idiomes; Ensenyances esportives; Educació de persones adultes)

Codi SIA:: 210570
Codi GVA:: 237
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Exercir el dret de reclamació per les qualificacions obtingudes.

Observacions

Observacions

* ACLARIMENTS, REVISIONS I RECLAMACIONS 1. El principi de col·laboració i enteniment mutu entre el professorat i l'alumnat i les seues famílies serà aplicable, en tot moment, en l'exercici del dret a l'avaluació objectiva. 2. L'alumnat, i els seus representants legals si és menor d'edat, podrà sol·licitar tots els aclariments que consideren oportuns relacionats amb el procés d'aprenentatge, amb les qualificacions o amb les decisions adoptades com a conseqüència del procés d'avaluació. 3. En el cas que els aclariments no siguen suficients per a l'alumnat o els seus representants legals, podran sol·licitar informació més precisa per mitjà de sol·licitud de revisions respecte a les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluació tant parcials com finals de cada curs. A estos efectes, serà susceptible de sol·licitud de revisió qualsevol instrument d'avaluació utilitzat pel professorat, considerant-se com a tal tot aquell document, prova, exercici, treball, registre o una altra informació utilitzats pel professorat per a l'observació sistemàtica i el seguiment de l'alumnat quant al seu procés d'aprenentatge. 4. El professorat facilitarà, a petició de l'alumnat o dels seus representants legals, les informacions de què dispose en els diferents instruments d'avaluació utilitzats. 5. L'alumnat, o bé els seus representants legals si és menor d'edat, podran reclamar les qualificacions obtingudes i les decisions de promoció o obtenció del títol o certificat acadèmic que corresponga, sempre que dispose de raons justificades per a això. 6. Respecte a l'apartat anterior, podran ser objecte de reclamació: a) La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació i qualificació establits en la programació didàctica i/o en la normativa vigent. Estes reclamacions es podran efectuar en relació amb les qualificacions: 1. De caràcter ordinari, que seran els resultats parcials de l'avaluació donats per l'equip docent durant el curs escolar, i en quedarà constància en actes o altres documents d'avaluació. 2. De caràcter final, que seran els resultats finals de l'avaluació en un curs escolar, dels que es poden derivar decisions relatives a la promoció, certificació o titulació, o en una prova conduent a una titulació, a un certificat o a l'accés a unes determinades ensenyances no universitàries. b) La presumpta inadequació d'un o més instruments d'avaluació als objectius i continguts establits en la programació didàctica elaborada pel departament o òrgan corresponent, en el currículum, o en la normativa vigent respecte d'això. 7. Els centres docents conservaran els instruments d'avaluació d'un curs escolar, així com totes les informacions relacionadas que tinguen respecte d'això, fins a tres mesos després d'iniciat el curs escolar següent. En el cas que s'inicie un procediment de reclamació, haurà de conservar tota la documentació anterior fins que el procediment finalitze.

Requisits

Requisits

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els alumnes de les ensenyances que s'indiquen en la descripció d'este tràmit.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació (BOE núm. 159, de 04/07/85).
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04/05/06).
  • Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis (DOCV núm. 5738, de 09/04/08).
  • Orde 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga (DOCV núm. 6680, de 28/12/11).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Amb caràcter general, el termini per a la sol·licitud de "aclariments i revisions" serà de tres dies hàbils que s'hauran de computar des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. El termini per a la presentació de la "reclamació" escrita serà de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació, segons la data que conste en la relació de qualificacions publicades en els taulers d'anuncis del centre docent, o la data de notificació del document a l'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat.

Formularis documentació

Les reclamacions s'hauran de presentar, per escrit, dirigides a la direcció del centre docent, o bé a l'òrgan encarregat de resoldre la reclamació en cada cas, seguint el model normalitzat.

Presentació

Presentació

Presencial

En els centres docents on realitzen els estudis.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1r ACLARIMENTS I REVISIONS - L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podran, en primer lloc, sol·licitar els aclariments i les revisions a què es referixen els apartats 2, 3 i 4, d'"Informació Complementària". 2n RECLAMACIONS 1 - En cas de disconformitat davant dels aclariments realitzats pel professorat, o davant del resultat de la revisió de les qualificacions, l'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podran presentar una reclamació, l'objecte de la qual haurà d'ajustar-se al que establixen els apartats 5 i 6, d'"Informació Complementària". 2 - Les reclamacions s'hauran de presentar per escrit. Una vegada presentada la reclamació, i degudament datada i segellada, esta quedarà formalitzada en la via administrativa, i es considerarà iniciat el procediment administratiu corresponent, en què el termini per a resoldre començarà a computar-se des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en la secretaria del centre docent. 3 - Amb caràcter general, el termini per a la sol·licitud d'aclariments i revisions serà de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. En tot cas, i amb independència de la sol·licitud d'aclariments i revisions que s'haguera efectuat, el termini per a la presentació de la reclamació escrita serà de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació, segons la data que conste en la relació de qualificacions publicades en els taulers d'anuncis del centre docent, o la data de notificació del document a l'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat. 4 - El procediment general de tramitació de la reclamació, en el cas de centres públics, i sense perjuí de les singularitats establides sobre este procediment per a cada ensenyança en esta orde, serà el següent: a) La direcció del centre, o bé el president o presidenta de l'òrgan competent per a resoldre la reclamació, comunicarà l'existència de la reclamació a tot el professorat a qui corresponga el seu estudi i instrucció. b) El professorat que examine el contingut de la reclamació, que actuarà com a òrgan instructor, elaborarà un informe motivat que descriga els fets i actuacions prèvies que hagen tingut lloc, si s'han aplicat correctament els criteris d'avaluació i la prova s'adequa als objectius i continguts, i la proposta de modificació o de ratificació de la qualificació obtinguda per l'alumne o alumna, o bé de la mesura correctora acordada per a la dita situació. Este òrgan instructor, abans de la remissió de l'informe, podrà demanar la informació que estime convenient del docent o òrgan que va emetre la qualificació. c) L'informe realitzat per l'òrgan instructor de la reclamació serà elevat davant de la direcció del centre o bé davant del president o presidenta de l'òrgan que haja de resoldre la reclamació, els quals, en cada cas, dictaran una resolució expressa i la notificaran a l'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat. Es podran entendre desestimades les reclamacions si no es dictara una resolució expressa en el termini establit, tot això, sense perjuí de l'obligació de resoldre que prescriu l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. d) Davant de la resolució de l'òrgan encarregat de resoldre la reclamació, les persones interessades podran presentar recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini màxim d'un mes. En este cas, la direcció territorial competent per a resoldre el recurs d'alçada sol·licitarà, per via d'urgència, l'expedient administratiu a l'òrgan que haguera resolt la reclamació, que en dos dies hàbils haurà de remetre a la direcció territorial tota la documentació que estiga en el seu poder en relació amb la reclamació. e) La resolució del recurs d'alçada per la direcció territorial competent, es realitzarà amb un informe previ de la Inspecció Educativa. Esta resolució posarà fi a la via administrativa. f) L'expedient administratiu generat per la reclamació serà registrat i conservat en l'arxiu del centre docent el director o directora del qual haja resolt la reclamació, o bé en aquell on actue l'òrgan col·legiat encarregat de resoldre la reclamació. 5 - En aquells casos en què les reclamacions hagen sigut presentades fora de termini, estes es tramitaran conforme al procediment establit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si bé se'n procedirà a la inadmissió. Esta circumstància haurà de ser notificada a les persones interessades per la direcció del centre o el titular de la presidència de l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions. 6 - Les reclamacions que es presenten davant dels centres privats no tindran caràcter administratiu, si bé els dits centres hauran d'instruir i donar resposta a les reclamacions que es presenten davant d'ells en els termes formals que establisca el seu reglament de règim interior, si en disposen. 7 - Les persones que reclamen davant dels centres privats, en cas de disconformitat amb la resposta rebuda o amb les decisions adoptades pels esmentats centres, podran presentar una reclamació davant de l'Administració educativa. En el dit cas: a) La direcció territorial competent en matèria d'educació remetrà al centre docent una sol·licitud d'enviament de la documentació relacionada amb la reclamació. L'enviament de la documentació haurà d'efectuar-se en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la sol·licitud. b) Una vegada rebuda la documentació i instruït l'expedient, es procedirà al tràmit d'audiència de la titularitat del centre, de les persones reclamants, així com de totes les altres persones interessades que hi haja en el procediment. c) La direcció territorial competent en matèria d'educació disposarà d'un mes per a resoldre, comptador des de la recepció de la documentació enviada pel centre docent. Podrà entendre's desestimada la sol·licitud de revisió si no es dictara una resolució expressa en el dit termini. La resolució serà notificada a les persones interessades en el procediment. d) Contra la resolució de la direcció territorial, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de la direcció territorial. e) La resolució del recurs d'alçada per la direcció general competent posarà fi a la via administrativa. 8 - En els procediments de reclamació iniciats en via administrativa, i de conformitat amb l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les persones interessades podran obtindre còpia dels instruments d'avaluació que estiguen en l'expedient administratiu corresponent.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa