Detall de Procediment

TECE - Convocatòria d'EXAMEN d'obtenció i renovació de capacitació professional de CONSELLERS DE SEGURETAT per al transport de mercaderies perilloses per carretera

Codi SIA:: 211095
Codi GVA:: 2542
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-04-2024
22-04-2024)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- El compliment del requisit de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera serà reconegut a les persones a favor dels qui l'Administració expedisca el corresponent certificat d'aptitud per haver superat l'examen corresponent.

- Per a l'obtenció del certificat de capacitació serà necessària la superació dels exàmens que a este efecte, i d'acord amb el que es preveu en l'Ordre *FOM 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 59 de 9 de març de 2004), sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable, es convoquen per l'administració de la Generalitat Valenciana.

- El certificat de capacitació professional tindrà una validesa de cinc anys i es renovarà per períodes de cinc anys durant l'ultime any anterior a l'expiració del certificat. Per a això el seu titular haurà de superar una prova de control.

- L'absència de renovació del certificat incapacitarà al titular per a la realització de les funcions de conseller de seguretat, devent, si és el cas, sotmetre's a les proves necessàries per a obtindre un nou certificat.

Observacions

Observacions

DIES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 2024

 

-25-05-2024

-30-11-2024

 

* TRIBUNAL PROVES 2024

El tribunal de les proves convocades està compost per:

 

Tribunal titular

Presidenta: Susanna Lledó *Serres *Provinciale

Secretària: Mª Valle Escudero Aguado

*Vocales: Néstor Casado *Novella, Encarnación Guijarro *Jordán, Pilar Ibáñez Moreno, Pedro *Juanes Ballester, Rafael

Rubio Estruch, Francisca Sahuquillo Moreno i Marisa Zabala *Salelles.

Tribunal suplent

Presidenta: Teresa *Gras Horta

Secretari: Alberto Alonso *Vidales

Vocals: Rafael González *Tur, Carmen Gracia *Nogueras, Antonio *Llofriu Flores, *Anabel Llorca Marco, Miguel Ángel

Parra Mañas, María José Riquelme Rocamora i Ángeles Rodríguez Herranz.

 

 

REALITZACIÓ DE LA PROVA

La determinació de les dates de realització dels exàmens s'establix en l'Annex II d'esta resolució.

El Tribunal, amb una antelació d'almenys deu dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà la informació relativa al lloc i hora exactes de la seua celebració en la pàgina web a la qual es podrà accedir mitjançant la següent URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/

Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de celebració de les proves proveïts de la següent documentació i material:

• Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers o altres documents vigents a data d'examen que, segons el parer del Tribunal, acrediten fefaentment la identitat en el moment de realització de les proves.

• Útils d'escriptura: bolígraf blau o negre.

Durant la realització de l'examen no es permetrà la utilització de dispositius d'intercomunicació, la utilització dels mateixos suposarà l'expulsió de l'examen.

Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única, sent exclosos els qui no compareguen.

El Tribunal farà pública la relació de persones que hagen superat la prova, estes persones seran declarades aptes per a l'expedició del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial o del certificat de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que podrà així mateix ser consultada en la URL citada anteriorment. Esta publicació telemàtica obrirà un període de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, les quals seran resoltes pel Tribunal.

 

CONVOCATÒRIA D'EXAMEN

A) ESPECIALITATS:

Dins d'esta modalitat de transport per carretera s'establixen les següents especialitats:

- Classe 1 (matèria i objectes explosius).

- Classe 2 (gasos).

- Classe 7 (radioactivitat).

- Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9. Matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord Europeu per al Transport Internacional de Mercaderies Perilloses (*ADR).

- Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina) i 1223 (querosé).

 

B) MODALITATS:

Les modalitats, el contingut, estructura i qualificació dels exàmens són els establits en l'ordre del Ministeri de Foment i versaran sobre el coneixement de les matèries incloses en l'annex del Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 1999).

 

C) TIPUS DE PROVES:

Per a aprovar serà necessari obtindre una puntuació no inferior a la meitat del total de punts possibles.

En les proves per a l'obtenció dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, els participants disposaran d'un temps màxim de dues hores, excepte en el cas dels exàmens per a la renovació dels certificats, en els quals la duració de l'examen serà d'una hora com a temps màxim.

a) La prova d'obtenció del certificat constarà de dos exercicis.

- El primer consistirà a contestar a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives sent només una d'elles la correcta.

- El segon, en la qual es permetrà la consulta de textos, excepte aquells en els quals figure la resolució als supòsits, consistent en la realització d'un estudi o supòsit que, amb referència a l'àmbit del mode del transport i a l'especialitat corresponent, versarà sobre les tasques i obligacions a realitzar i/o complir pel conseller.

Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

b) La prova per a la renovació del certificat, consistirà solament en la realització de la prova tipus test, amb quatre respostes alternatives en les quals només una d'elles és la correcta. Esta prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

Requisits

Requisits

Admissió a les proves.

Tindre vigent en la data de l'examen la documentació que acredite la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia comprovació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, es farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses, que podrà així mateix ser consultada en la URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/

Les persones aspirants podran, en cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la relació provisional.

Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes quan siga procedent, s'elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les proves, que es farà pública de la mateixa forma que la relació provisional.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Consellers de seguretat que es troben dins de termini per a la seua renovació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31.07.1987).
 • Directiva 96/35/CE, del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de consellers de seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses (DOUE núm. L145, de 19.06.1996).
 • Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20.10.1999).
 • Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre la capacitació personal dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 59, de 09.03.2004).
 • Ordre de 24 de març de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el procediment de realització de l'examen per a l'obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera i la seua renovació (DOGV núm. 4723, de 31.03.2004).
 • Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE núm. 50, de 27.02.2014).
 • Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o la renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2021 (DOGV núm. 8964, de 01/12/2020).
 • Resolució de 3 de juny de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica l'annex I de la Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoca la celebració de diverses proves tendents a l'obtenció o la renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2021 (DOGV núm. 9112, de 22-06-2021).
 • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual es convoca la realització de diverses proves per a l’obtenció o renovació de certificats acreditatius de capacitació professional en matèria de transports per carretera per a l’any 2024.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Per a l'examen del 25.05.2024, el termini serà del 01.04.2024 al 22.04.2024.

- Per a l'examen del 30.11.2024, el termini serà del 01.10.2024 al 21.10.2024. (DOGV núm. 9747, de 18/12/2023).

Formularis documentació

Les sol·licituds per a l'obtenció i renovació dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera es presentaran, segons el que es disposa en l'Ordre de 24 de març de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, exclusivament de manera telemàtica i en els terminis indicats en l'apartat corresponent de l'Annex II d'esta resolució. Indicacions per a realitzar el formulari i pagament de drets d'examen: a) La indicació del lloc per a realitzar les proves, en la Comunitat Valenciana, que únicament es podrà modificar prèvia sol·licitud i en el termini d'esmena de la llista provisional d'admesos i exclosos. b) Indicació de si s'opta per l'obtenció inicial (en la qual s'haurà d'optar per presentar-se a l'examen global o a una especialitat) o la renovació de l'especialitat o especialitats que se sol·liciten, en este cas, sempre que no haja caducat el certificat que es pretén renovar. c) Haurà de realitzar-se el pagament de la taxa que corresponga. d) La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant. e) En cap cas la justificació de l'abonament dels drets d'examen substituirà al tràmit d'inscripció

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

A08: 14,19 euros

 

NOTA IMPORTANT:

LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT, JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL MATEIX TRÀMIT.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat, més informació respecte als certificats admesos en la Generalitat es pot veure en l'enllaç “Certificats admesos en la Generalitat”. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Aquesta inscripció la pot fer a través de Procediments relacionats “Registre de Representants”. 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana, a la qual pot accedir des de la secció d'enllaços. 3. Més informació sobre la tramitació telemàtica es pot trobar en l'enllaç “Preguntes Freqüents”. Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa direcció per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través de l'un dels correus electrònics detallats en la secció: “On consultar dubtes sobre el tràmit”. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es podran recuperar durant un temps o un altre depenent del tràmit sempre que no haja finalitzat el termini de sol·licitud, per a posteriorment acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació".

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La determinació de les dates de realització dels exàmens s'establix en l'Annex II d'esta resolució. El Tribunal, amb una antelació d'almenys deu dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà la informació relativa al lloc i hora exactes de la seua celebració en la pàgina web a la qual es podrà accedir mitjançant la següent URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/ Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de celebració de les proves proveïts de la següent documentació i material: • Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers o altres documents vigents a data d'examen que, segons el parer del Tribunal, acrediten fefaentment la identitat en el moment de realització de les proves. • Útils d'escriptura: bolígraf blau o negre. Durant la realització de l'examen no es permetrà la utilització de dispositius d'intercomunicació, la utilització dels mateixos suposarà l'expulsió de l'examen. Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única, sent exclosos els qui no compareguen. El Tribunal farà pública la relació de persones que hagen superat la prova, estes persones seran declarades aptes per a l'expedició del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial o del certificat de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que podrà així mateix ser consultada en la URL citada anteriorment. Esta publicació telemàtica obrirà un període de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, les quals seran resoltes pel Tribunal.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El tribunal, que serà únic per a tota la Comunitat Valenciana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa