Detall de Procediment

Certificació tecnicosanitària per a la realització del transport sanitari.

Codi SIA:: 210591
Codi GVA:: 304
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtenció de la certificació tecnicosanitària necessària per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari o la renovació d'aquesta.

 

Per a això s'ha d'acreditar el compliment dels requisits següents:

-El vehicle haurà d'estar matriculat i habilitat per a circular i no podrà superar l'antiguitat de deu anys, comptats des de la seua primera matriculació.

- Haurà d'estar vigent l'última inspecció tècnica periòdica que, d'acord amb les normes en vigor en matèria d'indústria, corresponga efectuar legalment en relació amb el vehicle.

-El vehicle haurà de complir les condicions tecnicosanitàries que per a la classe de vehicles sanitaris a què pertanga s'exigeixen en el Reial decret 836/2012, de 25 de maig.

-L'empresa haurà de disposar del personal adequat i amb la qualificació necessària que, d'acord amb el que s'especifica en el Reial decret 836/2012, calga per al servei del tipus de vehicle de què es tracte.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars dels vehicles de transport sanitari o els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial Decret 836/2012 de 25 de maig del Ministeri de la Presidència, pel qual s'establixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera (BOE núm. 137, de 08/06/12).
  • Orde PRE/1435/2013 de 23 de juliol del Ministeri de la Presidència, per la qual es desenrotlla el Reglament de la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres en matèria de transport sanitari per carretera (BOE núm. 180, de 29/07/13).
  • Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.(DOCV núm. 7376 de 07/10/14)
  • Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es desenrotlla el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'establixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creguen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm 8122 de 07/09/17)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En qualsevol moment, abans de l'inici de l'activitat de transport sanitari.

 

En el cas de la sol·licitud de renovació de la certificació tecnicosanitària, almenys amb un mes d'antelació a la finalització del termini de vigència de l'anterior.

Formularis documentació

La sol·licitud de certificació tecnicosanitària o la renovació d'aquesta haurà d'acompanyar-se de la documentació següent: -Permís de circulació del vehicle per al que es vulga obtindre la certificació, en què conste l'activitat de transport sanitari com a destinació del vehicle. -Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle en què figure que es troba vigent el reconeixement periòdic legalment establit. -Memòria referida al vehicle en què en consten les característiques tècniques i l'equipament tecnicosanitari i la dotació de personal. -Vinculació del titular del vehicle amb l'entitat subministradora dels medicaments dels vehicles tipus C. -Declaració responsable en què s'assenyale que les característiques tècniques, equipament tecnicosanitari i dotació de personal estan d'acord amb les especificacions que per al tipus de vehicle determinat es troben establides en el Reial decret 836/2012, de 25 de maig.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9678 - Taxa per autoritzacions sanitàries de centres i servicis sanitaris

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.3.5, grup IX, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022.

 

Exempcions: les previstes en l'article 29.3-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Per a facilitar-li el pagament, després de presentar la seua sol·licitud, rebrà el formulari de pagament amb les seues dades i la quantia que corresponga al seu cas.

Presentació

Presentació

Presencial

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques es podran presentar:

a) Al punt d'accés únic de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat, que actualment és accessible en l'adreça electrònica https://sede.gva.es des d'on es duran a terme els tràmits electrònics i estaran accessibles els models de formularis, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es referix l'article 2.1. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

b) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

-I, preferentment, a:

Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s';admet clau-permanent de l';Estat com a mètode d';autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Així mateix s';ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l';aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d';aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l';objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d';anotar-se el nom d';aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre';ls preparats per a annexar-los en la fase ";DOCUMENTAR"; de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que li portarà a identificar-se mitjançant l';Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d';emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats: - En l';apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant) - En l';apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit. - En l';apartat Exposició s';ha d';indicar el nom del procediment. b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de sol·licituds i documentació corresponent. Les sol·licituds de renovació d'autorització s'hauran de presentar almenys un mes abans de la finalització del termini de vigència de l'autorització anterior. -La unitat competent en matèria d'inspecció i ordenació sanitària de la direcció territorial de la conselleria amb competències en matèria de sanitat estudiarà les sol·licituds, així com la documentació que l'acompanye i, en cas d'observar-hi alguna deficiència, requerirà la persona interessada perquè esmene aquesta deficiència o aportació els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, amb indicació que si així no ho fera, es considerarà que renuncia de la seua petició, mitjançant una resolució que s'emetrà a aquests efectes. - Personal tècnic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública duran a terme activitats coordinades de comprovació dels requisits de la certificació que s'haja sol·licitat, per mitjà d'una visita d'inspecció al vehicle. - Havent instruït el procediment i a la vista de l'expedient complet i de la proposta que efectue la unitat encarregada de la tramitació de l'expedient, el titular de la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons la província en què tinga la base el vehicle, resoldrà la certificació sol·licitada amb la concessió o la denegació. Les denegacions seran sempre motivades. La certificació sanitària es concedirà per un termini de duració de dos anys per als vehicles nous, i anual a partir del segon any d'antiguitat, fins a un màxim de deu. El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és desestimatori. -Les resolucions emeses es notificaran als interessats i es procedirà a la inscripció d'aquestes al Registre Autonòmic de Certificacions Tecnicosanitàries de la Comunitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és desestimatori.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Per delegació de la Subsecretaria:

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Pel que fa a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.

Presentació

Presentació