Detall de Procediment

Sol.licitud d'ajuda econòmica per a dones maltractades de violència de gènere

Codi SIA:: 211204
Codi GVA:: 3048
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concessió i pagament de l'ajuda econòmica prevista en l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, dirigida a les víctimes de violència de gènere per a les quals quede acreditada insuficiència de recursos i unes especials dificultats per a obtindre una ocupació.

Observacions

Observacions

* ACREDITACIÓ DE LA SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les situacions de violència de gènere que donen lloc al reconeixement del dret a l'ajuda econòmica arreplegada en esta orde s'acreditaren amb l'orde de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, serà títol d'acreditació d'esta situació l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere en tant es dicta l'orde de protecció.

* DETERMINACIÓ DE LES RENDES

A l'efecte de determinar el requisit de carència de rendes, únicament es tindrà en compte les rendes o ingressos de què dispose o puga disposar la sol·licitant de l'ajuda, sense que es computen a estos efectes les rendes o els ingressos d'altres membres de la unitat familiar que convisquen amb la víctima.

Si la sol·licitant de l'ajuda tinguera responsabilitats familiars, s'entendrà que complix el requisit de carència de rendes quan la renda mensual del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre de membres que la componen, no supere el 75% del salari mínim interprofessional.

Es consideraran rendes o ingressos computables qualssevol béns, drets o rendiments de què dispose o puga disposar la víctima de violència de gènere derivats del treball, del capital mobiliari o immobiliari, incloent els increments de patrimoni, de les activitats econòmiques i els de naturalesa prestacional, excepte les assignacions econòmiques de la Seguretat Social per fill o menor acollit a càrrec.

També es consideraran els rendiments que puguen deduir-se del muntant econòmic del patrimoni, aplicant al seu valor el 50 per cent del tipus de l'interés legal dels diners vigents, amb l'excepció de la vivenda habitualment ocupada per la víctima i dels béns les rendes dels quals hagen sigut computades.

Les rendes que no procedisquen del treball i es perceben amb periodicitat superior al mes es computaran a estos efectes prorratejant-se mensualment.

* L'INFORME DEL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

L'informe del Servici Valencià d'Ocupació i Formació competent haurà de fer constar que la dona sol·licitant d'esta ajuda, a causa de la seua edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, no millorarà de forma substancial la seua empleabilitat per la seua participació en els programes d'ocupació específics establits per a la seua inserció professional.

A este efecte, en l'elaboració de l'itinerari personal d'inserció laboral, es valorarà cada un dels factors mencionats en l'apartat anterior i la incidència conjunta d'estos en la capacitat d'inserció professional de la víctima i sobre la millora de la seua empleabilitat.

En l'apreciació de l'edat, es tindrà en compte aquelles edats de què el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, d'acord amb la seua experiència, puga inferir la dificultat per a la inserció laboral.

Pel que es referix a les circumstàncies relatives a la preparació general o especialitzada de la víctima, s'estimarà, fonamentalment, aquells supòsits de falta total d'escolarització o, si és el cas, d'analfabetisme funcional.

En la valoració de les circumstàncies socials s'atendran les relacionades amb la situació de violència patida i la seua repercussió en la participació o aprofitament dels programes d'inserció, amb el grau de minusvalidesa reconegut, així com qualssevol altres que, a juí del Servici Valencià d'Ocupació i Formació competent, puguen incidir en l'empleabilitat de la víctima.

* RESPONSABILITATS FAMILIARS

De conformitat amb el que establix l'article 7 del Reial Decret 1452/2005, existiran responsabilitats familiars quan la beneficiària tinga a càrrec seu almenys, a un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb el que convisca. No es consideraran càrrec els familiars amb rendes de qualsevol naturalesa superiors al salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

Les responsabilitats familiars hauran de concórrer en el moment de la sol·licitud, excepte en el supòsit de fills i filles que nasquen dins dels tres-cents dies següents. En este supòsit procedirà a revisar la quantia de l'ajuda percebuda per a adequar-la a la quantitat que li haguera correspost si, a la data de la sol·licitud, hagueren concorregut eixes responsabilitats.

S'entendrà que hi ha convivència quan esta es trobe interrompuda per motius derivats de la situació de violència de gènere.

No serà necessària la convivència quan existisca obligació d'aliments en virtut de conveni o resolució judicial. Es presumirà la convivència, excepte prova en contra, quan els familiars tinguen reconeguda la condició de beneficiaris d'assistència sanitària de la Seguretat Social en el document que aparega estés a nom de la víctima.

Requisits

Requisits

a) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

b) No tindre rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent de salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

c) Tindre especials dificultats per a obtindre una ocupació, que s'acreditarà a través de l'Informe del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

d) No haver rebut esta ajuda amb anterioritat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a ser beneficiària del dret a l'ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de reunir, a la data de la sol·licitud de l'ajuda, els requisits següents:

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds estarà vigent durant tot l'any.

Formularis documentació

Per a sol·licitar les ajudes s'haurà de presentar la documentació següent: a) Imprés de sol·licitud, on es farà constar de forma expressa l'autorització perquè l'administració actuant comprove les dades d'identitat i de residència, de conformitat amb allò que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Cas de no subscriure la corresponent autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. b) En el cas que la sol·licitant tinga fills o filles a càrrec seu, fotocòpia confrontada del llibre de família i sentència judicial en ferm sobre tutela quan existisca. En els supòsits d'adopció, tutoria o acolliment dels fills o filles o assimilats resolució administrativa o judicial que ho acredite. c) Declaració responsable de la sol·licitant on es faça constar els ingressos que perceba per qualsevol concepte o la no percepció d'ingressos. d) Declaració responsable de la sol·licitant on faça constar que la pròpia sol·licitant o alguna de les persones a càrrec seu tenen reconeguda una minusvalidesa. La verificació es realitzarà d'ofici per la pròpia administració actuant. e) Orde de protecció a favor de la sol·licitant. Excepcionalment serà títol acreditatiu d'esta situació l'informe de Ministeri Fiscal, indicatiu de l'existència d'indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que es dicte orde de protecció. f) Quan s'al·leguen responsabilitats familiars i existisca convivència, presentarà el document d'assistència sanitària de la Seguretat Social estés a nom de la sol·licitant en què aparega el familiar a càrrec com a persona beneficiària. Si no hi ha convivència s'haurà d'aportar el conveni o resolució judicial en què la sol·licitant quede obligada a la prestació d'aliments. g) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (model de domiciliació bancària) h) Informe del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les Diputacions Provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

- I, preferentment, en la Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de violència sobre la dona de la província de residència de la sol·licitant:

 

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

C/ TEATRE, 37 - 39

03001- Alacant/Alacant

Tel.: 012

Fax: 965938068

 

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

Av. GERMANS BOU, 81

12003- Castelló de la Plana

Tel.: 012

 

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

Av. DE L´OEST, 36

46004- València

Tel.: 012

Fax: 961271894

 

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

- Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona de la província de la sol·licitant, verificarà que la documentació aportada és l'exigida en la convocatòria.

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació, es requerirà a la interessada perquè en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents, requerits, amb indicació que, si així no ho fa es tindrà per desistida la seua petició.

 

- En qualsevol fase de la tramitació de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'este, es podran demanar informes dels organismes i entitats que es crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això, així com sol·licitar a les interessades la documentació o aclariment que resulte necessària per a verificar el compliment dels requisits econòmics exigits en la convocatòria.

 

- En la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona se crea la Comissió de Valoració composta per la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en prestacions sociosanitàries o persona en qui delegue, la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en ocupació o persona en qui delegue, la persona titular de la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona o persona en qui delegue i dos tècnics o tècniques de l'esmentada direcció general.

 

- La competència per a resoldre correspon a la persona titular de la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona.

 

- La resolució especificara la tipologia i l'import d'esta. El termini màxim per a resoldre serà de 3 mesos, a comptar de la data d'entrada en qualsevol dels registres de l'òrgan competent per a resoldre.

 

-La falta de resolució i notificació es resoldrà en el termini establit anteriorment, i produirà efectes desestimatoris de conformitat amb l'article 43 Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Observacions

Observacions

Contra les resolucions de concessió o denegació d'esta ajuda, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú o bé, pot interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA 1. De conformitat amb l'article 6 del Reial Decret 1452/2005, l'import d'esta ajuda serà l'equivalent al de sis mesos de subsidi per desocupació. 2. Quan la víctima de violència de gènere tinguera responsabilitats familiars, l'import de l'ajuda serà l'equivalent a: a) Dotze mesos de subsidi, quan la víctima tinguera a càrrec un familiar o menor acollit. b) Díhuit mesos de subsidi, quan la víctima tinguera a càrrec seu dos o més familiars o menors acollits, o un familiar i un menor acollit. 3. Quan la víctima de violència de gènere tinguera reconeguda oficialment una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per cent, l'import de l'ajuda serà equivalent a: a) Dotze mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima no tinguera responsabilitats familiars. b) Díhuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinguera a càrrec seu un familiar o menor acollit. c) Vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinguera a càrrec seu dos o més familiars o menors acollits o un familiar i un menor acollit. 4. Quan la víctima de violència de gènere tinguera a càrrec seu un familiar o un menor acollit, que tinguera reconeguda oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, l'import de l'ajuda serà equivalent a: a) Díhuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinguera a càrrec seu un familiar o menor acollit. b) Vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tinguera a càrrec seu dos o més familiars o menors acollits, o un familiar i un menor acollit. 5. Quan la víctima de violència de gènere amb responsabilitats familiars o el familiar o menor acollit amb qui convisca tinguera reconeguda oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, l'import de l'ajuda serà equivalent a vint-i-quatre mesos del subsidi per desocupació. 6. Quan la víctima de violència de gènere i el familiar o menor acollit amb qui convisca tinguera reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, l'import de l'ajuda serà equivalent a vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació. PAGAMENT El pagament de les ajudes es realitzarà per mitjà d'un únic abonament, una vegada que siga concedida esta mitjançant una orde de pagament, ingressant el seu import en el compte bancari indicada per la sol·licitant.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre serà de 3 mesos, a comptar des de la data d'entrada en qualsevol dels registres de l'òrgan competent per a resoldre. - La falta de resolució i notificació es resoldrà en el termini establit anteriorment, i produirà efectes desestimatoris.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa