Detall de Procediment

Declaració de festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 211210
Codi GVA:: 3078
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Declaració de festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana dels certàmens, festes o esdeveniments que se celebren en el territori d'esta i que, tot oferint una especial rellevància des del punt de vista turístic, suposen una valoració de la cultura i de les tradicions populars, que suposen: a) La integració i participació de la societat local. b) L'afluència i integració de visitants i turistes. c) La potenciació, conservació i difusió de valors positius de convivència, tolerància i reconeixement de la diversitat. d) La promoció tant del territori en què es facen com dels seus valors culturals, ludicofestius, historicoartístics, paisatgístics, urbanístics i medi ambientals, ja siga en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o fora d'ella.

Observacions

Observacions

* REQUISITS PER A DECLARAR L'ESDEVENIMENT FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC a) Tradició popular. El motiu de la celebració haurà de tindre arrelament popular demostrat en l'àmbit corresponent. b) Originalitat de la celebració. S'entendrà per celebració original aquella que, en els seus elements essencials, continga aspectes peculiars que la singularitzen respecte de les quals tinguen lloc en altres localitats i, en conseqüència, siga fidel reflex de la idiosincràsia i particular sentir dels que la protagonitzen i presente innovacions d'entitat tal que la reputen com a excepcional. c) Valor cultural, gastronòmic, ludicofestiu o mediambiental. - Els valors culturals es manifesten tant en esdeveniments religiosos com artístics, i també en aquells supòsits en què hi ha com a escenari un bé declarat d'interés cultural. - El valor gastronòmic concorre en aquelles manifestacions típiques que impliquen tant l'elaboració com l'exposició, degustació i venda d'aliments i begudes pròpies d'una determinada zona de la Comunitat Valenciana. Així mateix, està present en aquells casos en què es festeja la collita, recol·lecció o verema d'un determinat producte, sempre que siga de rellevància per a l'economia del lloc. - El caràcter ludicofestiu s'apreciarà en aquells supòsits en què en la festa prevalga un tarannà alegre i desinhibit, gojós i de celebració, o implique la pràctica d'algun joc popular. - El valor mediambiental s'apreciarà en aquelles celebracions en què hi haja, com a element central d'estes, l'exaltació de la naturalesa o la seua celebració tinga lloc en entorns naturals de singular bellesa o peculiaritat. Podrà considerar-se la concurrència de valors d'índole diferent de l'assenyalada anteriorment, sempre que contribuïsquen a descobrir la cultura i les tradicions populars. d) Antiguitat mínima. La festa o esdeveniment a què es referix la petició haurà de tindre una antiguitat, almenys, de quinze anys, oficialment acreditada per organisme o entitat competent en la matèria. No obstant això, quan les festes tinguen un caràcter gastronòmic i es basen en productes representatius de la Comunitat Valenciana o vinculats a la seua economia, serà suficient una antiguitat de deu anys. e) Capacitat per a l'atracció de visitants o repercussió pública de la celebració, que, en tot cas, haurà d'acreditar-se segons la qualificació de la festa el reconeixement de la qual se sol·licite. f) Celebració de forma periòdica i en data fàcilment determinable. * QUALIFICACIÓ DE LES FESTES I ELS ITINERARIS D'INTERÉS TURÍSTIC: a) Festes i Itineraris d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, quan l'atractiu turístic no excedisca l'àmbit geogràfic d'un municipi, per estar vinculada especialment a un certamen, festa, esdeveniment o itinerari d'índole local. b) Festes i itineraris d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana, quan excedisca per la seua repercussió i atractiu turístic el terme d'un municipi i la seua comarca, i afecte un àmbit territorial aproximadament coincident amb el d'una província sense excedir-ho. c) Festes i itineraris d'Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana, quan la seua repercussió socioeconòmica, la seua transcendència com a atractiu turístic, així com els valors propis que representa s'estenguen a tot el territori de la Comunitat Valenciana * DURACIÓ I REVOCACIÓ: 1. Tota declaració de Festa, Itinerari, Publicació o Obra Audiovisual d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana tindrà, en principi, caràcter indefinit. 2. El conseller de Turisme podrà revocar la dita declaració sempre que hagen deixat de concórrer les característiques i circumstàncies en què va basar el seu atorgament, després de tramitar el corresponent expedient on haurà de donar-se audiència als interessats. 3. La resolució per la qual es determine la revocació de la declaració haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat. * REGISTRE Es crea el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Turisme i adscrit a l'Àrea que ostente les competències en matèria de producte de l'Agència Valenciana del Turisme. El Registre, que tindrà caràcter públic, s'estructurarà en tres seccions: - Secció Primera: Festes d'Interés Turístic. - Secció Segona: Itineraris d'Interés Turístic. - Secció Tercera: Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic. Únicament causaran alta o baixa d'ofici en el Registre, segons siga procedent, les distincions que hagen sigut reconegudes en virtut de resolució ferma. L'Agència Valenciana del Turisme portarà el Registre Especial en què constarà la data de concessió, del títol i els detalls més significatius que n'hagen motivat la declaració i, si és el cas, la revocació. Les festes, llibres, pel·lícules i altres obres audiovisuals de la Comunitat Valenciana que tinguen reconeguda per l'Administració general de l'Estat la distinció honorífica d'Interés Turístic, en qualsevol de les seues modalitats, s'incorporaran d'ofici i sense més tràmit al Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, amb vista a la seua constància i amb data d'efectes des que van ser declarades, i tindran els mateixos beneficis promocionals que les festes, publicacions i obres audiovisuals declarades de conformitat amb la present disposició. Amb este fi, es crea en el Registre una secció especial denominada Festes, Llibres, Pel·lícules i Altres Obres Audiovisuals Reconegudes per l'Administració General de l'Estat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats locals, així com els organismes, associacions o col·lectius d'índole municipal, provincial o autonòmic, l'objecte i fins dels quals estiguen relacionats amb el certamen, festa o esdeveniment la declaració del qual es pretén, previ acord dels seus respectius òrgans de govern i representació.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Tot l'any.

Formularis documentació

LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE FESTA, ITINERARI, PUBLICACIÓ O OBRA D'INTERÉS TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, disponible en aquest procediment i en el següent enllaç web http://www.gva.es/downloads/publicados/in/25041_bi.pdf haurà d'acompanyar-se de la següent documentació, que haurà de remetre's per mitjans electrònics en aquells casos en què resulta obligatòria la tramitació electrònica, de conformitat amb l'assenyalat en l'article 1, apartat 2, del Decret 20/2015. a) Acord previ dels seus respectius òrgans de govern i representació. b) Descripció detallada de la celebració en la qual constarà, en tot cas: - La data o època de l'origen de l'esdeveniment i història resumida de la seua institució i desenvolupament. - Justificació de l'originalitat, tradició popular, valor, antiguitat i capacitat per a l'atracció de visitants o repercussió pública de la celebració, la diferent procedència de la qual haurà d'acreditar-se segons la qualificació de la festa el reconeixement de la qual se sol·licite. - Descripció dels actes que componen la festa o esdeveniment en l'actualitat i data de celebració. Justificació de la seua periodicitat. c) Qualssevol llibres, fullets, tríptics, vídeos o altres suports de promoció de la festa, així com aparicions en premsa de tirada local, autonòmica, nacional o internacional i el suport i adhesió de quants organismes públics o privats poguera recaptar-se amb vista a reforçar la petició. d) L'existència en la localitat o àrea geogràfica immediata d'un equipament adequat d'allotjaments i serveis turístics. e) Altres dades que el sol·licitant considere d'interés. f) En el cas que el procediment per a la declaració de Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana no s'inicie per les entitats locals interessades, la sol·licitud haurà d'acompanyar-se del corresponent informe d'aquestes entitats.

Presentació

Presentació

Telemàtica
- Els interessats en este procediment hauran d'utilitzar els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de firma electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent. - Les persones que disposen de firma electrònica o certificat en els termes que preveu el paràgraf anterior, podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions per via electrònica, en representació de terceres persones, sempre que conste degudament inscrita la seua representació, en els termes que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. - En cas contrari, la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per via electrònica en representació de terceres persones comportarà l'obligació d'acreditar la representació amb què s'actua en nom d'una altra persona, d'ofici o a requeriment d'un òrgan administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. - La presentació de comunicacions i documents electrònics podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l'any. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de comunicacions i documents electrònics en el registre telemàtic en un dia inhàbil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. - En el cas que la sol·licitud presentada de forma electrònica no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació preceptiva, es remetrà, de forma electrònica, a l'interessat l'oportú requeriment d'esmena, advertint que de no ser atés el requeriment, se li tindrà per desistit en la seua petició i es resoldrà l'arxiu de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa els articles 42 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. - En el cas de presentació de sol·licituds, escrits, comunicacions o documentació en suport no electrònic per un interessat obligat a la utilització del procediment electrònic, se li requerirà l'esmena per mitjà de l'aportació d'estos de forma electrònica, advertint que si així no ho fa se'l tindrà per desistit en la seua petició i es resoldrà l'arxiu de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa els articles 42 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. - De conformitat amb el que establix l'article 37, apartat 1, de la Llei 11/2007, es posarà a disposició de l'interessat un servici electrònic d'accés restringit, on este puga consultar, prèvia identificació, almenys la informació sobre l'estat de tramitació del procediment, informació que comprendrà la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació sobre el seu contingut, així com la data en què van ser dictats. - La terminació del procediment, mitjançant una resolució, s'efectuarà de conformitat amb allò que disposa l'article 38.1 de l'Esmentada Llei 11/2007, utilitzant firma electrònica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- La utilització del procediment electrònic té caràcter obligatori. La comunicació serà exclusivament per mitjans electrònics. - Presentació de sol·licitud i documentació requerida, que haurà de remetre's per mitjans electrònics - La presentació de comunicacions i documents electrònics podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l'any. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de comunicacions i documents electrònics en el registre telemàtic en un dia inhàbil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. - Els procediments es tramitaran d'acord amb el que preveu el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Es preveu especialment la possibilitat d'emprar mitjans telemàtics durant esta, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en la matèria. - Les sol·licituds presentades s'instruiran per l'àrea que ostente les competències en matèria de producte de l'Agència Valenciana del Turisme d'acord amb criteris d'originalitat, afluència de visitants o repercussió pública, tradició popular i qualitat dels actes que se celebren. - Podran demanar-se informes d'institucions, entitats, organismes i persones de reconegut prestigi en estes matèries, especialment quan haja d'apreciar-se el valor patrimonial, gastronòmic o mediambiental d'una determinada celebració o itinerari. - En aquells supòsits en què la festa o l'itinerari afecte territorialment, bé espais naturals protegits o que integren l'àmbit propi de qualssevol Plans d'Ordenació de Recursos Naturals, bé llocs que formen part de la Xarxa Natura 2000 (ZEPA i ZEC) o designats per a formar-ne part (LIC), haurà de demanar-se un informe de la Conselleria competent en matèria de medi ambient. - En els supòsits en què hagen de considerar-se valors culturals, històrics o patrimonials, se sol·licitarà informe l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural valencià. - Instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest l'expedient als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, puguen presentar els documents o al·legacions que estimen pertinents. L'òrgan instructor proposarà l'adopció de la corresponent resolució al conseller de Turisme. - La concessió del títol honorífic de Festa, Itinerari, Publicació o Obra Audiovisual d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana s'atorgarà mitjançant una resolució del conseller de Turisme, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat. - Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de la corresponent declaració sense que haja recaigut una resolució expressa, s'entendrà estimada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

- Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de la corresponent declaració sense que haja recaigut resolució expressa, s'entendrà estimada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa