Detall de Procediment

Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a l'exercici 2023

Codi SIA:: 211214
Codi GVA:: 3085
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-12-2023
28-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'este programa és reduir el consum d'energia en el sector del transport per mitjà del foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar el dit consum cap a la utilització de combustibles alternatius, amb una disminució de l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana. Tot això a través de les actuacions que s'indiquen a continuació: T21B - Projectes pilot de mobilitat urbana sostenible T21C - Promoció del transport urbà amb bicicleta T21E - Projectes de logística urbana sostenible T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius T29A - Inversions en estacions de recàrrega d'hidrogen.

Observacions

Observacions

* DESCRIPCIÓN DE L'ACTUACIÓ - Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible Esta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats. A tall d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com: - Mesures de promoció de la mobilitat per als vianants i calmat de trafique com ara conversió en zona de vianants de zones urbanes, establiment de peatges i restriccions activa de trànsit en centres urbans, etc. - Implantació de sistemes de cotxe compartit per als ciutadans de zones urbanes. - Serveis d'autobús llançadora a polígons, àrees d'activitat o nodes de transport, transport a la demanda. - Camins escolars. - Plataformes Smart City. - Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta Dins d'aquesta actuació es diferencien tres tipologies: - Tipus 1. Sistemes públics de préstec de bicicletes. Consisteix en el disseny i implantació de la posada en servei de sistemes de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans, fomentant la compatibilitat dels sistemes de bicicletes d'ús públic dels municipis de la Comunitat, creant serveis supramunicipals entre aquelles localitats pròximes de tal manera que els diferents sistemes s'integren en un únic sistema de préstec. Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi), per la qual cosa s'hauran de preveure dissenys i propostes que complementen l'oferta de transport públic i que faciliten els desplaçaments cap a les estacions i des de les estacions, parades i bescanviadors de transport públic. El servei haurà d'estar actiu per un període mínim de cinc anys a partir de la posada en marxa d'aquest. Cada sistema tindrà incorporat un sistema de control d'usuaris informatitzat que, a més, servisca per a gestionar el sistema, admetent-se la presència parcial o total de bicicletes elèctriques. Es recolzaran preferiblement en poblacions de grandària mitjana (30.000 - 300.000 habitants). - Tipus 2. Vies ciclistes urbanes. Execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans i/o periurbans, incloent la construcció, condicionament o millora de l'espai públic per a l'ús ciclista i les seues obres complementàries d'urbanització. Podrà donar-se suport, entre altres, l'execució de carrils bici, voreres bici i carrer bici. Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrea funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà. Es recolzaran preferiblement en poblacions amb població superior als 20.000 habitants. - Tipus 3. Aparcaments i assegurances de bicicletes. S'inclouen dins d'aquesta actuació la instal·lació de sistemes d'aparcament públic i segur de bicicletes que puguen ser utilitzats per qualsevol ciutadà. Aquests sistemes podran estar situats en la via pública o en zones d'estacionament de vehicles, com a pàrquings urbans, etc., però en qualsevol cas hauran de ser accessible des de la via pública per qualsevol ciutadà. La ubicació específica del sistema estarà justificada per la seua conveniència a fi de facilitar l'ús de bicicleta per a la mobilitat obligada. Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrees funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà. Es recolzaran preferiblement en poblacions amb població superior als 20.000 habitants. Així mateix, per a totes les actuacions incloses en aquesta actuació, les ciutats on es desenvolupen aquests projectes han de tindre un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible, on s'incloga l'impuls de la bicicleta i el desenvolupament d'infraestructures ciclistes. - Actuació T21E - Projectes de logística urbana sostenible Aquesta actuació va dirigida a donar suport a projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible, que racionalitzen el procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, l'última milla, que reduïsquen significativament el consum d'energia del procés i que milloren la qualitat de l'aire. - Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà Aquesta actuació pretén impulsar la major participació dels mitjans de transport públic i/o col·lectiu en la mobilitat urbana en ciutats i àrees metropolitanes, per mitjà de la introducció de sistemes intel·ligents que milloren l'eficiència d'aquest i la millora de la gestió de les flotes de transport públic, per a aconseguir reduir els consums d'energia en la seua operació i disminuir les emissions contaminants. - Actuació T27A - Adquisició de vehicles d'emissió zero El programa té la finalitat de promoure l'adquisició de vehicles de servei públic d'emissió zero (elèctrics, amb pila de combustible o alimentats per hidrogen) destinats al transport urbà per carretera, mitjançant l'atorgament d'ajudes econòmiques que disminueixen el sobrecost en els vehicles alternatius en relació amb vehicles equivalents de disseny i motorització tradicional. A l'efecte d'aquesta ordre s'entén com a vehicle elèctric les següents tipologies: – Vehicle elèctric pur, o a bateries (BEV, en anglés Battery Electric Vehicle). – Vehicle elèctric de rang estés (EREV, en anglés Esteneu Range Electric Vehicle). – Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV, en anglés Plug in Hybrid Electric Vehicle). - Actuació T29A - Estacions de recàrrega d'hidrogen. El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recàrrega o ompliment d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic. Només se subvencionaran les infraestructures de recàrrega o proveïment de carburant que subministren hidrogen a vehicles. En este cas, el beneficiari de l'ajuda haurà d'aportar el compromís que, a tot tardar el 31 de desembre de 2035, la infraestructura de proveïment de carburant subministrarà exclusivament hidrogen renovable. No es concediran ajudes destinades a inversions en infraestructures de recàrrega i proveïment de carburant en ports. * INVERSIÓ ELEGIBLE Actuació T21B: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte. Es considera inversió elegible del projecte: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar, obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació estrictament necessaris per a l'execució del projecte. Els costos d'explotació es consideraran com a subvencionables només els corresponents al primer any de funcionament, incloses les llicències de programari específic. L'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte. En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles, aquests no seran subvencionables. Actuació T21C: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte. Es considera inversió elegible del projecte: Per a projectes tipus 1: - Les inversions en bicicletes, programari i maquinari necessari per al funcionament dels sistemes i les inversions en equips i instal·lacions de les bases de préstec de bicicletes. Per a projectes tipus 2: - Les despeses relatives al projecte i obra que de manera inequívoca responguen a la naturalesa de l'actuació subvencionada i són estrictament necessàries per a aquesta. S'inclou el cost del projecte, la direcció d'obra i l'estudi de seguretat i salut fins a un màxim del 10 % de la inversió elegible total del projecte. S'estableix així mateix una inversió elegible màxima de 250.000 €/km. Per a projectes tipus 3: - Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte pilot. Actuació T21E: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte. Es considera inversió elegible del projecte: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar o si escau un pla de logística urbana sostenible (SULP), obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte. El cost de l'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte. En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles per al repartiment, només seran subvencionables les bicicletes i tricicles de càrrega elèctrics, de pedaleig assistit nous que utilitzen un motor amb potència no superior a 250 W com a ajuda a l'esforç muscular del conductor. Aquest motor haurà de detindre's quan el conductor deixe de pedalar o la velocitat supere els 25 km/h. La bateria haurà de tindre una densitat energètica de, com a mínim, 100 Wh/Kg. Per al càlcul de la densitat energètica s'usaran els valores de capacitat (Ah), voltatge (V) i pes de la bateria (kg), declarats pel fabricant. El pes de la bateria inclou el cos complet, tal com s'extrau de la bicicleta. A causa de les seues característiques inherents, es considerarà que totes les bateries d'ions de liti (Li) compleixen aquesta condició. En el cas del tricicle de càrrega, haurà de ser capaç de transportar, com a mínim, 150 kg de mercaderia. Queden exclosos els vehicles de similars característiques o les bicicletes capaces de funcionar sense pedaleig per part de la persona usuària, per mitjà d'acceleradors o qualsevol tipus d'accionament. Actuació T24B: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte. Es considera inversió elegible del projecte: les inversions en equips, instal·lacions, programari/maquinari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte. El cost de l'obra civil no podrà superar en cap cas el 20% de la inversió elegible total del projecte. Actuació T27A: Per a estes actuacions d’adquisició de vehicles d’emissió zero, seran subvencionables, d’acord amb el que establix l’article 36 ter.3.a del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, els costos addicionals de l’adquisició del vehicle d’emissió zero; estos costos es calcularan com la diferència entre els costos d’inversió de la compra del vehicle d’emissió zero i els costos d’inversió de la compra d’un vehicle de la mateixa categoria que complisca les normes aplicables de la Unió que ja estiguen en vigor i que hauria sigut adquirit sense l’ajuda. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte. Es considera inversió elegible del projecte: - La inversió elegible dels vehicles és la base imposable del vehicle abans d'impostos. Actuació T29A: Es consideren costos subvencionables els costos de construcció, instal·lació, millora o ampliació de la infraestructura de recàrrega o proveïment de carburant, d’acord amb el que establix l’apartat 3, de l’article 36 bis del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte. Es considera inversió elegible del projecte: – Els costos de construcció, instal·lació, millora o ampliació de la infraestructura de proveïment de carburant. Estos costos podran incloure els costos de la infraestructura de proveïment de carburant i els equips tècnics connexos, la instal·lació elèctrica necessària, l’obra civil, els costos d’instal·lació, enginyeria i els costos d’obtenció dels permisos corresponents. També s’hi podran incloure els costos d’inversió de la producció in situ d’hidrogen renovable, i els costos d’inversió de les unitats per a emmagatzemar-lo. La capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d’hidrogen renovable in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màxima de la infraestructura de proveïment de carburant a la qual estiga connectada.

Requisits

Requisits

Es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm. L 187/1, de 26.06.2014)., tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents: -Que ocupe menys de 250 persones -Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros. Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que ocupe menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera aquella empresa que ocupe menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros. El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades, s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els dits criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web: http://www.ivace.es El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que establix l'annex de la convocatòria per a cada actuació objecte de suport T21B - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada. En el cas de la implantació de Plataformes Smart City, només podran ser beneficiàries les entitats locals T21C - Tipus 1: l'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes. Tipus 2: l'administració local. Tipus 3: l'administració local, així com les entitats i empreses. Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic Actuació T29A L'administració pública i les empreses T21E - Empreses i entitats de naturalesa pública o privada T24B - Administracions públiques i les empreses concessionàries del servici de transport públic. T27A - Administració pública o les empreses concessionàries de servici públic. T29A - Administracions públiques i les empreses

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 28 de febrer de 2024. (DOGV núm. 9748, de 19/12/2023).

Formularis documentació

Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent: 1. Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'adreça web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica davant de el Registre electrònic de la Generalitat. 2. Resta de documentació descrita en l'article 7 de la Resolució de convocatòria. La dita documentació haurà igualment de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, és electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes establits en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. - Examinada la documentació aportada, si aquesta no té els requisits exigits es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. - Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IVACE i que siguen necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran realitzades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments esmentats, s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic accedint a l'adreça web

Criteris de valoració

Criteris de valoració

AVegeu l'Annex de la resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris: - Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes aprovat a aquest efecte per Resolució de la Direcció General de l'IVACE, que es publicarà en la pàgina web . - L'entitat beneficiaria haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada juntament amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que en aquesta s'especifiquen. L'execució del projecte haurà de respectar en tot cas el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors. - Caldrà complir, a més, amb totes les obligacions arreplegades en l'article 10 de la convocatòria.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits en cadascuna de les actuacions: Actuació T21B: El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. L'ajuda màxima global del projecte serà de 400.000 euros. Actuació T21C: Per a projectes Tipus 1 El càlcul de l'ajuda es realitzarà en funció del nombre de bicicletes convencionals (N), elèctriques (BE) i del nombre d'ancoratges o compartiments del sistema automàtic destinats a l'enganxe, recepció i préstec de les bicis del sistema (A), segons la següent fórmula: Ajuda = 25.000 + 80 N + 400 BE + 500 A Almenys han de contemplar-se com a nombre d'ancoratges el mateix nombre que de bicicletes. L'ajuda màxima calculada segons la fórmula anterior no podrà superar el del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. L'ajuda màxima global del projecte serà de 150.000 euros. Per a projectes tipus 2: Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40 % del cost subvencionable i podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. S'estableix un màxim de 400.000 € per projecte. Per a projectes Tipus 3: Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, però podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. S'estableix un màxim de 400.000 € per projecte. Actuació T21E: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, però podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. En el cas que el projecte contemple l'adquisició de bicicletes elèctriques i/o tricicles elèctrics de càrrega, l'ajuda màxima és, per a aquests conceptes, de 300 euros per bicicleta elèctrica i 1.500 euros per tricicle. L'ajuda màxima global del projecte és de 100.000 euros. Actuació T24B: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, però podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. L'ajuda màxima global del projecte és de 100.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 300.000 euros per entitat beneficiària. Actuació T27A: les ajudes no podran superar el 45 % del cost subvencionable per a l’adquisició de vehicles de transport de viatgers; estes podran incrementar-se en 5 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d’entitats privades sense ànim de lucre. En el cas d’adquisició de vehicles de servei públic no associats a una concessió de transport de viatgers, les ajudes no podran superar el 30 % del cost subvencionable; estes podran incrementar-se en 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d’entitats privades sense ànim de lucre. En el cas de les activitats no econòmiques d’entitats públiques, l’ajuda serà del 60 %, independentment que el servei públic siga de transport de viatgers o no. S'estableixen els següents límits màxims per tipologia de vehicle: Import màxim unitari per tipologia de vehicle (€) M2 M3 (12 m) M3 (18 m) N2 N3 80.000 200.000 260.000 90.000 100.000 80.000 200.000 260.000 90.000 100.000 L'ajuda màxima global del projecte és de 260.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 520.000 euros per entitat beneficiària. Actuació T29A: les ajudes no podran superar el 25 % del cost subvencionable, podent ser d'un 45% del cost subvencionable en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%. L'ajuda màxima global del projecte és de 400.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació per entitat beneficiària estaran limitades a 400.000 euros. Les ajudes establides en aquesta convocatòria compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l'objectiu polític 2 "Una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient", i en el marc de l'objectiu específic 2.8. "Foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible, com a part de la transició cap a una economia amb nivell zero d'emissions netes de carboni".

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat una resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració. La resolució de concessió i/o denegació posa fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.