Detall de Procediment

Sol·licitud de la segona opinió mèdica en l'àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià

Codi SIA:: 211222
Codi GVA:: 3175
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

S'entén per segona opinió mèdica el nou informe de diagnòstic i/o tractament emés per un altre equip facultatiu del Sistema Sanitari Públic Valencià, a sol·licitud del pacient o altres subjectes legitimats, quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'apartat "Criteris de Valoració".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. El titular del dret a sol·licitar una segona opinió mèdica és el pacient o el representant legal del menor no emancipat o de l'incapacitat legalment, que estiga inclòs en el Sistema Públic Sanitari Valencià.

 

2. Podrà, així mateix, sol·licitar la segona opinió mèdica qualsevol persona designada o autoritzada expressament pel pacient.

 

3. El dret a sol·licitar la segona opinió mèdica podrà exercir-se per substitució quan el pacient no siga capaç de prendre decisions, a criteri del metge responsable de la seua assistència, o el seu estat físic o psíquic no li permeta fer-se càrrec de la seua situació. Si el pacient no té representant legal, la sol·licitud podrà presentar-la persona o persones vinculades a ell per raons familiars o de fet.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

- La sol·licitud de segona opinió mèdica s'efectuarà per escrit per qualsevol dels subjectes de dret enumerats anteriorment. - En el cas que la persona que exercisca el dret siga diferent del pacient, haurà d'aportar el document que acredite la seua legitimació per a això. Nota: La sol·licitud de segona opinió mèdica només podrà realitzar-se una única vegada per procés assistencial.

Presentació

Presentació

Presencial

La sol·licitud haurà de presentar-se davant del Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de l'hospital on s'ha realitzat el diagnòstic.

Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s';admet clau-permanent de l';Estat com a mètode d';autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Així mateix s';ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l';aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d';aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l';objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d';anotar-se el nom d';aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre';ls preparats per a annexar-los en la fase ";DOCUMENTAR"; de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que li portarà a identificar-se mitjançant l';Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d';emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats: - En l';apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant) - En l';apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit. - En l';apartat Exposició s';ha d';indicar el nom del procediment. b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud. - Si el Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) comprova que el document acreditatiu dque la persona que exercix el dret és diferent del pacient no s'aporta, haurà de sol·licitar-ho en un termini màxim de tres dies, i la persona que realitza la sol·licitud haurà d'aportar-ho en el termini màxim de deu dies. En tot moment quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals i clínics del pacient. - El Servici d'Atenció i Informació al Pacient informarà el sol·licitant dels Servicis de Segona Opinió que l'Agència Valenciana de Salut ha anomenat per a cada patologia, a fi que el sol·licitant opte pel que crega més convenient. - Els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient, a la vista de la sol·licitud, comprovaran que el sol·licitant reunix els requisits i aporta la documentació prevista en la norma reglamentària que desenvolupa el dret a la segona opinió mèdica, i es procedirà, en este cas, a l'admissió de la sol·licitud. - Admesa a tràmit la sol·licitud, correspon al director de l'Hospital on s'ha realitzat el diagnòstic considerar si està dins dels criteris de valoració. Si no ho estiguera, comunicarà al sol·licitant, en el termini màxim d'una setmana, la seua desestimació. - En el cas en què siga estimada, correspon a la Direcció de l'Hospital reunir les proves diagnòstiques que han sustentat el diagnòstic i remetre-les al director de l'Hospital on vaja a realitzar-se la segona opinió. Este les posarà a disposició del Servici de Segona Opinió designat. - En el cas en què el Servici que haja d'emetre la segona opinió apreciara diferències substancials amb el primer diagnòstic donat al pacient, i a fi d'evitar-li major incertesa, s'estudiarà, utilitzant els millors mitjans disponibles que eviten el desplaçament dels professionals "(vídeoconferència)", el diagnòstic o proposta de tractament i s'emetrà un informe consensuat entre els dos equips mèdics. - L'informe de segona opinió haurà de ser remés al sol·licitant en el termini màxim d'un mes a partir de la data de registre d'entrada en el SAIP de la sol·licitud. Al SAIP haurà de remetre's, a fi de procedir al tancament de l'expedient, una còpia d'este informe. - En aquells supòsits en què, valorant-se la informació rebuda i les circumstàncies derivades del procés assistencial o sobreafegides a este, es considerara convenient per part del Servici de Segona Opinió la realització d'una prova diagnòstica no realitzada encara o bé l'exploració directa del pacient, l'Agència Valenciana de Salut assumirà els costos que per al pacient puga comportar açò, corrent això a càrrec del pressupost de l'Hospital que sol·licita i realitza la prova o exploració. - Rebut l'informe de segona opinió, el pacient podrà optar per seguir el seu procés assistencial amb el primer equip que va fer el primer diagnòstic o amb el que va realitzar l'informe de segona opinió. Si ambdós protocols foren coincidents, el pacient assumirà els costos de desplaçaments en cas que es decantara per la segona opció.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Podrà exercir-se el dret a la segona opinió mèdica en el Sistema Sanitari Públic Valencià quan concórrega algun dels supòsits següents: 1. Confirmació diagnòstica de malaltia degenerativa progressiva sense tractament curatiu del sistema nerviós central. 2. Confirmació diagnòstica de malaltia neoplàsica maligna, excepte els càncers de pell que no siguen el melanoma. 3. Confirmació diagnòstica de malaltia inflamatòria intestinal quan el tractament siga immunosupressor o quirúrgic. 4. Confirmació d'alternatives terapèutiques de neoplàsia maligna, excepte de càncers de pell que no siguen el melanoma, tant a l'inici com a la recidiva o quan aparega metàstasi. 5. Proposta terapèutica per a la malaltia coronària avançada d'angioplàstia múltiple o simple, enfront de cirurgia cardíaca coronària convencional. 6. Proposta de cirurgia coronària convencional en situació de risc, amb circulació o sense extracorpòria, enfront de revascularització transmiocàrdica amb làser, neoangiogènesi o trasplantament. 7. En cardiopatia congènita, amb indicació de tancament o ampliació de defecte congènit per tècnica de cardiologia intervencionista enfront de cirurgia convencional. 8. Confirmació diagnòstica de tumoració del sistema nerviós central. 9. Proposta de tractament quirúrgic en escoliosi de grau major, idiopàtica o no idiopàtica. 10. Confirmació diagnòstica de malaltia rara, entenent-se per la mateixa aquella malaltia amb perill de mort o d'invalidesa crònica, incloses les d'origen genètic que tinguen una prevalença de menys de cinc casos per cada deu mil habitants. 11. Carcinoma broncogènic. Criteris de ressecabilitat i tractament combinat. 12. Maneig del vessament pleural maligne. 13. Diagnòstic del vessament pleural d'origen no aclarit. 14. Asma de difícil control (asma rebel a tot tipus de tractament en què calga introduir tractaments especials amb anti-IgE, monoclonals, etc.). 15. Tuberculosi multirresistent o de tractament o control difícil. 16. Fibrosi pulmonar idiopàtica: decisions de tractaments especials o decisió de trasplantament. 17. Algunes malalties rares o "òrfenes" (Linfangioleiomatosi, síndrome de discinèsia ciliar primària). 18. Malaltia pulmonar obstructiva crònica evolucionada en pacients jóvens: decisió de trasplantament pulmonar. 19. Síndrome d'apnea del son: decisió de tractament alternatiu a Pressió positiva contínua en la via aèria (CPAP), cirurgia, sobretot maxil·lofacial

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució expressa desestimatòria de la petició d'una segona opinió mèdica, acte que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada en el termini màxim d'un mes, davant de l'òrgan superior al qual la va dictar, açò és, la Direcció General d'Assistència Sanitària, de conformitat amb el que establixen els articles 114 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa