Detall de Procediment

Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals (ESEAST). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Codi SIA:: 223585
Codi GVA:: 328
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-05-2024
31-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Esmena

  • Desistiment

  • Recurs de reposició

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes. Aquesta assistència tècnica: 1. Ha de consistir en alguna de les MODALITATS següents: a) Contractació de directors i gerents, durant el primer exercici en què estiga vigent el contracte pel qual se sol·licita l'ajuda. b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que s'exigisquen en la tramitació d'expedients administratius per a l'obtenció d'autoritzacions i/o subvencions. c) Informes econòmics i auditories, sempre que els uns i les altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida. d) Assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial. Aquest supòsit no es podrà referir a tasques d'assessorament que, per la seua naturalesa, tinguen caràcter ordinari i continuat en l'activitat de l'empresa, sinó que s'han de circumscriure únicament a les de caràcter extraordinari que afecten la viabilitat d'aquesta o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat. 2. Aquests serveis d'assistència tècnica a la gestió i producció els han de prestar empreses especialitzades que reunisquen garanties de solvència professional. 3. En l'exercici 2024, només serà subvencionable l'assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l'exercici 2024.

Observacions

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment. * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud: a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral. b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions. e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. 2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites. 3. No podran concedir-se a una mateixa sol·licitant més de dos subvencions per assistència tècnica en un mateix exercici. 4. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació: -En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV la informació de la qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats". - O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, informació està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les cooperatives de treball associat i societats laborals. * EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023). En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa"

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL Dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850 del dia 16/05/2024.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia *PROP, com en el tràmit telemàtic. - En el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud d'estes ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que s'establix en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de la sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) ANNEX I. ASSISTÈNCIA TÈCNICA a la sol·licitud general de subvenció. b) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant. c) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'acompanyaran els estatuts vigents d'esta. d) Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria d'economia social obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'estes persones. e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a esta, segons es tracte d'una cooperativa o d'una societat laboral. Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació dels mateixos o que ha obtingut l'oportuna autorització administrativa per l'excés. (Esta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). f) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se, en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, la sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - En el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació, haurà de formalitzar-se a través del tràmit telemàtic denominat PROPER Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat, que trobarà en l'apartat "Procediments relacionats". g) MEMÒRIA ASSISTÈNCIA TÈCNICA, que inclou formulari de criteris de valoració, (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Orde 11/2019 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. IMPORTANT, la falta de presentació de la memòria o la d'emplenament qualsevol dels apartats d'esta, així com de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria, serà valorada atorgant zero punts a la sol·licitud o al corresponent apartat, segons corresponga, sense que l'òrgan concedent haja de requerir la presentació o emplenament referides, ni puga, tampoc, valorar fets al·legats o documents aportats en data posterior a la de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. h) AUTORITZACIONS. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia social perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions en els termes previstos en l'article 3.2 de l'Orde 11/2019, que hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de la seua presentació: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. i) Sense perjuí de l'expressat en la lletra anterior, en el cas en què l'entitat NO compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem (segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), degudament subscrita per la seua representació legal, a la qual acompanyarà també document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora. j) Les entitats que demanen que la quantia de la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als impostos indirectes que no puguen recuperar o compensar, hauran de manifestar-ho expressament en l'apartat corresponent de l'Annex a la seua sol·licitud, al qual hauran d'acompanyar la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, tals impostos. Quan no s'haja formulat la manifestació expressa abans assenyalada, l'Administració no requerirà l'aportació de documentació acreditativa alguna relativa als impostos indirectes. k) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa actuació o finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'esta obligació. Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ), que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic. m) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que es disposa en l'apartat 7 del citat article, segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ), que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic. n) Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 15.000 euros en el supòsit de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'acompanyar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre elles ni amb la sol·licitant de l'ajuda, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. Les ofertes hauran de seleccionar-se entre empreses amb paràmetres equiparables i complir els següents requisits: - Requisits materials: les ofertes hauran d'estar prou detallades, especificant els servicis que han de realitzar-se i el seu preu, i hauran de ser comparables en el seu contingut. - Requisits formals: les ofertes hauran d'estar datades, estar dirigides a la sol·licitant i contindre les dades que permeten la correcta identificació de la persona o empresa oferent, juntament amb el logo o el segell d'esta empresa. Excepcionalment, en el cas que per les especials característiques del bé o servici no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, se substituirà la presentació de les tres ofertes d'empreses proveïdores pels següents documents: - Un informe explicatiu, firmat per la representació legal de la sol·licitant, sobre les especials característiques del bé o servici que fan impossible la localització d'un mínim de tres proveïdors d'este. No serà admés com a justificant de la no presentació de tres ofertes, l'informe que es base en les característiques de l'empresa proveïdora o en les característiques genèriques de l'empresa o entitat beneficiària. - Un annex a l'informe, amb la documentació que acredite la cerca d'empreses proveïdores del bé o servici. o) De conformitat amb el que s'establix per a les subvencions de minimis, en l'article 3 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en el mateix i que, a la data de la sol·licitud, es troben arracades de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat denominat "DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). De conformitat amb el que s'establix en l'article 3 punt 2 del mateix Reglament, l'ajuda minimis final a concedir no podrà suposar que la suma de les ajudes minimis concedides a Espanya a la mateixa beneficiària, calculats de data a data entre la data de concessió de la present subvenció i els tres anys anteriors, siga superior a 300.000 euros, que s'establix com a nou límit d'ajuda de minimis pel citat Reglament. DECLARACIONS RESPONSABLES incloses en l'ANNEX a la sol·licitud: - Declaració responsable que la sol·licitant no es troba en cap de les situacions a què es referixen els paràgrafs d) i e) de l'apartat 2 de l'article 2 de l'Orde 11/2019. - Declaració responsable relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en crisi, ni subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, que es formularà segons model normalitzat. - Les cooperatives de treball associat que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dos persones sòcies treballadores, presentaran una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la cooperativa roman en esta situació i, si és el cas, d'haver complit amb l'obligació que a estes entitats imposa l'apartat 11, lletra g de l'article 89 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. - Les societats laborals que en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dos persones sòcies presentaran una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la societat roman en esta situació i, si és el cas, de no sobrepassar els límits temporals de permanència en esta situació establits en l'apartat 2, lletra b de l'article 1, de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. - Les entitats que, en la data de la sol·licitud, vengen obligada a comptar amb un Pla d'Igualtat, de conformitat amb el que s'establix en la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, acompanyaran una còpia del mateix i acreditaran la seua aprovació conforme a les disposicions de la referida Llei orgànica. 2.2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'esta mena d'ajudes: a) Per als servicis d'assessorament, estudis, informes econòmics o auditories s'adjuntarà un índex del contingut del treball a desenvolupar, un pressupost detallat d'este, una còpia del contracte, així com una memòria de l'entitat o curriculum vitae de la persona que realitze l'estudi o assessorament. b) En les subvencions per contractació, s'adjuntarà el contracte de treball, el curriculum vitae de la persona contractada, l'escriptura pública dels poders atorgats i la documentació acreditativa de la seua inclusió en els grups 1 o 2 de cotització a la Seguretat Social.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - El sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Per a més informació disposa d'un accés directe en l'apartat "Enllaços". 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació: -En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV la informació de la qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats". - O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar el formulari web, annexar la documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriguen. - Impresos associats: Existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns dels documents requerits. Si existix model normalitzat, el document HA DE Presentar-se en ell i si no existix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-ho adjuntar a la seua sol·licitud *telématica. Estos impresos també estan disponibles en la pestanya "Formularis". 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en el formulari de preguntes freqüents accessible des de l'apartat "Enllaços". Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sfces@gva.es - Per a incidències informàtiques, disposa d'un accés directe en l'apartat "Enllaços".

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga situat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva. - S'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública aprovada mitjançant Resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la direcció territorial de la citada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Orde 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye a la mateixa la documentació que haja d'acompanyar a la sol·licitud d'acord amb l'Orde 11/2019, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la precitada legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Esmena". 4. ÒRGAN COL·LEGIAT - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estarà integrat pels membres previstos en el art.6.4.b) de l'Orde de Bases. - Este òrgan col·legiat assignarà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Orde 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del Capítol III d'esta Orde. 5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que este prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat pel referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades. 6. RESOLUCIÓ - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social. No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de la referida conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'esta mena d'ajudes. - La resolució de concessió de les ajudes: . Fixarà expressament la seua quantia. . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes. . I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, d'existir les mateixes. - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 7. JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ - La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà FINS A L'ÚLTIM DIA HÀBIL DEL MES D'OCTUBRE DE 2024, inclusivament, I DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Justificació). - En general, per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, a tot el que es disposa en l'article 10 de l'Orde 11/2019.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el capítol III de l'Ordre 11/2019, s'estableixen les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.
Termini alegació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques - O bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa especifica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. QUANTIA - L'import de la cada una de les subvencions serà de fins al 50 % del cost de l'actuació corresponent i no podrà superar la quantia de 20.000 euros per cada una de les ajudes concedides. - En un mateix exercici, no es podrà concedir una subvenció per més de dues assistències tècniques a la mateixa beneficiària, ni l'import total de les subvencions per assistències tècniques concedides en un exercici a una mateixa empresa podrà excedir el quíntuple de la xifra del capital social de la societat mercantil o del quíntuple de la xifra del capital social de la cooperativa, determinat en els últims comptes anuals aprovats d'aquesta, i, a falta d'aquests, en l'escriptura fundacional com a aportacions a capital social o, si no se n'estableix un altre superior en aquesta escriptura, com a capital social mínim en els estatuts de la cooperativa. 2. DESPESES SUBVENCIONABLES Respecte de les despeses subvencionables, cal ajustar-se al que disposen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019, així com al seu article 10 en matèria de justificació. 3. LÍMITS Aquestes ajudes s'han d'ajustar als límits previstos en l'article 11 de l'Ordre 11/2019.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, a comptar de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 11/2019. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el previst en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada. L'entitat beneficiària ha de comunicar la sol·licitud o concessió d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que haja sol·licitat o obtingut per al mateix projecte o actuació que se subvenciona mitjançant l'Ordre 11/2019.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en els titulars de les direccions territorials d'aquesta Conselleria.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà pel temps entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment pel destinatari, o, en defecte d'això, pel de el termini concedit. Vosté pot aportar: • Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment de subsanació. • Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitats Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Més informació: Articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediments administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu dret. L'Administració acceptarà el desistiment, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general. Pot realitzar-ho DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Tot això conforme a l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. - O bé impugnar-la directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a això cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del qual establixen els articles 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

Termini

Termini

El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició serà d'un mes si l'acte fora exprés. Si l'acte no fora exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte. Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos des de la notificació de la resolució.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general. Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Tot això conforme a l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació