Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats a la Comunitat Valenciana (per instal·lació) sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera "grup A".

Codi SIA:: 211251
Codi GVA:: 3314
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, el formulari normalitzat de sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades per aquesta norma a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

QUÈ SÓN ELS COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS? - Segons el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, un compost orgànic és tot compost que continga carboni i un o més dels elements següents: hidrogen, halògens, oxigen, sofre, fòsfor, silici o nitrogen, excepte els òxids de carboni i els carbonats o bicarbonats inorgànics. Així mateix, d'acord amb el reial decret esmentat, un compost orgànic volàtil (COV) és tot compost orgànic que tinga a 293,15 K una pressió de vapor de 0,01 kPa o més, o que tinga una volatilitat equivalent en les condicions particulars d'ús. S'inclou en aquesta definició la fracció de creosota que sobrepasse aquest valor de pressió de vapor a la temperatura indicada de 293,15 K. - Els compostos esmentats s'emeten a l'aire procedents d'activitats de producció i utilització d'aquests. La perillositat de les emissions de COV radica en el fet que aquests compostos reaccionen químicament en l'atmosfera juntament amb òxids de nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO) i metà (CH4), en presència de radiació solar donen lloc a la contaminació fotoquímica, denominada també 'smug fotoquímic'. Entre els processos de formació d'oxidants fotoquímics, destaca la formació d'ozó troposfèric, que a altes concentracions pot afectar la salut humana i el medi ambient, a més de ser un potent gas d'efecte d'hivernacle. En cas de dubtes, podeu realitzar consultes a través del correu electrònic següent: .

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Han de sol·licitar la seua inscripció en el Registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils sobre l'ús de dissolvents en determinades activitats, les instal·lacions incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2004/42/CE del Parlament i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) a causa de l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE. (DOUE núm. L143, de 30/04/2004).
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/2010).
 • Decisió d'execució de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen el tipus, el format i la freqüència de la informació que han de comunicar els estats membres sobre l'aplicació de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials. (DOUE núm. L349, de 19/12/2012).
 • Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE, i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (DOUE núm. 362, 31/12/08).
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Instrument de ratificació de 7 de juny de 1982 del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, fet a Ginebra el 13 de novembre de 1979. (BOE núm. 59, de 10/03/1989).
 • Instrument de ratificació del Protocol al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó en la troposfera, fet a Göteborg (Suècia) el 30 de novembre de 1999. (BOE núm. 87, de 12/04/2005).
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats. (BOE núm. 33, de 07/02/2003).
 • Correcció d'errata i error en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 79, de 2/04/03).
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles. (BOE núm. 48, de 25/02/2006).
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. (BOE núm. 96, de 21/04/2007)
 • Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de medi ambient per a la seua adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici. (BOE núm. 75, de 27/03/2010).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 85, de 29/01/2011)
 • Correcció d'errors del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 83, de 7/04/2011)
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 251, de 16/10/2013).
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 316, de 31/12/2016)
 • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats. (BOE núm. 42, de 18/02/2017).
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5545, de 29/06/07).
 • DECRET 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (DOGV núm. 8450 de 24/12/2018).
 • CORRECCIÓ d'errors del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (DOGV núm. 8587 de 09/07/2019).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/2014).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació.(DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les instal·lacions les activitats de les quals estiguen afectades pel Reial decret 117/2003, incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera, si no estan inscrites en aquest registre, han de sol·licitar la seua inscripció de manera immediata.

Formularis documentació

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, i altra documentació requerida en aquest imprés: a) Còpia del document que acredite la identificació fiscal i la personalitat jurídica de l'entitat titular de la instal·lació. b) Còpia del document acreditatiu que el sol·licitant disposa de poders suficients sobre el funcionament tècnic i econòmic de la instal·lació. c) Memòria tècnica subscrita per un tècnic competent que continga: c.1) Descripció detallada de l'activitat o activitats productives dutes a terme en la instal·lació entre les que s'inclouen en l'annex I del Reial decret 117/2003, acompanyada d'un diagrama de flux. Haurà d'indicar-se la capacitat de consum de dissolvents orgànics de la instal·lació en tones/any. A més, les instal·lacions per al tractament de superfícies de materials, d'objectes o productes també hauran d'indicar la seua capacitat de consum de dissolvents orgànics en kg/hora. c.2) Llista de dissolvents orgànics utilitzats en cadascuna de les activitats, amb l'especificació de la composició química. Preferentment s'indicarà el núm. CAS (1). c.3) Les instal·lacions que facen una única activitat que, segons l'annex II del Reial decret 117/2003, dispose tant de valors límit d'emissió en gasos residuals i en emissions difuses com de valors límit d'emissió total, hauran d'indicar l'opció que trien complir. c.4) Les instal·lacions en les quals es facen dues o més activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003 hauran de triar entre complir per a cada una de les activitats els límits individuals corresponents d'acord amb el que s'indica en l'apartat e.3, o fer unes emissions totals en el conjunt de les activitats que no superen les que resultarien de l'aplicació de l'anterior. c.5) Llista de substàncies indicades en l'article 5 del Reial decret 117/2003, on s'assenyalen les seues indicacions de perill o frases de risc, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. c.6) Llista dels equips de reducció de les emissions de compostos orgànics volàtils instal·lats i previstos. En cas d'absència d'aquests, haurà d'indicar-se expressament. c.7) Descripció de la metodologia que se seguirà per a elaborar el pla de gestió de dissolvents establit en l'annex IV del Reial decret 117/2003. c.8) Qualsevol altra informació que es considere necessària per a la comprensió i el coneixement de les emissions que es generen en la instal·lació. (1) El número registrat CAS (Chemical Abstracts Service) és una identificació numèrica única per a compostos químics, polímers, seqüències biològiques, preparats i aliatges.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Tramitació de la notificació d'instal·lacions amb emissions de COV (compostos orgànics volàtils) no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI), incloses les seues modificacions 155,93 euros.

 

BONIFICACIONS:

 

- Una bonificació del 20 % de la quota íntegra, si el contribuent és una xicoteta o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

-Una bonificació del 30 % de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat, d'acord amb el Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 % en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (per a la qual cosa cal acreditar la certificació corresponent).

 

Les bonificacions indicades no són acumulables entre si.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/proc03314 Per a accedir-hi de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació administrativa i tècnica indicades en aquest procediment. Tant la sol·licitud com altres documentacions aportades seran analitzades i avaluades per l'òrgan competent en la matèria. 2. Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el pertinent requeriment d'esmena, a l'efecte que l'empresa esmene o presente la documentació que falte dins del termini establit, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. Presentada la documentació, si l'avaluació de la documentació presentada és positiva, es dictaminarà la inscripció corresponent. El venciment del termini sense haver-se notificat una resolució expressa suposarà l'estimació de la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb allò que disposa l'article 24 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. És important assenyalar que el titular de la instal·lació haurà de remetre a l'òrgan competent abans del 28 de febrer de cada any el pla de gestió de dissolvents de l'any precedent per a comprovar el compliment dels valors límits d'emissió establits en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, i sempre que l'òrgan competent ho sol·licite. S'haurà d'assegurar la traçabilitat dels valors aportats de cada un dels corrents implicats en el pla de gestió de dissolvents, que, si és el cas, hauran d'estar avalats pels corresponents resultats de mesuraments d'emissions a l'atmosfera, factures de compres de dissolvents, albarans del gestor, resultats analítics o altres.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. El venciment del termini sense haver-se notificat cap resolució expressa suposarà l'estimació de la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de protecció de l'atmosfera de la conselleria competent en medi ambient.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les infraccions administratives estan tipificades en l'article 93 de La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i es classifiquen en molt greus, greus i lleus, i podran donar lloc a la imposició d'alguna o diverses de les sancions següents (article 95 de l'esmentada llei): - Multes de fins a 2.000.000 euros. - Clausura definitiva o temporal, total o parcial de les activitats i instal·lacions. - Inhabilitació per a l'exercici de l'activitat. - Extinció o suspensió de les autoritzacions en què s'hagen establit condicions relatives a la contaminació atmosfèrica.