Detall de Procediment

COMUNICACIÓ d'OBERTURA de centre de treball (nova creació) O MODIFICACIÓ de la comunicació d'obertura de centre de treball ja existent (per represa de l'activitat, per canvi d'activitat, per trasllat, o per modificació de dades d'obra de construcció).

Codi SIA:: 210602
Codi GVA:: 333
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Possibilitar la presentació DAVANT l'AUTORITAT LABORAL competent de la Comunitat Valenciana de:

 

a) La COMUNICACIÓ D'OBERTURA D'UN CENTRE DE TREBALL (nova creació) situat en el territori de la Comunitat Valenciana (que obrirà un expedient administratiu *ACAPCT).

 

b) La MODIFICACIÓ de la comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent en el territori de la Comunitat Valenciana (que obrirà un expedient administratiu *ACMOCT), per algun dels següents motius:

- Per represa de l'activitat del centre de treball després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància.

- Per canvi d'activitat del centre de treball.

- Per trasllat del centre de treball.

- Per modificació de dades d'una obra de construcció.

 

** IMPORTANT:

Existeix l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura de centre de treball:

 

- Qualsevol que siga l'activitat que es realitze, amb independència de les comunicacions que hagen d'efectuar-se o de les autoritzacions que hagen d'atorgar-se per altres autoritats.

 

- I en el cas de les obres de construcció, quan es tracte de les incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (veure enllaç directe a esta norma en l'apartat “Normativa” d'este tràmit).

 

El concepte de centre de treball és l'expressat en la seua definició positiva de conformitat a l'ordenament jurídic social.

 

(Article 1.3 de l'Ordre *TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball; veure enllaç directe a esta norma en l'apartat “Normativa” d'este tràmit).

 

Observacions

Observacions

1) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

-Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

-Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

a) Emplene el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

Els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'ESTE TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran ateses mitjançant les següents adreces de correu electrònic de cada Servei Territorial competent en matèria de Treball:

 

- Servei Territorial de Treball - Castelló: sttcs_seg@gva.es

- Servei Territorial de Treball - València: sttreball_valencia@gva.es

- Servei Territorial de Treball - Alacant: stta_seg@gva.es

 

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1.la obligació d'efectuar la comunicació correspon al/a l'EMPRESARI/ÀRIA, tant si és una persona física, com una persona jurídica.

 

Sobre aquest tema ha de tindre's en compte:

 

- Que el CONCEPTE d'EMPRESARI és l'expressat en la seua definició positiva de conformitat a l'ordenament jurídic social.

(Article 1.3 de l'Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball; norma disponible en l'apartat "Normativa" d'este tràmit).

 

- Que en el cas de les OBRES de CONSTRUCCIÓ incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, la comunicació s'efectuarà únicament pels empresaris que tinguen la condició de CONTRACTISTES* conforme al citat RD 1627/1997. El promotor haurà de vetlar pel compliment de l'obligació imposada al contractista.

IMPORTANT:

Sobre aquest tema han de tindre's especialment en compte les definicions i consideracions de l'article 2 del RD 1627/1997 (veure enllaç directe a esta norma en l'apartat "Normativa" d'este tràmit).

 

2. Per a realitzar TRÀMITS TELEMÀTICS davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona.

 

Termini

Termini

A. La COMUNICACIÓ D'OBERTURA D'UN CENTRE DE TREBALL (nova creació) situat en el territori de la Comunitat Valenciana HA DE PRESENTAR-SE davant l'autoritat laboral competent:

a) AMB CARÀCTER GENERAL: prèviament, o dins dels 30 dies següents al fet que la motiva.

b) En el cas d'OBRES DE CONSTRUCCIÓ incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997: prèviament al començament dels treballs.

 

B. La MODIFICACIÓ de la comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent en el territori de la Comunitat Valenciana HA DE PRESENTAR-SE davant l'autoritat laboral competent:

 

a) AMB CARÀCTER GENERAL: quan es produïsca la causa que motiva la modificació.

b) En el cas d'OBRES DE CONSTRUCCIÓ incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997: la comunicació ha de mantindre's permanentment actualitzada, per la qual cosa, si es produeixen canvis no comunicats inicialment, han de comunicar-se a l'autoritat laboral EN EL TERMINI de 10 DIES des que es produïsquen.

 

 

Formularis documentació

1) COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (nova creació) A) Si es presenta TELEMÀTICAMENT: IMPORTANT respecte a la presentació telemàtica de la comunicació: - Esta opció de presentació correspon a les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per esta via. - Ha d'atendre's a l'indicat en l'apartat d'este tràmit denominat "PRESENTACIÓ > Telemàtica". 1r) En el pas 2, Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els FORMULARIS WEB de què consta la comunicació telemàtica. Per a TOTS els centres de treball són OBLIGATORIS els següents 2 formularis web: - FORMULARI DADES GENERALS - COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (equivalent a l'ANNEX PART A del model oficial de comunicació) I, si es tracta d'una obra de construcció de les incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, deu: - Prèviament haver-se triat l'opció "Obra de construcció" en l'apartat “Classe de centre de treball” del formulari web de Comunicació equivalent a l'Annex parteix A. - I, a continuació, EMPLENAR I SIGNAR TAMBÉ el següent TERCER formulari web (equivalent a l'ANNEX PART B del model oficial de comunicació): ANNEX PART B - COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (NOMÉS EN CAS D'OBRA DE CONSTRUCCIÓ) 2n) En el pas 3-Documentar del tràmit telemàtic, en principi només han d'annexar-se els documents que s'indiquen a continuació si es tracta d'una de les referides obres de construcció (no obstant això, es permet annexar la documentació addicional que, si és el cas, resulte necessària): - Quan resulte exigible d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1627/1997 (obres de construcció AMB projecte): . PLA DE SEGURETAT I SALUT en el Treball . I acta d'aprovació d'aquest Pla (conforme a l'article 7 d'aquest RD 1627/1997). - Si el Pla de seguretat i salut NO fora exigible (obres de construcció SENSE projecte): . AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS, conforme a l'article 2 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. B) Si es presenta PRESENCIALMENT: IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). La comunicació d'obertura de centre de treball ha de presentar-se en el/els imprés/s amb model normalitzat ajustat al model oficial que corresponga/n en funció del tipus de centre de treball de què es tracte. Així: a) Per a TOTS els centres de treball ha de presentar-se OBLIGATÒRIAMENT l'IMPRÉS de COMUNICACIÓ degudament emplenat i signat (segons model normalitzat denominat *APERCTA - "ANNEX PART A - Comunicació d'obertura de centre de treball", corresponent a la part A de l'Annex del model oficial i disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia Prop). b) I, si es tracta d'una OBRA DE CONSTRUCCIÓ de les incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, han de presentar-se els següents documents: b.1. El ja citat imprés APERCTA - "ANNEX PART A - Comunicació d'obertura de centre de treball" (corresponent a la part A de l'Annex del model oficial i disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia Prop), degudament emplenat i signat. En este cas, ha d'indicar-se "Obra de construcció" en el camp “Classe de centre de treball” de l'apartat "Dades del centre de treball" de l'imprés *APERCTA. b.2. A més, l'imprés *APERCTB - "ANNEX PART B - Comunicació d'obertura de centre de treball" (corresponent a la part B de l'Annex del model oficial i disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia *Prop), degudament emplenat i signat. b.3. I, segons siga procedent, també el/els que corresponguen d'estos documents, en format pdf en un pendrive degudament identificat: - Quan resulte exigible d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1627/1997 (obres de construcció AMB PROJECTE): . PLA DE SEGURETAT I SALUT en el Treball . I acta d'aprovació d'aquest Pla (conforme a l'article 7 d'aquest RD 1627/1997). - Si el Pla de seguretat i salut NO fora exigible (obres de construcció SENSE projecte): . AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS, conforme a l'article 2 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 2) MODIFICACIÓ de comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent (per represa de l'activitat, per canvi d'activitat, per trasllat, o per modificació de dades d'obra de construcció) 2.1. Si es presenta TELEMÀTICAMENT: IMPORTANT respecte a la presentació telemàtica de la comunicació: - Esta opció de presentació correspon a les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per esta via. -Ha d'atendre's a l'indicat en l'apartat d'este tràmit denominat "PRESENTACIÓ > Telemàtica". 1r) En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els FORMULARIS WEB de què consta la comunicació telemàtica de modificació. Per a TOTS els centres de treball són OBLIGATORIS els següents formularis web: - FORMULARI DADES GENERALS En el desplegable de l'apartat "Tipus d'expedient" d'este primer formulari web ha de seleccionar-se l'opció de “Modificació de comunicació de l'obertura d'un centre de treball”. - SELECCIÓ CENTRE DE TREBALL A MODIFICAR Després d'emplenar i signar el primer, a continuació apareix este segon formulari web, en el qual ha de seleccionar-se: - El centre de treball respecte al qual es realitza la modificació(es visualitzaran els centres de treball que consten oberts a nom de la persona o entitat indicada com a interessada en el "Formulari de dades generals" i haurà de triar-se el corresponent a la modificació que es realitza ara) - I el tipus de modificació que es comunica d'entre els següents (només pot seleccionar-se un): . Represa de l'activitat del centre de treball . Canvi d'activitat del centre de treball . Trasllat del centre de treball . Modificació de dades en relació amb obra de construcció A continuació apareixerà i haurà d'EMPLENAR-SE I SIGNAR-SE un dels següents formularis web en funció del tipus de modificació seleccionada en el segon formulari web: -MODIFICACIONS VÀRIES DEL CENTRE DE TREBALL, si la modificació indicada consisteix en represa de l'activitat, o en canvi d'activitat, o en trasllat de domicili. En este formulari web han d'emplenar-se únicament les dades que corresponguen al tipus de modificació que es comunica. -MODIFICACIONS EN RELACIÓ AMB OBRES DE CONSTRUCCIÓ, si s'ha indicat eixe tipus de modificació. Este formulari web es visualitza amb la informació que del centre de treball "Obra de construcció" s'ha comunicat fins a eixe moment a l'autoritat laboral i ha de procedir-se a canviar en ell únicament les dades que corresponguen a la modificació o modificacions que es comunica/n ara (tipus d'obra, modificacions del Pla de Seguretat i Salut o de l'Avaluació de Riscos, duració, promotor/és, projectista/s, coordinador/és de seguretat i salut en fase d'elaboració de projecte i/o en fase d'execució de projecte, etc.). 2n) En el pas 3-Documentar del tràmit telemàtic ha d'annexar-se la documentació que, si és el cas, procedisca presentar en funció del tipus de modificació indicada. Sobre aquest tema cal assenyalar: - Si s'ha emplenat el formulari web "Modificacions en relació amb obres de construcció" indicant que s'aporta documentació relativa al Pla de Seguretat i Salut o a l'Avaluació de Riscos (en principi, l'annex a un d'ells i/o el seu informe favorable), és obligatori annexar el/els documente/s corresponent/s a l'indicat. - És possible annexar la documentació addicional que siga necessària. 2.2. Si es presenta PRESENCIALMENT: IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). La comunicació de modificació de centre de treball ja existent ha de presentar-se en el/els imprés/s amb model normalitzat ajustat al model oficial que corresponga en funció del tipus de centre de treball de què es tracte (al costat de la documentació que, si és el cas, haja d'acompanyar-la). Així: a) Per a TOTS els centres de treball ha de presentar-se: a.1. OBLIGATÒRIAMENT l'IMPRÉS de COMUNICACIÓ degudament emplenat i signat (segons model normalitzat denominat APERCTA - "ANNEX PART A - Comunicació d'obertura de centre de treball", corresponent a la part A de l'Annex del model oficial i disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia *Prop). En este imprés ha d'indicar-se, entre una altra informació: - El número o codi d'expedient ACAPCT corresponent a la comunicació d'obertura de centre de treball que ara es modifica. - El TIPUS de MODIFICACIÓ que es comunica d'estos 4 possibles: . Represa d'activitat . Canvi d'activitat . Trasllat . Modificació de dades en relació amb obra de construcció - En el cas d'un trasllat, l'apartat A de l'imprés APERCTA s'emplenarà amb les dades del domicili anterior i l'apartat B d'eixe imprés s'emplenarà amb les dades del domicili nou del centre de treball. a.2. La documentació que, si és el cas, procedisca presentar en funció del tipus de modificació indicada. Sobre aquest tema cal assenyalar: b) I, si es tracta d'una obra de construcció de les incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, han de presentar-se els següents documents: b.1. El ja citat imprés *APERCTA - "ANNEX PART A - Comunicació d'obertura de centre de treball" (corresponent a la part A de l'Annex del model oficial i disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia *Prop), degudament emplenat i signat, indicant en ell: ."Obra de construcció" en el camp “Classe de centre de treball” de l'apartat "Dades del centre de treball" . Número o codi d'expedient ACAPCT corresponent a la comunicació d'obertura de centre de treball que ara es modifica. . TIPUS de MODIFICACIÓ que es comunica dels 4 possibles abans indicats. b.2. A més, l'imprés APERCTB - "ANNEX PART B - Comunicació d'obertura de centre de treball" (corresponent a la part B de l'Annex del model oficial i disponible com a imprés associat al present tràmit de la Guia *Prop), degudament emplenat i signat. b.3. I la documentació que, si és el cas, corresponga relativa a la modificació produïda en l'obra de construcció. Així: - Si la modificació afecta al Pla de Seguretat i Salut o a l'Avaluació de Riscos, és obligatori presentar el/els documente/s corresponent/s. És a dir: . Bé l'ANNEX al Pla de Seguretat i Salut en el Treball i l'INFORME FAVORABLE a aquest Annex, quan resulte exigible d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1627/1997 (obres de construcció AMB PROJECTE) . O bé l'ANNEX a l'Avaluació de Riscos Laborals, conforme a l'article 2 del Reial decret 39/1997, quan el Pla de seguretat i salut NO fora exigible (obres de construcció SENSE projecte) - En la resta de supòsits de modificació es presentarà la documentació que, si és el cas, siga necessària. ANNEXOS · ANNEX PART A - COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (https://www.gva.es/descarregues/2023/02/14532-21027_apercta.pdf) · ANNEX PART B - COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (https://www.gva.es/descarregues/2023/02/14534-21330_aperctb.pdf) · INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'ANNEX PART A (https://www.gva.es/downloads/publicados/in/21384_bi.pdf) · INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'ANNEX PART B (https://www.gva.es/downloads/publicados/in/21385_bi.pdf)

Presentació

Presentació

Presencial

IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

 

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

 

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015.

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres

 

I PREFERENTMENT en els següents registres:

· REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT

· REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA

· REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA – CASTELLÓ

 

 

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran la comunicació MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la *ACCV (*Autoritat de *Certificació de la C. Valenciana). - El sistema Clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar digitalment els FORMULARIS WEB corresponents a la seua comunicació telemàtica, annexar a continuació el/els documente/s que, si és el cas, corresponguen, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure l'apartat "Enllaços" d'este tràmit). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR (només quan siga procedent): - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas Documentar del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: . En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar, si és el cas. . I només per als casos en què siga admissible la presentació presencial, en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat denominat "Formularis" existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona comunicant per a poder-ho presentar al costat de la seua comunicació o modificació presencial. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: veure l'indicat en l'apartat "Informació bàsica > Observacions" d'este tràmit.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ presencial o telemàtica, segons siga procedent, de la COMUNICACIÓ o de la MODIFICACIÓ que procedisca realitzar, davant el Servei Territorial competent en matèria de Treball (autoritat laboral) que corresponga segons la província de la Comunitat Valenciana en la qual estiga situat el centre de treball. Això obrirà: - Un expedient administratiu ACAPCT, en cas de tractar-se de l'obertura d'un nou centre de treball. - O un expedient administratiu ACMOCT, si s'ha presentat una modificació de la comunicació d'un centre de treball ja existent. El codi o número d'expedient obert estarà disponible en la Carpeta Ciutadana de l'empresari/ària que ha presentat la comunicació (veure enllaç directe a eixa carpeta en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit). 2. En el cas d'OBRES DE CONSTRUCCIÓ incloses en l'RD 1627/1997: - La comunicació presentada haurà d'exposar-se en l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada (l'actualització de dades ha de comunicar-se a l'autoritat laboral en el termini de 10 dies des que es produïsquen els canvis no identificats en la comunicació inicial). - Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o persona treballadora autònoma de part de l'obra que tinga contractada, haurà d'obtindre un Llibre de Subcontractació habilitat per l'Autoritat Laboral competent en la província en la qual s'execute l'obra. Per a sol·licitar i obtindre l'habilitació d'eixe Llibre disposa del tràmit d'esta Guia Prop indicat en l'apartat "Procediments relacionats" del present tràmit (també accessible realitzant la seua cerca en la pròpia Guia *Prop). 3. L'autoritat laboral posarà en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i, si és el cas, dels òrgans tècnics especialitzats en matèria preventiva de la seua Comunitat Autònoma, les comunicacions d'obertura de centre de treball del seu àmbit territorial, o de modificació d'este, que s'hagen presentat davant ella, a l'efecte de la seua labor de vigilància de les condicions en matèria de seguretat i salut de les persones treballadores

Observacions

Observacions

Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (inclosa l'esmena) A L'EXPEDIENT ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, Eres/*ERTEs i expedients arxivats)". Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA-ALACANT C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6 03003 Alacant/Alacant (Alacant/Alacant) Tel.: 012 SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA-CASTELLÓ AV. DE LA MAR,42 12003 Castelló de la Plana (Castelló/Castelló) Tel.: 012 SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA-VALÈNCIA AV. DE L'OEST, 36 46001 València (València/València) Tel.: 012

Termini màxim

Termini màxim

L'autoritat laboral NO ha d'emetre cap resolució administrativa respecte a la comunicació d'obertura o de modificació de centre de treball realitzada per el/la empresari/o. La pròpia comunicació presentada és suficient.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral l'obertura del centre de treball o la seua modificació o el seu tancament, així com la comunicació inexacta, per no respondre a les característiques reals del centre, donarà lloc a l'exigència de la corresponent responsabilitat administrativa, de conformitat amb la normativa legal d'aplicació (Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social).

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

ESMENA: IMPORTANT: per a esmenar una comunicació d'obertura o de modificació de la comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent, EN CAP CAS s'haurà de presentar UNA NOVA COMUNICACIÓ o MODIFICACIÓ, per a no duplicar la ja realitzada i tampoc l'expedient administratiu obert a partir d'ella. - En el cas que l'autoritat laboral advertisca que la comunicació referida no reuneix les dades i requisits exigits, el posarà en coneixement de la persona interessada, a fi que en el termini de deu dies puga este esmenar els defectes que patira, amb expressa indicació d'entendre's com no efectuada la comunicació si, transcorregut el referit termini, no s'haguera emplenat completa i correctament.