Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions en matèria de programes de serveis socials especialitzats.

Codi SIA:: 210623
Codi GVA:: 367
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2022
22-11-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta subvenció és la realització de programes de serveis socials especialitzats corresponents als sectors:

a) Persones majors, programes d'oci i temps lliure.

b) Malalties neurodegeneratives.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran obtindre la condició de beneficiaris de les subvencions relatives a programes de serveis socials especialitzats, les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, estiguen inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats, Serveis i Centres d'Acció Social de la Conselleria amb competència en matèria de polítiques de serveis socials especialitzats a persones majors.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8491 de 21/02/19)
  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. (DOGV 7464 de 12/02/15)
  • DECRET 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (DOGV 8959 de 24/11/20)
  • ORDRE 6/2022, de 26 d'octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen i estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors per al 2022.
  • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen i estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors per al 2022. DOGV núm. 9476 de 23.11.2022

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies des del següent a la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm.9460/31.10.2022

Formularis documentació

La documentació a presentar pels sol·licitants de la subvenció relativa a programes de serveis socials especialitzats serà la següent: a) La sol·licitud, degudament formalitzada i subscrita per qui ostenta la representació de l'entitat, havent de coincidir el nom de l'entitat amb el qual figure en el NIF. b) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/200, de 17 de novembre, General de Subvencions. c) Si la persona sol·licitant s'oposa al fet que l'òrgan convocant obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o no presta autorització perquè s'obtinga l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, previstos en els articles 17 i 18 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, haurà d'aportar certificats positius expedits per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per l'AEAT o per la Conselleria amb competències en hisenda, expressius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social o obligacions fiscals, en el seu cas. d)Memòria explicativa del programa o activitat de serveis socials especialitzats a realitzar. e) Model de domiciliació bancària, segons model, per a aquelles entitats que sol·liciten l'ingrés de la subvenció en compte diferent a la de l'exercici anterior o que sol·liciten per primera vegada la subvenció.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via electrònica, mitjançant la firma electrònica de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment de concessió de les subvencions regulades en la present ordre es tramitarà en règim de concurrència competitiva, regulat en l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a les Direccions Territorials d'Igualtat i polítiques Inclusives que rebran les sol·licituds presentades i verificaran que les mateixes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Per a l'adjudicació de les subvencions es tindran en compte els següents criteris de valoració, sent la puntuació global màxima de cada sol·licitud de 25 punts d'acord amb la següent distribució: a) Programes nous i de qualitat, en els quals s'utilitzen les bones pràctiques: fins a 10 punts. Es valorarà la justificació dels programes, els objectius d'aquests, els professionals responsables i la seua duració, podent-se atorgar fins a 2,5 punts per cadascun dels quatre apartats esmentats. b) Els que es dediquen a impulsar accions integrades que coordinen l'acció de les diferents àrees de benestar social, especialment: dependència, envelliment actiu, promoció de la salut i integració social. Es valorarà amb un màxim de 10 punts, a raó d'un màxim de 2,5 punts per cada acció integrada. c) Programes subvencionats en exercicis anteriors la continuïtat dels quals siga convenient per raons de criteris tècnics, quant a eficiència i eficàcia del programa. Es valorarà a raó d'1 punt per any amb un màxim de 5 punts. La ponderació positiva de la continuïtat no limita la concurrència ni l'accés en condicions d'igualtat per a la realització de nous programes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives que rebran les sol·licituds presentades i verificaran que les mateixes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades.

Obligacions

Obligacions

Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits per a cada tipus d'ajuda i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què ha sigut concedida. 2. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que amb caràcter general s'estableixen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, i l'article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. Qualsevol ampliació de terminis, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú. S'haurà de fer constar la col·laboració i finançament de la Generalitat, a través de la Conselleria amb competència en matèria de polítiques de serveis socials especialitzats a persones majors, en tota la informació o documentació que s'oferisca sobre els programes subvencionats. De conformitat amb el que es preveu en l'article 4.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions de les entitats recollides en l'article 3 de la referida llei en una quantia superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa que estableix el Capítol II, del Títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Les entitats beneficiàries de l'ajuda a l'empara de la present convocatòria hauran de donar adequada publicitat a aquesta, indicant com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. La documentació justificativa de la realització dels programes haurà de presentar-se abans del 31 de gener de 2023.

Observacions

Observacions

Les resolucions de concessió dictades per l'òrgan competent, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La resolució de les subvencions en matèria de programes de serveis socials especialitzats correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de persones majors per delegació de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de persones majors.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa