Detall de Procediment

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023.

Codi SIA:: 210624
Codi GVA:: 369
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-01-2023
31-01-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar per a l'exercici 2023 les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal: a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport. b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar. c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles. d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials. Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l'any natural corresponent a la present convocatòria.

Observacions

Observacions

1. Constitueixen ajudes tècniques i productes de suport, que poden ser objecte d'ajuda per a la seua adquisició les que figuren incloses en l'Annex III de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 7705, de 26.01.2016), modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, (DOGV núm. 8600, de 26-07-2019) i per l'Ordre 1/2022, de 13 de juliol, (DOGV núm. 9385, de 18.07.2022). 2. Ajudes a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar: - Només se subvencionaran aquelles unitats d'obra i instal·lacions necessàries per a eliminar les barreres arquitectòniques, a exclusió de qualsevol altra unitat d'obra o instal·lació que no tinga relació amb la supressió de barreres o millora de l'accessibilitat. 3. Ajudes per a l'adaptació de vehicles: - Únicament seran objecte de subvenció els elements que tinguen la condició d'adaptats en vehicles de tracció mecànica. 4. Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials: - En el cas d'ajudes de transport, es considera despesa subvencionable les despeses de transport necessaris que les persones amb mobilitat reduïda tinguen a aquest efecte, per a poder desenvolupar una vida activa, assistència a tractaments i centres assistencials (art. 26 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives). PLA DE CONTROL Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada.

Requisits

Requisits

Requisits de caràcter general: 1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional 2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana. 3. Ser menor de 65 anys. 4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria. 5. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals. En el cas d'ajudes de transport, a més, cal: a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda. b) No estar comprés en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral. c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport. d) Igualment, haurà d'acreditar-se aquesta necessitat en el cas de persones usuàries de centres d'acció social inclosos en la xarxa pública de serveis socials el transport dels quals no siga finançat pels propis centres. Els beneficiaris de les ajudes hauran de reunir els requisits que s'estableixen amb anterioritat a la finalització de la data de la presentació de sol·licituds. EXCLUSIONS 1. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que puguen ser encuadrables en el catàleg establit en l'Annex III de l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes. Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i productes de suport inclosos en el Catàleg general ortoprotètic de la Conselleria competent en matèria de sanitat, quan l'interessat complisca els requisits per a la seua dispensació per aquesta. 2. En el cas d'ajudes de transport, no es concedirà ajuda de transport, en cas que el sol·licitant es trobe en algunes de les següents situacions: a) Ser usuari d'una plaça d'atenció residencial. b) Si el sol·licitant és usuari de centre d'atenció diürna, aquest no haurà de disposar de servei de transport subvencionat. c) Estar impossibilitat per a efectuar desplaçaments fora del seu domicili habitual.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents en la Comunitat Valenciana. L'ajuda podrà ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, en el seu cas, guardador de fet.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), en relació, Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, d'11/04/2003).
  • Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  • ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat.
  • ORDRE 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat.
  • Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Formularis documentació

1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, conforme al model que consta com a annex I, de la Resolució de convocatòria de les ajudes, s'acompanyarà: a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex I, apartat D. b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, obrants en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en la present convocatòria, així com els ingressos de la unitat familiar. En cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, haurà d'aportar certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar que perceben rendes o ingressos. 2. Així mateix, s'acompanyarà de la documentació específica per a l'ajuda sol·licitada, conforme al model de l'Annex II. S'acompanyarà d'un pressupost detallat de l'acció per a la qual se sol·licita ajuda, així com de la següent documentació: a) Per a ajudes tècniques consistents en audiòfons i altres productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o visual: informe amb prescripció facultativa. b) Per a ajudes d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i adaptació funcional de la llar: - Justificació de la propietat de l'habitatge (mitjançant fotocòpia de l'escriptura notarial de propietat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret). - Fotocòpia del contracte d'arrendament i autorització del propietari per a realitzar les reformes, en cas que l'habitatge siga llogat. c) Per a ajudes d'adaptació de vehicles de motor: - Justificant de permís de circulació. - Declaració responsable de l'afectació del vehicle, que es troba al seu nom i és utilitzat per al seu ús exclusiu i privat (Annex II, apartat D). d) Per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials: - Declaració responsable que assenyale el centre o servei al qual assisteix, nombre de dies al mes i nombre de mesos, segons siga la seua necessitat d'assistència a tractaments o centres assistencials. En aquesta declaració es farà constar així mateix el mitjà de transport utilitzat per a traslladar-se al centre o servei, així com el compromís de reintegrar l'import de l'ajuda en el supòsit d'inassistència al mateix per causes no imputables a la voluntat de l'usuari (Annex II, apartat E). Quan es tracte de menors amb discapacitat o diversitat funcional, la sol·licitud podrà ser ser subscrita per qualsevol dels seus progenitors o persona que ostente la seua representació. 3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'acompanyarà, en tot cas, fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador. 4. Igualment, caldrà acompanyar la sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, que consta com a annex III del tràmit telemàtic, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari. En cas que l'ajuda vaja destinada a un menor, aquest haurà de ser el titular del compte bancari en la qual, en el seu cas, es realitzaran els pagaments. Així mateix, es podrà tramitar amb certificat electrònic les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (PROPER), el tràmit de les quals estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp).

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant. C/ Teatre, 37 i 39. 03001 ALACANT. - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló. Av. Germans Bou, 81. 12003 CASTELLÓ DE LA PLANA. - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València. Av. de l'Oest, 36. 46001 VALÈNCIA.

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=amp) mitjançant la signatura electrònica de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente. Passos: - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes previstos en els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants. - La citada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. - La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà al la persona titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, per delegació de la Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos: - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes previstos en els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants. - La citada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. - La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà al la persona titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, per delegació de la Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteris de valoració 1. La valoració de les sol·licituds d'ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà conformement als criteris de valoració, que venen determinats en l'Ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes. Aquests criteris hauran d'acreditar-se amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 2. La prioritat per a la concessió de les ajudes personals de promoció de l'autonomia personal es determinarà conforme a la puntuació obtinguda per les sol·licituds per a cada tipus d'acció, ponderant els següents criteris: a) Situació econòmica personal (acreditada a través de la renda i ingressos que tinga en l'exercici anterior al de la convocatòria). Es valorarà la renda personal del sol·licitant, corresponent la major puntuació a les rendes menors, amb un màxim de 50 punts. La situació econòmica serà ponderada tenint en compte la renda per càpita individual anual del sol·licitant o renda per càpita familiar anual (resultant de dividir els recursos econòmics de la unitat familiar que forme part pel número dels seus membres), conformement al següent barem. Renda per capita Punts Inferior a 80% *IPREM 50 Inferior a 100% *IPREM 40 Inferior a 150% *IPREM 35 Inferior a 200% *IPREM 25 Inferior a 250% *IPREM 20 Inferior a 300% *IPREM 15 A l'efecte de la present convocatòria, constitueixen modalitats d'unitat familiar les que estableix la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i la referència de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (*IPREM) s'entén en quantia anual referit a 12 mensualitats. b) Situació funcional (tenint en compte com a elements: grau de discapacitat, situació i grau de dependència i acreditació d'altres característiques o situacions especials), amb un màxim de 30 punts, conformement al següent barem: Grau III de dependència: 30 punts Grau II de dependència: 25 punts Grau I de dependència: 20 punts Grau de discapacitat igual o superior a 40% amb diversitat funcional sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència: 25 punts Grau de discapacitat superior a 33% amb diversitat funcional sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència: 20 punts Grau de discapacitat superior a 33% en una altra mena de diversitat funcional sense valoració de dependència: 10 punts c) Situació social en relació amb l'entorn familiar i social (situació familiar, càrregues familiars, necessitat de suports i altres circumstàncies, com a situació de desocupació, risc d'exclusió, vulnerabilitat social o altres que puguen ser objecte de valoració), amb un màxim de 20 punts, conformement al següent barem: Família nombrosa o monoparental: 20 punts Dones víctimes de violència de gènere: 20 punts Persona amb diversitat funcional i amb responsabilitats familiars (fills): 15 punts Discapacitat en grau igual o superior al 65% o dependència en graus III i II, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar: 15 punts Discapacitat en grau inferior al 65% o dependència en grau I, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar: 10 punts Viu sol i necessita suports per a la vida autònoma: 10 punts Barreres arquitectòniques en habitatge familiar: 10 punts Altres circumstàncies especials acreditades per informes o certificats oficials (desocupació, agreujament familiar, risc d'exclusió, vulnerabilitat social, etc.), que la Comissió de Valoració puga valorar: 10 punts 3. Per a poder concedir subvenció les sol·licituds d'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts. 4. En cas de coincidir la puntuació obtinguda per dues o més sol·licituds, les ajudes seran concedides atenent el criteri de menor nivell de renda i, en cas de persistir, per trobar-se en el mateix grup de nivell de renda, l'ordre de prioritat serà el corresponent a la data de registre d'entrada de la sol·licitud en l'òrgan competent per a resoldre.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives.

Obligacions

Obligacions

FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: El termini màxim de presentació de la justificació d'aquestes ajudes serà de dos mesos, a comptar des de la notificació de la concessió de resolució d'ajuda, i en tot cas, abans del dia 29 de desembre de 2023. Haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la Direcció Territorial, en aquest termini, la factura original o còpia degudament compulsada de l'acció executada, amb la següent documentació complementària: a) Llicència municipal d'obra, en el seu cas. b) Permís de circulació, havent d'ajustar-se i reflectir-se l'adaptació perquè se sol·licita i va concedir l'ajuda a l'estipulat en aquest. Haurà d'acreditar-se mitjançant factura justificativa de la despesa l'import del pressupost que va servir de base per a la concessió de l'ajuda. En cas de presentar-se un menor cost en l'execució de l'acció comportarà la minoració proporcional de l'import de l'ajuda concedida. Per a les Ajudes de Transport haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la Direcció Territorial, com a únic justificant la certificació d'assistència pel període per al qual es concedeix l'ajuda. L'incompliment del termini màxim de justificació podrà donar lloc al desistiment sense efectes de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

Observacions

Observacions

D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'haurà d'interposar davant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Criteris per a determinar l'import de l'ajuda personal 1. La quantia màxima de l'ajuda no podrà ser superior al cost de l'acció, ni superar els mòduls econòmics màxims següents: TIPUS D'AJUDA/Quantia màxima A) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport 1. Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat física: 2.100 € 2.Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat auditiva: 1.600 € 3. Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat visual, intel·lectual o trastorn de l'espectre autista: 1.350 € 4. Altres productes i ajudes tècniques: 1.200 € B) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar 1. Adaptacions en el bany: 2.800 € 2. Eliminació de barreres a l'interior de l'habitatge: 4.000 € C) Adaptació de vehicle de motor: 1.500 € D) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials: 6 € / dia 2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la puntuació obtinguda per les sol·licituds i d'acord amb els percentatges màxims que a continuació s'assenyalen 90 o més punts: 90% 85 a 89 punts: 85% 80 a 84 punts: 80% 75 a 79 punts: 75% 70 a 74 punts: 70% 65 a 69 punts: 65% 60 a 64 punts: 60% 3. S'exceptua del que es preveu en l'apartat anterior, les ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials, que es concediran conforme al mòdul econòmic màxim mensual, pels mesos que s'establisca en funció dels dies d'assistència als tractaments. Pagament El pagament de les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà d'acord amb el que es preveu en l'article 44.1.b) paràgraf segon de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, o, en absència d'aquest, sobre la base del règim general previst en la llei 1/2015 de, 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, sent sancionats conforme al que es disposa en el Capítol IV del Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i amb caràcter procedimental la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.