Detall de Procediment

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT)

Codi SIA:: 210625
Codi GVA:: 370
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport consistirà en una prestació econòmica, de caràcter periòdic, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones amb discapacitat que, per raó de la seua disminució, tinguen greus dificultats per a utilitzar transports col·lectius.

Observacions

Observacions

- Al seu torn, les administracions públiques tenen el deure i el dret d'establir els mecanismes de control oportuns per a evitar qualsevol utilització indeguda de les prestacions socials; controls que s'efectuen tant amb caràcter previ al reconeixement com amb posterioritat periòdica i anualment.

 

- El Registre de Prestacions Socials Públiques, en el qual s'inscriuen totes les pensions públiques, inclosos aquests subsidis, és un instrument bàsic de la gestió pública de protecció social en possibilitar el seguiment i control permanent del dret a les prestacions i els seus perceptors.

 

- El dret a seguir percebent els subsidis s'extingeix quan es deixa de reunir algun dels requisits exigits per al seu reconeixement, així com per l'incompliment de les obligacions esmentades.

Requisits

Requisits

- No estar comprés/esa en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no desenvolupa cap activitat laboral.

- No ser beneficiari o no tindre dret, per edat o per qualssevol altres circumstàncies, a prestació o ajuda d'anàloga naturalesa i finalitat i, si escau, d'igual o superior quantia atorgada per un altre organisme públic.

- No superar el nivell de recursos econòmics personals i/o familiars del 70 %, en còmput anual de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), vigent en cada moment. En el cas que el beneficiari/ària tinga persones al seu càrrec o depenga d'una unitat familiar, aquest import s'incrementarà en un 10 %, per cada membre diferent del beneficiari fins al límit màxim del 100 % del salari esmentat.

- Edat: Tindre tres o més anys

-Discapacitat: grau de discapacitat igual o superior al 33%

- Greu dificultat per a utilitzar transports col·lectius.

- No trobar-se impossibilitat/ada per a desplaçar-se fora de casa.

- Si està intern/a en un centre, eixir almenys deu caps de setmana a l'any.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones amb discapacitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 195, de 30/04/1982).
  • Reial decret 383/1984, d'1 de febrer, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, sobre el sistema especial de prestacions socials i econòmiques per a minusvàlids (BOE núm. 49, de 27/02/1984).
  • Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que va derogar (refonent) la Llei 26/1990, de 20 de desembre, de pensiones no contributives (BOE núm. 154, de 29/06/1994).
  • Llei 3/1997, de 24 de març, sobre recuperació automàtica del subsidi de garantia d'ingressos mínims (BOE núm. 72, de 25/03/1997).
  • Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de 26/01/2000).
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 3/12/2013).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Imprés de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació següent. 1. Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant o, en defecte d'això i provisionalment, certificat de naixement. 2. Fotocòpia compulsada del llibre de família (si escau). 3. Fotocòpia compulsada del DNI del representant i acreditació de la seua representació quan la sol·licitud la subscriga una persona diferent del possible beneficiari. NOTA. Nota. Les compulses podran efectuar-se en presentar la sol·licitud, per a la qual cosa caldrà adjuntar els originals dels documents.

Presentació

Presentació

Presencial

En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- En l'ajuntament corresponent per raó de residència.

 

- I a:

 

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

C/ TEATRE, 37 - 39

03001- Alacant/Alacant

Tel.: 012

Fax: 965938068

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

Av. GERMANS BOU, 81

12003- Castelló de la Plana

Tel.: 012

- REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

Av. DE L´OEST, 36

46004- València

Tel.: 012

Fax: 961271894

 

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació. - Reconeixement en centre d'orientació. - Estudi per la junta de valoració en la delegació territorial de Serveis Socials. - Fiscalització. - Resolució.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La Secció d'Ajudes i Presentacions de:

Obligacions

Obligacions

L'ús adequat dels recursos públics ha de quedar garantit, per la qual cosa els beneficiaris estan obligats a: - Observar les prescripcions dels facultatius sanitaris, així com les mesures rehabilitadores que s'establisquen i cooperar amb la màxima eficàcia d'aquestes. - Aplicar les prestacions econòmiques a la finalitat per a la qual hagen sigut atorgades. - No rebutjar una oferta d'ocupació adequada. - Comunicar, en el termini màxim de quinze dies des que es produïsquen, les modificacions sobrevingudes en la seua situació que puguen tindre repercussions en relació amb el dret a les prestacions o amb el contingut d'aquestes i, en general, proporcionar tota la informació que els siga requerida a l'efecte de les prestacions. - Presentar anualment una declaració de les rendes o els ingressos que teniu i dels de la vostra unitat familiar de convivència en imprés-formulari que, a aquesta fi, se us remeta per l'organisme gestor de dels seus subsidis. - Els imports que resulten indegudament percebuts per l'incompliment de les obligacions esmentades els han de retornar les persones que els han percebut.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les quanties per a 2016 són les següents: - Quantia anual: 759,60 euros - Quantia mensual: 63,30 euros

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients es consideraran desestimats.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa