Detall de Procediment

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Codi SIA:: 210629
Codi GVA:: 376
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre el reconeixement inicial del grau de discapacitat, d'acord amb els barems que figuren com a annex III, IV, V i VI del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, i, en el seu cas, el reconeixement de persona amb mobilitat reduïda, d'acord amb el barem de Limitacions en les Activitats de Mobilitat (BLAM) que figura en l'annex IV del Reial decret 1888/2022, de 18 d'octubre, i el reconeixement de la necessitat o concurs de tercera persona.

Requisits

Requisits

La persona interessada ha d'estar empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta Comunitat, en cas de residir a l'estranger.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada, qui li representa legalment o el seu guardador/a de fet

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Es presentarà l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT) en el model normalitzat. La sol·licitud haurà de vindre acompanyada de la següent documentació preceptiva, llevat que ja obre en poder del centre de valoració i orientació: 1.- Document identificatiu de la persona interessada i, en el seu cas de qui li represente legalment o del/a guardador/a de fet (si s'oposa a la seua consulta). 2.- Certificat d'empadronament de la persona interessada (si s'oposa a la seua consulta). 3.- Permís legal de residència, en el cas de persones estrangeres no comunitàries (si s'oposa a la seua consulta). 4.- Sentència judicial d'incapacitació i declaració de tutor, quan la persona interessada tinga la capacitat modificada judicialment. 5.- Llibre de família, quan la persona interessada siga menor d'edat. 6.- Informes clínics actualitzats que acrediten la discapacitat o deficiències al·legades (física, mental, intel·lectual o sensorial), haurà de relacionar-los en l'imprés de sol·licitud). En el seu cas, informe *sociopsicopedagógico oficial emés per l'especialista en orientació educativa del servei psicopedagògic escolar o el gabinet psicopedagògic municipal i/o informe d'atenció precoç en menors de 6 anys. 7.- Per a la valoració dels factors contextuals ambientals socials la persona interessada pot presentar: - un informe social actualitzat, emés per el/la treballador/a social del Sistema Valencià de Salut, dels Serveis Socials de referència, segons la localitat de residència. - o bé l'Annex IV (Declaració responsable de factors socials complementaris) emplenat per la persona interessada o qui li representa legalment. 8.- Qüestionari de dificultats en l'acompliment de les activitats habituals de la vida diària (*QD). La presentació d'aquest qüestionari és opcional, no és obligatòria.

Presentació

Presentació

Presencial

La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de: a) Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú: • Llistat d'ajuntaments on pot presentar la sol·licitud (sol·licitar cita prèvia): https://www.gva.es/resources/pdf/guia_municipal.pdf • Oficines PROP: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?buscar=buscar&descripcion=oficina%20PROP • Sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP: ◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana). ◦ Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/*home?*uuid=4a86-87ca8-9257-816be b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma: • Direcció Territorial Alacant, en oficina *PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41 03002 Alacant. ◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana). • Direcció Territorial Castelló, adreça: Av. Germans Bou, 81, Castelló de la Plana • Telefonant al 964 72 62 00, al 012, o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana). • Direcció Territorial València, adreça: Av. de l'Oest, 36, València. ◦ Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana). ◦ Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/és/*home?*uuid=821e-05ed8-*c316-9d194 c) El Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats (*CVO) de València, per a les persones sol·licitants residents a València. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma: • Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana). • Mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21078 Correus de contacte per a informació: - Centre de Valoració de la província d'Alacant: centrobase_alicante@gva.es - Centre de Valoració de la província de Castelló: cbase_castellon@gva.es - Centre de Valoració de la província de València:  informacioncbase_valencia@gva.es

Telemàtica
Per internet: Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos. En la seu electrònica de la Generalitat: http//sede.gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos 1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida 2.- Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que la mateixa és defectuosa o incompleta, el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats notificarà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, fent constar que, en cas contrari, se li tindrà per desistit i es procedirà a l'arxiu de la seua sol·licitud. 3.- Citació per a reconeixement mèdic, psicològic i/o social El centre de valoració i orientació notificarà a l'interessat: el dia, l'hora i la direcció en què haja de realitzar-se els reconeixements i proves pertinents, llevat que per causa justificada s'eximisca o no es considere necessari el reconeixement de manera presencial. En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, se li podrà declarar perdut el dret al tràmit corresponent d'acord amb el que s'estableix en l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prosseguint la tramitació amb la documentació obrant en l'expedient. 4. Reconeixement en el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats Quan les especials circumstàncies de les persones afectades així ho aconsellen, els equips de valoració de discapacitat podran formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, en el seu cas, socials emesos per professionals autoritzats. 5. Emissió de dictamen proposada. Efectuades les proves, reconeixements i informes pertinents, per l'equip de valoració de discapacitat es procedirà a emetre dictamen proposada. 6. Resolució El dictamen proposada serà elevat, pel director/a del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la Resolució corresponent, que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la Targeta acreditativa de grau de discapacitat quan aquesta siga igual o superior al 33%. - En aquells supòsits en els quals es determinen dificultats de mobilitat, i a l'efecte de concessió de la targeta d'estacionament, es farà constar expressament en la resolució, si es considera l'existència de dificultats de mobilitat per a utilitzar transports col·lectius i la condició de mobilitat reduïda conforme al barem establit en l'annex IV del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre .

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Centres de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Comunitat Valenciana: ALACANT C/ Vicente *Chávarri, 52 03007 Alacant/Alacant *Tel: 965938789 CASTELLÓ Av. Germans Bou, 81 12003 Castelló de la Plana *Tel: 964 376426 i 964 376441 VALÈNCIA C/ San José de *Calasanz, 30 46008 València *Tel: 963.989.550

Observacions

Observacions

El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat resolució expressa podrà entendre's com a desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'administració de dictar i notificar la resolució que estableix la Llei del procediment administratiu comú. Contra les resolucions que recaiguen sobre reconeixement de grau de discapacitat, les persones interessades podran interposar, reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, davant la direcció territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini de 30 dies següents a la data de la notificació, si és expressa, o des de la data en què, conforme a la normativa reguladora del procediment, haja d'entendre's produït el silenci administratiu.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim reglamentari per a resoldre i notificar la resolució expressa serà de 6 mesos, computant-se a partir de la data de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini inferior. En aquest cas, la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat ha declarat el procediment d'emergència, per la qual cosa el termini per a la resolució es redueix a la meitat (3 mesos). - El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat resolució expressa podrà entendre's com a desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'administració de dictar i notificar la resolució que estableix la Llei del procediment administratiu comú. - En tots els casos, en dictar-se la resolució expressa, el reconeixement de grau de discapacitat s'entendrà produït des de la data de la presentació de la sol·licitud, conforme al que es disposa en l'article 9.2 del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que corresponga per domicili del sol·licitant.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No